Gửi Pháp hội Ấn Độ [2023]

Bản dịch Tiếng Việt.

Bản dịch song ngữ Trung Việt (chỉ để tham khảo).

Đăng ngày 16-5-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share