Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh

為甚麼要救度眾生

Vi thậm ma yếu cứu độ chúng sinh

Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh

創世主為甚麼要救度眾生!因為他愛眾生!因為眾生的生命都是他給予的。

Sáng Thế Chủ vi thậm ma yếu cứu độ chúng sinh! Nhân vi Tha ái chúng sinh! Nhân vi chúng sinh đích sinh mệnh đô thị Tha cấp dữ đích.

Sáng Thế Chủ1 vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương2 chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho.

當天體在成、住、壞、滅到了末後時,創世主用兩億年的時間造了三界,為眾生安排得救的各種形式與機緣,同時奠定了人的文化與思想行為。他還用自己的神體為眾生消解罪業!為救眾生他付出了自己的一切。

Đương Thiên thể tại thành, trụ, hoại, diệt đáo liễu mạt hậu thời, Sáng Thế Chủ dụng lưỡng ức niên đích thời gian tạo liễu Tam giới, vi chúng sinh an bài đắc cứu đích các chủng hình thức dữ cơ duyên, đồng thời điện định liễu nhân đích văn hóa dữ tư tưởng hành vi. Tha hài dụng tự kỷ đích thần thể vi chúng sinh tiêu giải tội nghiệp! Vi cứu chúng sinh tha phó xuất liễu tự kỷ đích nhất thiết.

Khi Thiên thể trong thành-trụ-hoại-diệt đã tới mạt hậu3, Sáng Thế Chủ dùng thời gian 200 triệu năm mà tạo ra Tam giới, an bài cho chúng sinh các loại hình thức và cơ duyên để được cứu, đồng thời đã đặt định ra văn hóa và tư tưởng hành vi của người. Ngài còn dùng thần thể của bản thân để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu độ chúng sinh mà Ngài đã phó xuất4 hết thảy những gì của mình.

為了末後在開啟救度時人能達到神的要求,兩億年中創世主無數分身轉生在世上鋪墊人類文化,看守人類道德。在歷史漫長的歲月中,生命輪迴輾轉千萬年的往復等待,漸漸世人的生命真體(包括各民族)多與創世主有了各種親緣關係,這使創世主更愛他的世人。當末後到來時,為了更好的完成救度,沒有這種與創世主關係的生命是不能在此時當人的,到此時世人的真體都已是他的人,就連世上人信的那些神,轉生成人來講法、講道所利用的人,也都是創世主的人。目地是神用人體為創世主最後救度世人鋪墊神的文化,留下的各類正教也是在為維護人類道德而存在,等待創世主最後的救度。對於創世主來說,他有權愛他的人,他也會更愛他認為可愛的人。那是他的權利,誰都無權干涉!那是他對生命的無上恩典!

Vi liễu mạt hậu tại khai khởi cứu độ thời nhân năng đạt đáo Thần đích yêu cầu, lưỡng ức niên trung Sáng Thế Chủ vô số phân thân chuyển sinh tại thế thượng phô điếm nhân loại văn hóa, khán thủ nhân loại đạo đức. Tại lịch sử mạn trường đích tuế nguyệt trung, sinh mệnh luân hồi triển chuyển thiên vạn niên đích vãng phục đẳng đãi, tiệm tiệm thế nhân đích sinh mệnh chân thể (bao quát các dân tộc) đa dữ Sáng Thế Chủ hữu liễu các chủng thân duyên quan hệ, giá sử Sáng Thế Chủ cánh ái tha đích thế nhân. Đương mạt hậu đáo lai thời, vi liễu cánh hảo đích hoàn thành cứu độ, một hữu giá chủng dữ Sáng Thế Chủ quan hệ đích sinh mệnh thị bất năng tại thử thời đương nhân đích, đáo thử thời thế nhân đích chân thể đô dĩ thị tha đích nhân, tựu liên thế thượng nhân tín đích na ta Thần, chuyển sinh thành nhân lai giảng Pháp, giảng Đạo sở lợi dụng đích nhân, dã đô thị Sáng Thế Chủ đích nhân. Mục địa thị Thần dụng nhân thể vi Sáng Thế Chủ tối hậu cứu độ thế nhân phô điếm Thần đích văn hóa, lưu hạ đích các loại chính giáo dã thị tại vi duy hộ nhân loại đạo đức nhi tồn tại, đẳng đãi Sáng Thế Chủ tối hậu đích cứu độ. Đối ư Sáng Thế Chủ lai thuyết, Tha hữu quyền ái Tha đích nhân, Tha dã hội cánh ái Tha nhận vi khả ái đích nhân. Na thị tha đích quyền lợi, thùy đô vô quyền can thiệp! Na thị Tha đối sinh mệnh đích vô thượng ân điển!

Vì để vào thời mạt hậu bắt đầu cứu độ thì con người có thể đạt tới yêu cầu của Thần, trong 200 triệu năm thì vô số phân thân của Sáng Thế Chủ đã chuyển sinh ở thế gian mà trải ra văn hóa nhân loại, gìn giữ đạo đức nhân loại. Qua những tháng năm lâu dài đằng đẵng của lịch sử, sinh mệnh luân hồi xoay chuyển hàng nghìn vạn năm lặp lại chờ đợi, dần dần thì chân thể5 của sinh mệnh con người thế gian (gồm mỗi từng dân tộc) đa số đều có quan hệ thân quyến khác nhau với Sáng Thế Chủ, vậy khiến Sáng Thế Chủ càng yêu thương những con người thế gian của Ngài. Khi tới lúc mạt hậu rồi, vì để hoàn thành tốt hơn việc cứu độ, sinh mệnh nào không có loại quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể nào làm người vào thời này, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài, ngay cả chư Thần mà con người trên thế gian tín [ngưỡng], những [thân] người mà được dùng để chuyển sinh thành người tới giảng Pháp hay giảng Đạo, cũng đều là người của Sáng Thế Chủ. Mục đích là Thần dùng thân thể người vì để Sáng Thế Chủ cứu độ thế nhân lúc cuối cùng mà trải ra văn hóa của Thần, các loại chính giáo [còn] lưu lại cũng là để duy trì đạo đức nhân loại mà tồn tại, đợi tới lúc cứu độ cuối cùng của Sáng Thế Chủ. Đối với Sáng Thế Chủ mà nói, Ngài có quyền yêu thương người của Ngài, Ngài cũng sẽ càng yêu thương những người mà Ngài nhìn nhận đáng yêu thương. Đó là quyền lợi của Ngài, ai cũng không có quyền can thiệp! Đó là ân điển vô thượng của Ngài đối với sinh mệnh!

創世主是天體中一切神的主,他是萬主之主,萬王之王的造就者,一切眾生的主宰,包括他造的三界中的一切人、神、物。他的愛是對眾生最高的聖恩!世人被他所愛是人最大的榮幸!

Sáng Thế Chủ thị Thiên thể trung nhất thiết Thần đích Chủ, tha thị vạn Chủ chi Chủ, vạn Vương chi Vương đích tạo tựu giả, nhất thiết chúng sinh đích Chủ Tể, bao quát tha tạo đích Tam giới trung đích nhất thiết nhân, Thần, vật. Tha đích ái thị đối chúng sinh tối cao đích thánh ân! Thế nhân bị Tha sở ái thị nhân tối đại đích vinh hạnh!

Sáng Thế Chủ là Chủ của hết thảy chư Thần trong Thiên thể, Ngài là vị sáng tạo ra vạn Chủ chi Chủ, vạn Vương chi Vương6, là Chúa Tể của hết thảy chúng sinh, gồm cả hết thảy những người, Thần, vật trong Tam giới mà Ngài tạo ra. Tình yêu của Ngài là thánh ân cao nhất đối với chúng sinh! Người thế gian được Ngài yêu thương là vinh hạnh to lớn nhất của con người!

師 李洪志
二零二三年四月十七日

Sư Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị tam niên tứ nguyệt thập thất nhật

Thầy: Lý Hồng Chí
17 tháng Tư, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458929.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208128.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208122.html.
Dịch ngày: 18-4-2023, chỉnh sửa ngày 22-4-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. Sáng Thế Chủ: cũng có nơi dịch là Chúa Sáng Thế, nghĩa bề mặt là đấng Chủ/Chúa sáng tạo ra thế giới. Trong bài «Vì sao có nhân loại» cũng của Đại sư Lý Hồng Chí đã đề cập đến chủ đề này.

2. ái: yêu, yêu thương, love. Trong văn hóa phương Tây có khái niệm tình yêu (love) của Thiên Chúa.

3. mạt hậu: cuối cùng.

4. phó xuất: chi trả, phí tổn; câu này hiểu thoáng là Ngài đã cho đi tất cả những gì mình có.

5. chân thể: [phần] thân thể chân thật. Phần thân thể xác thịt của con người mà mắt trần nhìn thấy ấy thì chỉ là phần bề ngoài, chứ không phải là tất cả toàn bộ thân thể.

6. vạn Chủ chi Chủ: Chủ của vạn Chủ, Chủ của tất cả các Chủ; vạn Vương chi Vương: Vua của vạn Vua, Vua của tất cả các Vua; Chủ/Chúa: Lord; Vương: Vua, King.