Gửi Pháp hội Đài Loan 2021

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội: Chào tất cả!

Đệ tử Đại Pháp học Pháp tốt, giảng chân tướng cứu người, đây là mục đích của chư vị khi đến thế gian. Bất luận chư vị đang ở giai tầng xã hội nào đều không bị ảnh hưởng, cho dù xã hội hỗn loạn thế nào, cũng không thể cải biến sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Hãy tu tốt bản thân, cứu độ thế nhân.

Thầy: Lý Hồng Chí
18 Tháng Mười Hai, 2021


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/435044.html.
Dịch ngày: 21-12-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.