Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ

Có một số người đem các mâu thuẫn xuất hiện trong tu luyện Đại Pháp nói ra công khai trên các trang mạng xã hội, nghiêm trọng vi phạm và trái với sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, báng bổ tính nghiêm túc và thần thánh của việc các đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh để ký thệ ước với Thần, phá hoại hy vọng được cứu của con người thế gian. Những người đó thường biến chấp trước về tâm tính thành [hành vi] bất mãn và tìm người để trút giận, thế mà có người phụ họa và hùa theo; thật đúng là cảnh giới nào tìm người nấy1.

Những người đó không hề đau lòng [ăn năn] trước sỉ nhục khi ở trong nước làm không được tốt, thậm chí tà ngộ2, và gia nhập đội ngũ của ma3, không lấy đó làm bài học4, từ thống khổ mà sửa sai, tìm ra chỗ thiếu sót, [từ đó] tinh tấn hơn; mà trái lại [họ] phóng túng bản thân, ra ngoại quốc còn gây tác hại xấu. Phần nhiều là những người như thế gây rối loạn trong các học viên. Một số người còn quá hơn, vốn đã không tinh tấn, chấp trước đầy thân, ở Đại Lục đã làm không tốt, đến khi ra [hải ngoại] thì vẫn thế, không từ Pháp để hoàn thành [việc của] chính mình, [mà] làm ra các kênh truyền thông tự phát, mang theo nhân tâm nói lung tung, nghiêm trọng phá hoại việc cứu người của đệ tử Đại Pháp. Trong những nhận xét phản hồi [trên các kênh đó], thì đa số là của [đảng] năm hào5 và đặc vụ Trung Cộng, và một số nhỏ là những người lấy danh nghĩa học viên nhưng không phải chân tu.

Thời khắc cuối cùng các đồ đệ Đại Pháp có hoàn thành sứ mệnh của mình hay không đã không còn xa nữa, đi đâu về đâu, đều ở tự mình6! Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở thế gian chính là để tu luyện tốt chính mình, làm tốt sứ mệnh lịch sử là trợ Sư cứu người; xã hội nhân loại hôm nay vẫn tồn tại, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người đó; vẫn chưa thanh tỉnh ư?! Hãy buông hết các bất mãn của các vị, đó đều là chấp trước của các vị. Hãy cẩn thận cái miệng của các vị. Trong các học viên, thì những lời không ở trong Pháp thì chư vị không xứng nói ra. Hãy hoàn thành sứ mệnh của chư vị, đó là hy vọng duy nhất của tương lai. Các đệ tử Đại Pháp là ‘dĩ Pháp vi Sư’7, ‘sơ tâm không đổi’8, thì mới có thể viên mãn.

Lý Hồng Chí
31 tháng Tám, 2021


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430283.html
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194886.html, https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194885.html
Dịch ngày: 2-9-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. thập ma cảnh giới trảo thập ma nhân: cảnh giới nào tìm người nấy; kiểu như đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, người ta nhóm lại là theo cùng sở thích và cảnh giới.

2. tà ngộ: (i) nhận thức quá sai lầm, sang phía tà rồi; (ii) trong ngữ cảnh khi nói về học viên ở Trung Quốc, thì tà ngộ có thể là nói về ai đã chuyển sang phe tà ác, không còn chân tu, thậm chí thuận theo tà đảng mà lừa dối học viên khác.

3. dĩ ma vi ngũ: tạm dịch là gia nhập đội ngũ của ma; trong ngữ cảnh thì có thể hiểu là đã thỏa hiệp thuận theo tà đảng.

4. dẫn dĩ vi giới: lấy đó làm răn đe đừng tái phạm (giới → cảnh cáo, điều cấm), tạm dịch là lấy đó làm bài học.

5. ngũ mao: [bè đảng] năm hào, 50 xu, ngụ ý là các dư luận viên của Trung Cộng; đây là cách nói xuất phát từ thời Trung Cộng thuê 50 xu cho một bình luận hay bài ngắn trên Internet ca ngợi Trung Cộng và/hoặc bôi nhọ phe đối lập.

6. hà khứ hà tùng, hảo tự vi chi: sẽ đi về đâu như thế nào, hoàn toàn là / tốt nhất là [xem] ở bản thân thế nào; vi chi có thể hiểu là vì cái gì trong ngữ cảnh, sống hay làm gì lúc này đây là vì điều chi.

7. dĩ Pháp vi Sư: lấy Pháp làm Thầy.

8. sơ tâm bất cải: sơ tâm (cái tâm ban đầu) không đổi. Chỗ này Sư phụ giảng là sơ tâm bất cải thì mới có thể viên mãn; có nhiều chỗ khác thì Sư phụ giảng là tu luyện như sơ (tu luyện như thuở đầu) thì ắt sẽ tu thành.