Thư chúc mừng

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia hội giao lưu Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên:

Chào tất cả!

Chư vị kiến lập vào thời tà ác điên cuồng nhất1, chư vị phát huy tác dụng to lớn nhất vào lúc con người thế gian cần phải hiểu được chân tướng, chư vị đã vượt qua gian khó bậc nhất, chư vị khiến tà ác run sợ, chư vị để con người thiện lương ở thế gian thấy được hy vọng. Việc của đệ tử Đại Pháp còn chưa kết thúc, [hãy] tu tốt bản thân mình và làm kênh truyền thông được tốt hơn nữa; đây chính là uy đức của đệ tử Đại Pháp. Trong khó nạn mà bước đi tốt con đường của chư vị, không hề dễ đâu, nhưng chư vị đã qua được rồi.

Sư phụ chúc chư vị thành công hơn nữa, cảm ơn mọi người.

Thầy: Lý Hồng Chí
23 tháng Mười Một, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396208.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180840.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180841.html.
Dịch ngày: 27-11-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. Theo ngữ cảnh, có thể hiểu là Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên là được kiến lập vào đúng thời điểm gian nan nhất.