Gửi Pháp hội Châu Âu [2018]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share