Chính niệm ngăn chặn hành vi ác

Hiện nay nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp đã vô cùng ít ỏi so với trước kia; vậy mà những kẻ xấu và cảnh sát tà ác vẫn [tiếp tục] hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; điều đó là phạm tội trực tiếp đối với Thần; do vậy, có thể sử dụng các phương thức khác nhau, như phương thức vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng hoặc trực tiếp gọi điện thoại, v.v., để ngăn chặn.

Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp thực thi hiện nay đều là cứu độ con người thế gian và chúng sinh, đều là vạch trần bức hại, đều là ngăn chặn bức hại; do đó không được thừa nhận các loại hành vi bức hại của tà ác, càng không được để tà ác trong khi bức hại [có thể] tuỳ tâm tuỳ thích bức hại các đệ tử Đại Pháp. Nếu cảnh sát tà ác và kẻ xấu không nghe lời răn dạy mà vẫn tiếp tục hành ác, thì có thể dùng chính niệm để ngăn chặn [chúng]. Khi đệ tử Đại Pháp [phát] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập chưởng hay không đều được, hễ phát chính niệm liền được ngay.

Trong các loại bức hại, vì để ngăn chặn bức hại, đều có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ ác, kể cả kẻ đấm đá học viên. Chính niệm mạnh mẽ sẽ làm cú đấm cú đá trở lại chính bản thân họ, hoặc làm cho cảnh sát tà ác và kẻ xấu đánh nhau; cũng có thể chuyển toàn bộ đau đớn và thương tích sang kẻ ác và cảnh sát tà ác đang hành hung; nhưng trước hết chư vị [cần] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, không có chấp trước của con người cũng như tâm lo lắng hay cừu hận, trong trạng thái ấy mới hữu hiệu. Xuất niệm có hiệu quả tức thì. Trong quá trình chính niệm thì không kinh không sợ, kẻ ác hành hung chưa dừng thì chính niệm chưa dừng. Đối với bất kể người nào hay sự việc nào ở thế gian mà nằm ngoài việc bức hại này, thì không được dùng. Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc, chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội; mục đích cũng là cứu độ chúng sinh.

Lý Hồng Chí,
Ngày 15 tháng Hai năm 2004

 

Dịch từ bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_99. Htm;
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: http://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_101. Htm.

Dịch ngày 17-2-2004. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share