Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc. Thuở đầu Sư phụ tới thế gian, chỉ là vì cứu chúng sinh khỏi bị hủy diệt1. Một thân không vướng bận mà tới thế gian [tà] ác, khi chuyển sinh thành người, còn phân thân vô số, tới khắp cùng ngõ ngách và mỗi từng dân tộc trên thế giới; từ quân vương tới thứ dân, từ thần tiên của Tam giới tới tận âm tào địa phủ, không đâu không tới. Vì thế kết thân duyên2 rộng với chúng sinh các giới, từ đó trải bao đời qua các thế các giới mà kết vô số [duyên] cha mẹ, vợ con, anh chị em. Một là để coi sóc đạo đức nhân gian; hai là để kết thánh duyên với chúng sinh, có lợi để dùng khi cứu độ [chúng sinh trong] thân người. Trong lịch sử lâu dài, chúng sinh và con người thế gian, phần nhiều đã có các loại duyên phận với Thầy, nhất là con người thế gian, phần nhiều đã có quan hệ thân duyên với Thầy. Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp, phần nhiều từng nhiều đời là thân nhân trực hệ với Thầy, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu cái duyên có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.

Đến thời nay, lúc vũ trụ Chính Pháp bắt đầu, có người tới làm đệ tử Đại Pháp, có người tới làm chúng sinh đợi được cứu, có người tới làm thân thích, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, đương nhiên cũng có [người] tới làm anh chị em hay vợ con. Ngoài Sư phụ ra, tất cả đều là người tu luyện Đại Pháp, đều có gánh vác sứ mệnh độ mình cứu người và trợ Sư cứu chúng sinh.

Nhưng vào thời cuối của mạt thế, nhân tâm bất chính, đạo đức thấp kém, niệm và hành vi của con người biến dị, nhất là phá hoại của tà đảng Trung Cộng đối với nhân tâm đạo đức là đặc biệt hiểm ác. Các đệ tử Đại Pháp là trong loạn thế như vậy mà cứu người và tu luyện, không thể nào không bị hoàn cảnh hiện thời ảnh hưởng. Tu luyện một khi phóng túng thì sẽ dùng tâm người thường và niệm người thường mà xét vấn đề, lâu rồi thì nguy hiểm. Cho nên Sư phụ mới bảo mọi người không được phóng túng tu luyện.

Bây giờ điều muốn nói là vấn đề đối đãi như thế nào với người nhà đời này của Sư phụ, cũng trở thành vấn đề nổi cộm biểu hiện “nhân tâm”. Có khi Sư phụ bảo cũng không nghe. Không nghe thì chư vị còn là đệ tử của tôi không? Đối với người nhà của Sư phụ tốt hay không tốt đều ảnh hưởng tới tu luyện của họ. Chư vị đã nghĩ chưa? Đặc biệt những tâng bốc không thích đáng chính là đang làm hại người nhà Sư phụ. Còn có người đối đãi với người nhà Sư phụ cũng đồng dạng như Sư phụ, còn có người đưa họ những thứ như tiền tài. Chư vị là xuất từ cái tâm gì? Tất cả hạng mục Đại Pháp đều không thể gây quỹ từ trong học viên. Tất cả hạng mục Đại Pháp, ngay cả trong tình huống đặc biệt mà nhận từ một nghìn đô la3 trở lên, thì phải xin chỉ thị đồng ý rồi mới có thể nhận. Những ai tự tác chủ trương đưa tiền, ấy là đang hại người hại mình. Chư vị đang bôi nhọ người nhà Sư phụ và Sư phụ! Kỳ thực có những người là muốn đạt được chút gì đó từ chỗ người nhà Sư phụ, còn có người muốn đi đường tắt một chút trong tu luyện, nhân tâm đáng cười nào cũng có. Còn có [người] nghĩ Sư phụ biết rồi sẽ chiếu cố đặc biệt một chút, [ấy là] coi Sư phụ thành gì đây? Kỳ thực họ thu rồi cũng không dám nói với Sư phụ. Mà có những người đưa tiền rồi không nhận được chỗ tốt gì, [bèn] tâm ý bất bình, một số đã đổi ý, từ đó sinh sự. Đó đều là điều mà ma đỏ4 đằng sau tà đảng Trung Cộng muốn làm!

Vũ trụ đang trong hủy diệt, một sinh mệnh muốn thoát khỏi cái ‘diệt’ thời mạt hậu, thì chỉ có đắc Đại Pháp. Việc lớn này của vũ trụ, chư vị không đối đãi một cách nghiêm túc phi thường thì có được chăng? Trước đây ngay cả Thần của vũ trụ cũng không biết được vũ trụ có Pháp tồn tại, hiện nay đưa cho con người tu luyện. Duyên phận nhường nào! Hồng ân nhường nào! Cần phải dùng tâm nào đối đãi! Từ khi bắt đầu truyền Đại Pháp, đã cân nhắc [việc] con người thế gian và cả Thần, qua năm tháng dài đằng đẵng của vũ trụ trải bao nhiêu đời tạo ra vô số tội nghiệp, đặc biệt là con người thế gian. Đối với sinh mệnh như vậy mà muốn cứu độ, [thì] chỉ có thể là không nhớ những [tội] ác đã qua, đó là ân cứu độ nhường nào của Đại Pháp! Từ bi to lớn nhường nào! Ân điển thần thánh nhường nào! Có bao nhiêu người đã nghĩ tới những điều ấy? Những [ai] dùng nhân tâm nhân niệm để đối đãi Đại Pháp và Sư phụ, cái tâm ấy có xứng đáng với sứ mệnh và thánh ân to lớn đó chăng?

Kỳ thực, vì để khiến nhiều sinh mệnh ấy được cứu độ, trong cứu độ [thì tội] ác quá khứ đều nhất loạt không nhìn, nhưng không phải là không giới hạn; vũ trụ trong Chính Pháp là nhìn tâm của người thế gian, tâm của chúng Thần. Tu luyện trong loạn thế chưa từng có này, [thì] có thể có một quá trình nhận thức, có thể có tinh tấn và nhất thời không tinh tấn, có thể có lý giải [hiểu ra] và tạm thời chưa lý giải, dù sao thì trí huệ của người là hữu hạn. Nhưng đã làm một thành viên của nhân loại hôm nay, đặc biệt là một thành viên trong đệ tử Đại Pháp, [thì] có hai điểm là tuyệt đối không thể làm: Một là dối gạt Sư phụ! Hai là can nhiễu cứu độ chúng sinh! Bởi vì đó là giới hạn căn bản của [việc] sinh mệnh ở hay đi5. Dù hơi phạm một chút cũng không được!

Cuối cùng bảo mọi người, từ bi của Sư phụ hầu như vô hạn, nhưng yêu cầu đối với sinh mệnh [được] cứu độ hay không, tiêu chuẩn đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ nghiêm túc!

Thầy: Lý Hồng Chí
13 tháng Chín, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/15/465358.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211359.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211360.html.
Dịch thô ngày: 17-9-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. phúc diệt: diệt hết cả; chỗ chúng sinh câu này và vũ trụ ở đoạn dưới được miêu tả đối mặt với phúc diệt này; phúc → lật úp.

2. thân duyên: duyên thân nhân cùng gia đình, người nhà.

3. nguyên: hiểu trong ngữ cảnh là đơn vị tiền Mỹ, USD. Trong nhiều kinh văn khác, nguyên là để nói nhân dân tệ tiền Trung Quốc. 1.000 USD là khoảng 24,3 triệu VND, 1.000 tệ là khoảng 3,33 triệu VND năm 2023.

4. hồng ma: ma đỏ.

5. lưu khứ: lưu lại hay bỏ đi.