Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu [2005]

Gửi Pháp hội Châu Âu:

Các đệ tử Đại Pháp,

Hết thảy những gì trên thế gian đều đã vì Chính Pháp mà được khai sáng; các đệ tử Đại Pháp chính là những nhân vật xuất chúng của thời nay, [mà] các giới chúng sinh từ xưa tới nay đều đang trông đợi. Hãy cứu và thu [thập] những chúng sinh mà chư vị cần cứu độ. Hãy chính niệm chính hành, giải thể hết thảy chướng ngại, truyền rộng chân tướng, ‘Thần tại nhân trung’.

Chúc Pháp hội thành công!

Lý Hồng Chí
Ngày 12 tháng Sáu năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: http://minghui. Ca/mh/articles/2005/6/12/103927.html;
Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/6/13/61832.html.
Dịch ngày 13-6-2005; sửa ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Thần tại nhân trung: Thần ở tại cõi người.

Share