Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share