Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share