Gửi Pháp hội tại Đức [2021]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đức:

Chào tất cả! Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, do đó để hoàn thành thật tốt sứ mệnh của chư vị, thì trước hết phải tu thật tốt chính mình. Có Pháp ở đây1 thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị, cho nên Pháp hội của đệ tử Đại Pháp chính là sẽ xúc tiến cơ hội đề cao cho chư vị. Hy vọng Pháp hội của chư vị triển khai thành công!

Cảm ơn mọi người.

Thầy: Lý Hồng Chí
18 tháng Bảy, 2021


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428355.html
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194154.html, https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194153.html
Dịch ngày: 21-7-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. hữu Pháp tại: có Pháp ở đây, có Pháp hiện hữu, cũng có thể hiểu là trạng thái ở trong Pháp nhờ học Pháp được tốt (diễn giải của dịch giả).