Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan: Chào tất cả!

Tu luyện là nghiêm túc, là chư vị đang thực hiện thệ ước, là sự canh tân của sinh mệnh, là quá trình tái tạo chư Thánh. Bất luận sinh mệnh đến từ đâu, vào thời khắc lịch sử then chốt này, chúng sinh đều đang lựa chọn tương lai của mình. Vậy nên các đệ tử Đại Pháp cần mang hy vọng đắc cứu truyền tới thế nhân, đưa những sinh mệnh có thể được cứu lên con đường trở về. Do đó chư vị phải học Pháp thật tốt, trở thành người chân tu thì mới có thể gánh vác được, hoàn thành được trách nhiệm thần thánh và vĩ đại.

Chúc Pháp hội của chư vị thành công!

Sư phụ Lý Hồng Chí
Ngày 9 tháng 12 năm 2023


• • • • • • • • •

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469121.html.
Dịch ngày: 10-12-2023; sửa ngày 13-12-2023, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.