Gửi Pháp hội Canada 2019

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share