Đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share