Gửi Pháp hội Nam Mỹ [2019]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội: Chào tất cả!

Tu luyện Đại Pháp là khác với các tôn giáo và tu luyện khác, vì đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, là trong quá trình cá nhân đi về viên mãn cần phải cứu độ chúng sinh. Vì đa số con người thế gian là từ Thiên thượng xuống [đây] chuyển sinh thành người để đắc Pháp, cho nên các đệ tử Đại Pháp ắt phải gánh vác trách nhiệm này, ấy cũng là [chỗ] vĩ đại của đệ tử Đại Pháp, vì điều chư vị thành tựu là [bậc] Đại Giác!1

Mong mọi người hãy học Pháp cho nhiều, giảng chân tướng cho nhiều, và bước đi cho tốt con đường tu luyện của từng cá nhân mình.

Thầy: Lý Hồng Chí
15 tháng Chín, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/15/393348.html.
Có tham khảo dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179913.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179914.html.
Dịch ngày: 16-9-2019, hiệu chỉnh 17-9-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. Đại Giác: một bản tiếng Anh diễn dịch là “bậc giác ngộ cực cao” (tức là giống cách hiểu của người dịch Trung-Việt, và thông thường các từ Đại Giác, Giác Giả, v.v. cũng là được hiểu theo cách này), một bản khác diễn dịch là “sự giác ngộ to lớn”.