Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc

Tu luyện như thuở đầu ắt sẽ thành1, đó là một câu chân ngôn của giới tu luyện. Sau khi Đại Pháp truyền ra đã công khai rất nhiều thiên cơ. Vô luận đối với con người thế gian, hay đối với giới tu luyện, thậm chí Thần giới cũng đều là chấn động chưa từng có. [Người] có duyên hay không có duyên lần lượt tới đắc Đại Pháp và tu luyện. Có những người lúc bắt đầu tu luyện thuở đầu, tâm rất kiên định. Nhưng có người mà các loại chấp trước hình thành trong thời gian dài, trong tu luyện cũng rất khó buông bỏ, thời gian lâu rồi, có những người bèn phóng túng chính mình; thêm vào đó là công tác bận rộn, hoàn cảnh gia đình không xử lý tốt, lại thêm không có thời gian học Pháp luyện công; tuy thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động tập thể, nhưng cũng không tinh tấn được. Dần dần như thế, đã hoàn toàn không giống người tu luyện nữa, thậm chí làm những việc người tu luyện không nên làm, lâu dài như thế thì sẽ rất nguy hiểm!

Bởi vì mỗi cá nhân khi tiến vào các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía minh bạch của mình đều đã phát thệ và ký ước với Thần, [rằng] dùng sinh mệnh để bảo đảm hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác, từ đó sinh mệnh không quy về Tam giới quản. Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, kể cả địa ngục, toàn bộ xóa tên2. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi rồi cũng không quy địa ngục quản. [Ai] tu được tốt sẽ công thành viên mãn, quy vị vũ trụ mới, nắm trong tay thế giới thiên quốc của bản thân mình. [Ai] tu không thành, vi bối thệ ước3, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện4 [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm! Chỉ là Sư phụ từ bi vẫn luôn đang cấp các cơ hội. Đã không biết cảm ân, còn nắm chết cứng chấp trước không buông.

Tu luyện của đệ tử Đại Pháp hình thức tuy lơi lỏng, nhưng tiêu chuẩn người tu luyện là nghiêm túc, sứ mệnh lịch sử là nghiêm túc mà trọng đại. Bởi vì điều thành tựu của đệ tử Đại Pháp sau viên mãn là sinh mệnh đặc thù, trong mắt của chư Thần [toàn] vũ trụ là Đại Giác rất xuất sắc thành tựu trong thời kỳ Chính Pháp. Cựu thế lực tại sao nghiêm khắc với đệ tử Đại Pháp đến thế? Một mặt là từ tâm tật đố đối với chư vị, mặt khác là coi thường những đệ tử Đại Pháp mà nhân tâm quá nhiều, quá nặng, gặp các việc không [nhận thức] theo Pháp5, dùng nhân tâm xét vấn đề. Cho nên [ai] làm không tốt thì nạn sẽ lớn, trường kỳ như thế sẽ rất nguy hiểm!

Chính Pháp đã vào phần cuối cùng6, cựu thế lực muốn đào thải một lô [những ai] không thể chân tu, hoặc là những người trường kỳ vi [phạm thệ] ước không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Cho nên chúng bèn lợi dụng ma quỷ, phụ thể trong thân thể những người bất hảo nhất mà lẫn lộn trong các học viên, lợi dụng nhân tâm, chấp trước, ác niệm như oán hận của họ, [để] kích động những học viên nào trường kỳ không tại Pháp, không thực tu. Xem thì như mưu đồ khuấy đảo hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp, kỳ thực cựu thế lực đang lợi dụng họ để tịnh hóa quần thể đệ tử Đại Pháp, từ trong các đệ tử Đại Pháp mà bộc lộ ra [những ai] lẫn vào, tu luyện có chấp trước mà không thể tự bứt lên, trường kỳ không ở trong Pháp, đã biến thành người không thể tu rồi. Vào thời khắc then chốt này, [ai] hễ vào hùa theo, thì là người bị vạch riêng ra, mục đích là sẽ đào thải người đó. Đó chính là nguyên nhân đích thực việc cựu thế lực đứng sau lợi dụng những người hiện đang gây rối.

Những kẻ gây rối là bị ma khống chế, tự họ không biết, trên miệng đương nhiên không thừa nhận. Vấn đề là quả thực có những người mà có chấp trước, trong tâm bất mãn đang cấp thị trường cho họ —đi hùa theo, đi tiếp thu, đi nghe, đi xem— hoàn toàn không nghĩ gì tới nghiêm túc của Đại Pháp và tu luyện. Đại Pháp là Thiên Pháp, không ai làm loạn nổi! Loạn ấy là nhân tâm! Nhảy ra ấy chính là [người] mà cựu thế lực muốn đào thải. Những ai trường kỳ không tại Pháp phải đặc biệt chú ý. Gồm cả [ai] có chấp trước, tâm oán hận, thậm chí người trong hạng mục cứu người của Đại Pháp nhưng mắc lỗi và bị khai trừ, trong tâm bất mãn, [là] dễ hùa theo nhất. Khi cùng với nhau phát tiết bất mãn thì nhân tâm biểu hiện rất là rõ ràng sống động7. [Chúng ta] cũng thấy những người như thế lâu nay không dùng Pháp để đo lường một chút: Cái tâm bất mãn của mình là đúng hay không? Là điều mà người tu nên có chăng? Là phù hợp với Pháp hay không? Tự mình tu không tốt là việc của cá nhân [thôi], [nhưng] khi loạn Pháp nghiêm trọng ảnh hưởng cứu người, thì việc là trọng đại rồi. “Chính Pháp” to lớn cứu độ chúng sinh mà Sáng Thế Chủ và chư Thần an bài cả ức vạn năm là không dung thứ cho con người thế gian can nhiễu! Đó là tội to lớn nhất mà chúng sinh các giới tuyệt không thể phạm!

Còn có người nói ta đã không tu lâu rồi, tưởng vậy là người ngoài cuộc rồi, bèn có thể nói những lời hay làm các việc phá hoại Đại Pháp. Tại đây tôi bảo những người ấy: Lúc đầu các vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký ước rồi. Vô luận là tuổi tác lớn hay nhỏ, đã qua thời gian dài hay ngắn, thệ ước đều là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ lâu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước. Lúc đầu muốn trở thành đồ [đệ] Đại Pháp trong thời kỳ Đại Pháp vũ trụ Chính Pháp, là vô cùng vô cùng nghiêm túc. Đó là lựa chọn trọng đại của sinh mệnh, hơn nữa là dùng sinh mệnh ký thệ ước! Chư vị nói tu thì tu, chư vị nói không tu thì không tu? Không thể dung thứ con người coi trách nhiệm trọng đại của vũ trụ, coi Thần, coi Sáng Thế Chủ là chuyện đùa! Một khi đã ký thệ ước thì ắt phải thực hiện!

Đối với những người đó, xuất từ từ bi, Sư phụ lại một lần nữa và cũng là một lần cuối cùng giảng Pháp cho chư vị. Lựa chọn làm thế nào, hãy tự thu xếp bản thân!8 Cựu thế lực lợi dụng một quốc gia lớn đến thế do tà đảng Trung Cộng thống trị [để] toàn lực đàn áp, mà [các vị] vẫn không rõ rằng tu luyện là nghiêm túc sao? Người thành Thần, đó là chưa từng có trong lịch sử, có thể không nghiêm túc sao? Các bài học giáo huấn thống khổ mà những đệ tử Đại Pháp trong tu luyện khi không làm tốt vẫn chưa thể khiến chư vị thanh tỉnh ư?

Thầy: Lý Hồng Chí
1 tháng Chín, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/1/464832.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211136.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211137.html.
Dịch thô ngày: 2-9-2023, chỉnh sửa 6-9-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. tu luyện như sơ ắt thành: tu luyện như thuở ban đầu thì ắt sẽ thành công; → ban sơ, ban đầu.

2. nhân gian: cõi người; âm gian: cõi âm; trừ danh: xóa tên.

3. vi bối thệ ước: vi phạm phản bội thệ ước.

4. đoái hiện: thực hiện [lời hứa], làm tròn [cam kết]; đoái hiện thệ ước → thực hiện theo những gì đã hứa hẹn cam kết, cần làm những gì, nếu không làm được thì sẽ thế nào.

5. tại Pháp thượng: dựa trên Pháp, ở trong Pháp; trong bài này, tùy ngữ cảnh mà dịch là nhận thức theo Pháp, tại Pháp, ở trong Pháp.

6. vĩ thanh: khúc cuối cùng [một bản nhạc], giai đoạn kết thúc.

7. lâm ly tận trí: tạm dịch là rõ ràng sống động.

8. hảo tự vi chi: tự giải quyết cho tốt, tự thu xếp bản thân [trước vấn đề tự mình phải đối mặt].