Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc và các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới! Năm Ất Dậu đã bắt đầu rồi; trong một năm này, Chính Pháp hồng thế sẽ mang đến biến đổi cho nhân loại. Vì vậy, mọi người cần phải thực hiện tốt hơn nữa ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, vứt bỏ chấp trước, không được dùng nhân tâm để đối đãi với cuộc bức hại mà các đệ tử Đại Pháp cần phải nhận thức rõ ràng và [với] bộ mặt thật của cái Đảng tà [ác] đang bức hại chúng ta.

Chúng ta không hề tham dự chính trị, chúng ta không làm gì chống đối thẳng vào cái thứ thật sự tà giáo kia nơi nhân loại, lại càng không [ham] muốn quyền lực chính trị gì nơi nhân loại. Trong bức hại cần phải nhận thức rõ chúng ta là đang cứu độ những con người thế gian nào đang bị văn hoá Đảng làm cho mê mờ; bởi vì bộ phận những người kia đã tin theo tà giáo ấy đến mức không còn muốn nghe về chân tướng nữa; đồng thời cũng là để cho những học viên nào còn chưa tỉnh táo về phương diện này [có thể] nhận thức được bản chất tà ác của nó; đó cũng là [một] nhân tâm cần phải bỏ và [cũng là] một bước cần phải đi trong chứng thực Pháp. Không được dùng quan niệm của con người để đo lường Chính Pháp và hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; không được cứ mãi dùng nhân tâm để kéo dài quá trình đề cao nhận thức của chư vị. Chư vị là người đang trên con đường trở thành Thần, mỗi chấp trước đều là một chướng ngại.

Con đường mà Sư phụ bảo chư vị đi theo nhất định là rất [ngay] chính. Mong mọi người hãy đi trọn con đường hướng về viên mãn một cách thanh tỉnh và lý trí, và với chính niệm.

Lý Hồng Chí
Ngày mồng một tết năm Ất Dậu
Ngày 9 tháng Hai năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://minghui. Ca/mh/articles/2005/2/9/95186.html;

Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/2/9/57374.html.

Dịch ngày 10-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Chính Pháp hồng thế: cái thế lớn [mạnh] của Chính Pháp; hồng thế → cái thế to lớn, trùm khắp.

nhân tâm: cái tâm của con người, tâm người thường.

chân tướng: sự thật; trái với giả tượng là những thứ mê hoặc giả tạo.

Share