Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau ngày 20 tháng Bảy, 1999

(Ảnh công bố ngày 19 tháng Giêng, 2000)


Ảnh độ phân giải cao(5.2MB)