Mục đích căn bản của giảng chân tướng

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần. Đặc biệt là thái độ mà người Trung Quốc biểu hiện khi nói chuyện [và] khi đối diện với đệ tử Đại Pháp, thì họ là đứng ở lập trường của tà ác. Nếu là như thế, những người thế gian chẳng phải nguy hiểm sao? Nói cách khác, cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.

Lý Hồng Chí
6 tháng Hai, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/2/6/252774.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2012/2/6/131301.html.
Dịch ngày: 7-2-2012, hiệu chỉnh 5-4-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share