Gửi Pháp hội tại Đức [2021]

致德國法會

Trí Đức quốc Pháp hội

Gửi Pháp hội tại Đức [2021]

參加德國法會的大法弟子:

Tham gia Đức quốc Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử:

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đức:

大家好!大法弟子的責任是助師救度眾生,因此為了能完成好你們的使命,首先要修好自己。有法在才知道如何更好的做,有法在才不會走錯路,同時法也在成就你們自己,所以大法弟子的法會就是促進你們提高的機會。希望你們法會辦的成功!

Đại gia hảo! Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm thị trợ Sư cứu độ chúng sinh, nhân thử vi liễu năng hoàn thành hảo nhĩ môn đích sứ mệnh, thủ tiên yếu tu hảo tự kỷ. Hữu Pháp tại tài tri đạo như hà cánh hảo đích tố, hữu Pháp tại tài bất hội tẩu thác lộ, đồng thời Pháp dã tại thành tựu nhĩ môn tự kỷ, sở dĩ Đại Pháp đệ tử đích Pháp hội tựu thị xúc tiến nhĩ môn đề cao đích cơ hội. Hy vọng nhĩ môn Pháp hội biện đích thành công!

Chào tất cả! Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, do đó để hoàn thành thật tốt sứ mệnh của chư vị, thì trước hết phải tu thật tốt chính mình. Có Pháp ở đây1 thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị, cho nên Pháp hội của đệ tử Đại Pháp chính là sẽ xúc tiến cơ hội đề cao cho chư vị. Hy vọng Pháp hội của chư vị triển khai thành công!

謝謝大家。

Tạ tạ đại gia.

Cảm ơn mọi người.

師李洪志
二零二一年七月十八日

Sư Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị nhất niên thất nguyệt thập bát nhật

Thầy: Lý Hồng Chí
18 tháng Bảy, 2021


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428355.html
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194154.html, https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194153.html
Dịch ngày: 21-7-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. hữu Pháp tại: có Pháp ở đây, có Pháp hiện hữu, cũng có thể hiểu là trạng thái ở trong Pháp nhờ học Pháp được tốt (diễn giải của dịch giả).