Pháp hội Châu Âu [2023]

Gửi các đệ tử tham gia Pháp hội, chào tất cả:

Con người thế gian hôm nay phần nhiều là sinh mệnh cao tầng xuống thế gian chờ đợi Pháp, chờ đợi được cứu độ khi Sáng Thế Chủ tái tạo Thiên thể mới, làm đệ tử Đại Pháp thì gánh vác ấy là sứ mệnh cứu độ những chúng sinh này.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử trọng đại ấy, đệ tử Đại Pháp ắt phải học Pháp cho tốt, trong tâm có Pháp thì mới làm được tốt, cho nên chân tu và thực tu chính là điều tất yếu.

Pháp hội của Đại Pháp là để giúp nhau đề cao và học hỏi lẫn nhau, lấy đề cao bản thân làm mục đích. Vì thế chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn!

Thầy: Lý Hồng Chí
27 tháng Tám, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464648.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211053.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211035.html.
Dịch ngày: 30-8-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.