Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]

致台灣法會

Trí Đài Loan Pháp hội

Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]

參加台灣法會的大法弟子:大家好!

Tham gia Đài Loan Pháp hội đích Đại Pháp đệ tử: Đại gia hảo!

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan: Chào tất cả!

大法是修煉。大法弟子的修煉目地是圓滿。目前人世上已是末後之末,亂世中的亂象對社會的干擾更為強烈。雖然是正邪之爭,但是你們要守住自己不被干擾,同時更好的講真相救世人。講真相中不要把自己置身於常人中,擺好自己的位置,才能不被捲入其中,才能做的更好。

Đại Pháp thị tu luyện. Đại Pháp đệ tử đích tu luyện mục địa thị viên mãn. Mục tiền nhân thế thượng dĩ thị mạt hậu chi mạt, loạn thế trung đích loạn tượng đối xã hội đích can nhiễu cánh vi cường liệt. Tuy nhiên thị chính tà chi tranh, đãn thị nhĩ môn yếu thủ trụ tự kỷ bất bị can nhiễu, đồng thời cánh hảo đích giảng chân tướng cứu thế nhân. Giảng chân tướng trung bất yếu bả tự kỷ trí thân ư thường nhân trung, bài hảo tự kỷ đích vị trí, tài năng bất bị quyển nhập kỳ trung, tài năng tố đích cánh hảo.

Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn. Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.

祝你們法會圓滿成功!

Chúc nhĩ môn Pháp hội viên mãn thành công!

Chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn!

師 李洪志
二零二零年

Sư Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị linh niên

Thầy: Lý Hồng Chí
Năm 2020


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/415553.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188628.html, https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188629.html.
Dịch ngày: 7-12-2020; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chính-tà chi tranh: trong bài tạm dịch là giao tranh chính-tà.

loạn tượng là biểu hiện ra sự rối loạn, thường là dấu hiệu của loạn thế, thế gian loạn rồi. Người ta thường có nhận thức rằng, nếu nhìn một cách chung chung tổng quan, thì phe “chính” là thường biểu hiện “trật tự”, còn phe “tà” là thường đem lại “rối loạn”.

mạt thế chi mạt: trong bài tạm dịch là cuối cùng của thời mạt thế; bản thân từ mạt là để nói về thời cuối cùng, sa sút không còn tốt nữa.