Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019

二零一九年紐約法會講法

Nhị linh nhất cửu niên Nữu Ước Pháp hội giảng Pháp

Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019

(李洪志,二零一九年五月十七日)

(Lý Hồng Chí, nhị linh nhất cửu niên ngũ nguyệt thập thất nhật)

(Lý Hồng Chí, 17 tháng Năm, 2019)

大家好!

Đại gia hảo!

Chào tất cả!

(眾:師父好!)

(Chúng: Sư phụ hảo!)

(Mọi người: Kính chào Sư phụ)

一年一次法會,大家有的從很遠的地方來,也有的從大陸來,這費用還是不小的。每年的法會幾千萬的路費、吃住費用消耗,大家就是想通過法會能夠得到在修煉中提高的機會,互相借鑑。也就是說,修煉人把修煉的本身看的是很重要的。大法弟子要做好三件事,如果不修好自己,那就做不好。當然啦,也有人想藉這個機會來看看師父,師父知道。但是不管怎麼樣,有法在,就能夠指導大家修煉。

Nhất niên nhất thứ Pháp hội, đại gia hữu đích tùng ngận viễn đích địa phương lai, dã hữu đích tùng Đại Lục lai, giá phí dụng hài thị bất tiểu đích. Mỗi niên đích Pháp hội kỷ thiên vạn đích lộ phí, ngật trụ phí dụng tiêu háo, đại gia tựu thị tưởng thông quá Pháp hội năng cú đắc đáo tại tu luyện trung đề cao đích cơ hội, hỗ tương tá giám. Dã tựu thị thuyết, tu luyện nhân bả tu luyện đích bản thân khán đích thị ngận trọng yếu đích. Đại Pháp đệ tử yếu tố hảo tam kiện sự, như quả bất tu hảo tự kỷ, na tựu tố bất hảo. Đương nhiên lạp, dã hữu nhân tưởng tá giá cá cơ hội lai khán khán Sư phụ, Sư phụ tri đạo. Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, hữu Pháp tại, tựu năng cú chỉ đạo đại gia tu luyện.

Mỗi năm một lần Pháp hội, mọi người là có những người đến từ nơi rất xa, có người đến từ [Trung Quốc] Đại Lục, chi phí này không hề nhỏ đâu. Pháp hội mỗi năm chi tốn hàng nghìn vạn [tiền] đi lại và ăn ở; mọi người chính là muốn qua Pháp hội mà đạt được cơ hội đề cao trong tu luyện, tham chiếu lẫn nhau. Cũng là nói, người tu luyện coi bản thân việc tu luyện là rất quan trọng. Đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc, nếu không tu chính mình cho tốt, thì làm không được tốt. Đương nhiên, cũng có người là muốn mượn cơ hội này gặp mặt Sư phụ, Sư phụ biết [vậy]. Nhưng dù thế nào đi nữa, có Pháp hiện diện, thì có thể chỉ đạo mọi người tu luyện.

師父在常人中有常人的生活,有常人的行為方式,有很多人的事情呢,那不能像法一樣,所以我叫大家要遵照這部法去做,以法為師。大法弟子能夠走到今天這一步,就是因為有法在。我們的法會也好,大家在個人的修煉中也好,就是本著這部法走到了今天。也就是說,沒有這部法,你們走不到今天。所以作為大法弟子來講,修煉永遠都是第一位的,特別是到了最後的時期。

Sư phụ tại thường nhân trung hữu thường nhân đích sinh hoạt, hữu thường nhân đích hành vi phương thức, hữu ngận đa nhân đích sự tình ni, na bất năng tượng Pháp nhất dạng, sở dĩ ngã khiếu đại gia yếu tuân chiếu giá bộ Pháp khứ tố, dĩ Pháp vi Sư. Đại Pháp đệ tử năng cú tẩu đáo kim thiên giá nhất bộ, tựu thị nhân vi hữu Pháp tại. Ngã môn đích Pháp hội dã hảo, đại gia tại cá nhân đích tu luyện trung dã hảo, tựu thị bản trước giá bộ Pháp tẩu đáo liễu kim thiên. Dã tựu thị thuyết, một hữu giá bộ Pháp, nhĩ môn tẩu bất đáo kim thiên. Sở dĩ tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, tu luyện vĩnh viễn đô thị đệ nhất vị đích, đặc biệt thị đáo liễu tối hậu đích thời kỳ.

Tại người thường Sư phụ có cuộc sống người thường, có phương thức hành vi người thường; có rất nhiều sự việc người [đời], mà lại không thể nào như Pháp; cho nên tôi bảo mọi người cần phải chiểu theo bộ Pháp này mà làm, ‘dĩ Pháp vi Sư’. Đệ tử Đại Pháp có thể đi đến bước này hôm nay, chính là vì có Pháp ở đây. Pháp hội của chúng ta cũng vậy, mọi người trong tu luyện cá nhân cũng vậy, chính là theo bộ Pháp này mà đi tới hôm nay. Nghĩa là, không có bộ Pháp này, [thì] chư vị không đi tới hôm nay. Thế nên làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tu luyện vĩnh viễn là ở vị trí số một, nhất là đến thời kỳ cuối cùng.

當然我講最後時期啊,其實大家也看到了,天象的變化和這個世上的變化是一樣的。比如說這個邪惡對大法弟子的迫害,已經到了窮途末路的時候了,邪惡已經自身都難保了,只不過是那部迫害大法弟子的機器還在運轉而已。但是呢,我剛才說,走到最後了,我們要更加做好我們該做的,因為越到最後越關鍵。當初那麼艱難的環境,那麼邪惡的環境,你們都走過來了,沒理由不在最後做的更好。迫害當初,全世界的媒體到處都在轉載中共媒體的造謠文章,全世界的人都很難分辨到底是怎麼回事。在那樣一個困難的情況下,國際社會的大法弟子講真相改變了全世界人們的認識,走過來了。最後你們自己得珍惜所做的這一切,不能放鬆自己,絕對不能放鬆自己。

Đương nhiên ngã giảng tối hậu thời kỳ a, kỳ thực đại gia dã khán đáo liễu, Thiên tượng đích biến hóa hòa giá cá thế thượng đích biến hóa thị nhất dạng đích. Tỷ như thuyết giá cá tà ác đối Đại Pháp đệ tử đích bách hại, dĩ kinh đáo liễu cùng đồ mạt lộ đích thời hậu liễu, tà ác dĩ kinh tự thân đô nan bảo liễu, chỉ bất quá thị na bộ bách hại Đại Pháp đệ tử đích cơ khí hài tại vận chuyển nhi dĩ. Đãn thị ni, ngã cương tài thuyết, tẩu đáo tối hậu liễu, ngã môn yếu cánh gia tố hảo ngã môn cai tố đích, nhân vi việt đáo tối hậu việt quan kiện. Đương sơ na ma gian nan đích hoàn cảnh, na ma tà ác đích hoàn cảnh, nhĩ môn đô tẩu quá lai liễu, một lý do bất tại tối hậu tố đích cánh hảo. Bách hại đương sơ, toàn thế giới đích môi thể đáo xứ đô tại chuyển tải Trung Cộng môi thể đích tạo dao văn chương, toàn thế giới đích nhân đô ngận nan phân biện đáo để thị chẩm ma hồi sự. Tại na dạng nhất cá khốn nan đích tình huống hạ, quốc tế xã hội đích Đại Pháp đệ tử giảng chân tướng cải biến liễu toàn thế giới nhân môn đích nhận thức, tẩu quá lai liễu. Tối hậu nhĩ môn tự kỷ đắc trân tích sở tố đích giá nhất thiết, bất năng phóng túng tự kỷ, tuyệt đối bất năng phóng túng tự kỷ.

Đương nhiên thời kỳ cuối cùng mà tôi giảng ấy, kỳ thực mọi người cũng thấy rồi, biến hóa của Thiên tượng và biến hóa nơi thế gian này là cùng dạng. Ví như nói cuộc bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, đã là đến lúc cùng đồ mạt lộ1 rồi, tà ác đã là tự mình còn khó bảo đảm, chẳng qua là bộ máy bức hại đệ tử Đại Pháp kia vẫn đang vận chuyển mà thôi. Tuy nhiên, như tôi vừa nói, đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn. Ban đầu hoàn cảnh gian nan thế, hoàn cảnh tà ác thế, mà chư vị đều đã vượt qua, [nên] không lý do nào không làm tốt hơn vào lúc cuối cùng. Bức hại thời đầu, các kênh thông tin toàn thế giới khắp nơi đều truyền tải những bài vu khống của kênh thông tin Trung Cộng, con người toàn thế giới rất khó phân biệt rốt cuộc [đây] là chuyện gì. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, các đệ tử Đại Pháp ở xã hội quốc tế giảng chân tướng đã cải biến nhận thức con người toàn thế giới, [chư vị] đã vượt qua rồi. Cuối cùng bản thân chư vị phải trân quý hết thảy những gì đã làm này, không thể phóng túng tự thân, tuyệt đối không thể buông lỏng chính mình.

我也在觀察,特別是在中國大陸那個環境下,很多大法弟子啊,在那個被扭曲了的人性關係、被扭曲了的人的行為和扭曲了的思想方式,在那樣一個社會中,誰都很難免受它的影響。雖然大法弟子得按照大法去做,可是你出門遇到的就是常人社會的這樣的人際關係;整個社會都是扭曲的,那你也得那樣去做,久而久之也就混同在這個社會的人與人之間的行為當中了;甚至於思考問題的方式,習慣了人這種生存的方式,也就覺的就是這樣了。很多人從大陸出來之後,到了國際社會看到人怎麼都這麼簡單哪,談話、甚至於做事情都非常平和。而大陸人做甚麼事情,恨不得一下子甚麼事情都做到最極端、最頂端、做到底,都是那種心態。那不是人正常的狀態,所以帶著這樣的一個思想、行為,在國際社會中,就會引起國際社會人們的反感。

Ngã dã tại quan sát, đặc biệt thị tại Trung Quốc Đại Lục na cá hoàn cảnh hạ, ngận đa Đại Pháp đệ tử a, tại na cá bị nữu khúc liễu đích nhân tính quan hệ, bị nữu khúc liễu đích nhân đích hành vi hòa nữu khúc liễu đích tư tưởng phương thức, tại na dạng nhất cá xã hội trung, thùy đô ngận nan miễn thụ tha đích ảnh hưởng. Tuy nhiên Đại Pháp đệ tử đắc án chiếu Đại Pháp khứ tố, khả thị nhĩ xuất môn ngộ đáo đích tựu thị thường nhân xã hội đích giá dạng đích nhân tế quan hệ; chỉnh cá xã hội đô thị nữu khúc đích, na nhĩ dã đắc na dạng khứ tố, cửu nhi cửu chi dã tựu hỗn đồng tại giá cá xã hội đích nhân dữ nhân chi gian đích hành vi đương trung liễu; thậm chí ư tư khảo vấn đề đích phương thức, tập quán liễu nhân giá chủng sinh tồn đích phương thức, dã tựu giác đích tựu thị giá dạng liễu. Ngận đa nhân tùng Đại Lục xuất lai chi hậu, đáo liễu quốc tế xã hội khán đáo nhân chẩm ma đô giá ma giản đơn nả, đàm thoại, thậm chí ư tố sự tình đô phi thường bình hòa. Nhi Đại Lục nhân tố thậm ma sự tình, hận bất đắc nhất hạ tử thậm ma sự tình đô tố đáo tối cực đoan, tối đỉnh đoan, tố đáo để, đô thị na chủng tâm thái. Na bất thị nhân chính thường đích trạng thái, sở dĩ đới trước giá dạng đích nhất cá tư tưởng, hành vi, tại quốc tế xã hội trung, tựu hội dẫn khởi quốc tế xã hội nhân môn đích phản cảm.

Tôi cũng đang quan sát, nhất là trong hoàn cảnh ở Trung Quốc Đại Lục ấy, rất nhiều đệ tử Đại Pháp ấy, trong quan hệ nhân tính bị bóp méo, hành vi con người bị bóp méo và phương thức tư tưởng bị bóp méo, trong một xã hội như thế, ai cũng rất khó tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Tuy đệ tử Đại Pháp phải chiểu theo Đại Pháp mà làm, nhưng mà chư vị ra khỏi cửa gặp phải ấy là các giao tiếp con người của xã hội người thường như vậy rồi; toàn thể xã hội đều méo mó cả, thì chư vị cũng phải làm thế, dần dần lâu rồi thì cũng lẫn lộn vào trong các hành vi giữa người với người nơi xã hội này; thậm chí cả phương thức suy xét vấn đề, [khi đã] quen với loại phương thức sinh sống của con người như thế, [thì] cũng cảm thấy chính là [phải] như thế. Rất nhiều người sau khi ra khỏi [Trung Quốc] Đại Lục, đến xã hội quốc tế thì thấy người ta sao mà đơn giản thế; nói chuyện, thậm chí làm các việc đều phi thường bình hòa. Nhưng người Đại Lục làm việc gì, thì cứ phải muốn việc gì cũng lập tức đến cực đoan nhất, đỉnh cao nhất, triệt để nhất; đều là tâm thái kiểu ấy. Nhưng đó không phải trạng thái chính thường2 của con người; cho nên mang theo tư tưởng và hành vi như thế, ở xã hội quốc tế, thì sẽ dẫn tới phản cảm của những người xã hội quốc tế.

中國大陸出來的人幾乎都被其它國家的人不理解,為甚麼中國人會這樣。其實是被中共邪黨有意的把中國人的行為、品質給敗壞了,是系統做的;破除了傳統的文化,破除了人道德與普世的價值的理念;現在都是極端的中共邪黨那種東西,當然是不一樣。來到國際社會很長時間才能扭轉過來。

Trung Quốc Đại Lục xuất lai đích nhân cơ hồ đô bị kỳ tha quốc gia đích nhân bất lý giải, vi thậm ma Trung Quốc nhân hội giá dạng. Kỳ thực thị bị Trung Cộng tà đảng hữu ý đích bả Trung Quốc nhân đích hành vi, phẩm chất cấp bại hoại liễu, thị hệ thống tố đích; phá trừ liễu truyền thống đích văn hóa, phá trừ liễu nhân đạo đức dữ phổ thế đích giá trị đích lý niệm; hiện tại đô thị cực đoan đích Trung Cộng tà đảng na chủng đông tây, đương nhiên thị bất nhất dạng. Lai đáo quốc tế xã hội ngận trường thời gian tài năng nữu chuyển quá lai.

Người đến từ Trung Quốc Đại Lục hầu như đều không được người quốc gia khác lý giải3, rằng người Trung Quốc đều thế là sao. Kỳ thực là [do] tà đảng Trung Cộng đã cố ý làm bại hoại hành vi và phẩm chất của người Trung Quốc, làm một cách có hệ thống; đã phá trừ văn hóa truyền thống, phá trừ lý niệm về đạo đức và giá trị phổ quát4 của con người; bây giờ toàn là những thứ cực đoan của tà đảng Trung Cộng, [nên] tất nhiên là khác rồi. Tới xã hội quốc tế một thời gian rất lâu mới có thể uốn nắn trở lại.

現在有一部份學員是從中國大陸出來的,在大陸那個環境下有的可能也沒做好,那麼就更應該在新的環境中修好自己、做好自己該做的;不要再抱著那樣一種極端思想行事,在大法弟子的這個環境中容易起攪亂作用。你們知道國際社會的人很少背後講究別人的,很多人他有普世的、純樸的思想概念行為方式,總覺的應該做一個善良的人、對別人好一些的人,一般情況下不會那樣去做那些害人利己的事情。所以那些帶了很多在大陸養成的生活習慣行為方式的人,在國際社會中必須得去改變一下自己。我講這個,是因為現在中國大陸出來的學員越來越多,超過了原來在國際社會上的大法弟子的人數,甚至於已經成了主體了,那麼你們就更應該注意這些。

Hiện tại hữu nhất bộ phận học viên thị tùng Trung Quốc Đại Lục xuất lai đích, tại Đại Lục na cá hoàn cảnh hạ hữu đích khả năng dã một tố hảo, na ma tựu cánh ưng cai tại tân đích hoàn cảnh trung tu hảo tự kỷ, tố hảo tự kỷ cai tố đích; bất yếu tái bão trước na dạng nhất chủng cực đoan tư tưởng hành sự, tại Đại Pháp đệ tử đích giá cá hoàn cảnh trung dung dị khởi giảo loạn tác dụng. Nhĩ môn tri đạo quốc tế xã hội đích nhân ngận thiểu bối hậu giảng cứu biệt nhân đích, ngận đa nhân tha hữu phổ thế đích, thuần phác đích tư tưởng khái niệm hành vi phương thức, tổng giác đích ưng cai tố nhất cá thiện lương đích nhân, đối biệt nhân hảo nhất ta đích nhân, nhất ban tình huống hạ bất hội na dạng khứ tố na ta hại nhân lợi kỷ đích sự tình. Sở dĩ na ta đới liễu ngận đa tại Đại Lục dưỡng thành đích sinh hoạt tập quán hành vi phương thức đích nhân, tại quốc tế xã hội trung tất tu đắc khứ cải biến nhất hạ tự kỷ. Ngã giảng giá cá, thị nhân vi hiện tại Trung Quốc Đại Lục xuất lai đích học viên việt lai việt đa, siêu quá liễu nguyên lai tại quốc tế xã hội thượng đích Đại Pháp đệ tử đích nhân số, thậm chí ư dĩ kinh thành liễu chủ thể liễu, na ma nhĩ môn tựu cánh ưng cai chú ý giá ta.

Hiện nay có một bộ phận các học viên là đến từ Trung Quốc Đại Lục, trong hoàn cảnh Đại Lục ấy một số người có thể làm chưa tốt; vậy thì ở hoàn cảnh mới này càng nên phải tu [luyện] bản thân cho tốt, làm tốt những gì mình cần làm; không được cứ mang loại tư tưởng cực đoan kia làm các việc, rất dễ khởi tác hại gây rối loạn trong hoàn cảnh các đệ tử Đại Pháp [nơi] này. Chư vị biết đó người của xã hội quốc tế rất hiếm khi nói sau lưng người khác, rất nhiều người họ là có khái niệm tư tưởng [và] phương thức hành vi [có tính] phổ quát và thuần phác, luôn cảm thấy nên phải làm một người thiện lương, làm người đối xử tốt hơn với người khác, trong tình huống thông thường sẽ không làm các việc hại người lợi mình5 như thế. Cho nên người mà mang theo rất nhiều thói quen sống [và] phương thức hành vi dưỡng thành6 ở [Trung Quốc] Đại Lục, [thì] ở xã hội quốc tế ắt phải tu sửa cải biến bản thân một chút. Tôi giảng điều này, là vì hiện giờ học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục càng ngày càng nhiều, vượt qua con số đệ tử Đại Pháp vốn ở xã hội quốc tế, thậm chí đã thành chủ thể rồi, vậy thì chư vị càng nên phải chú ý những điều này.

你們知道嗎?當年在那鋪天蓋地的對大法弟子的迫害時,在中國是那樣一種形式;在國際社會上它雖然沒有暴力,但是那種壓力、另眼看待大法弟子的歧視眼光,也是很難的,因為當時所有國際社會的媒體都在轉載中共邪惡媒體的宣傳造謠,誰都不知道真相。國外大法弟子人數很有限,但是他們做的很有效;自己建立了媒體,成立了很多攻關小組──有針對政府工作的、有針對各種媒體講真相的,成立了很多真相點,還有建立媒體、網站等,把國際形勢、把全世界人們被邪黨造謠媒體灌輸的思想、對大法弟子的認識給扭轉過來了。那是很了不起的。這個環境開創的不容易,他們也很珍惜,不要因為從大陸出來的學員帶的黨文化中形成的思想作風把這個環境破壞了。因為我看到了,很多中國大陸出來的普通人在國際社會上造成了很多壞的影響,真的叫人臉紅,真的叫中國人抬不起頭來。你們不要那樣。你們是修煉人,要知道自己的不足,它不只是影響一個民族形像的問題。你們身帶的責任是救度全世界的眾生,要比那還大,所以你們必須得改變自己的思想行為。

Nhĩ môn tri đạo ma? Đương niên tại na phô thiên cái địa đích đối Đại Pháp đệ tử đích bách hại thời, tại Trung Quốc thị na dạng nhất chủng hình thức; tại quốc tế xã hội thượng tha tuy nhiên một hữu bạo lực, đãn thị na chủng áp lực, lánh nhãn khán đãi Đại Pháp đệ tử đích kỳ thị nhãn quang, dã thị ngận nan đích, nhân vi đương thời sở hữu quốc tế xã hội đích môi thể đô tại chuyển tải Trung Cộng tà ác môi thể đích tuyên truyền tạo dao, thùy đô bất tri đạo chân tướng. Quốc ngoại Đại Pháp đệ tử nhân số ngận hữu hạn, đãn thị tha môn tố đích ngận hữu hiệu; tự kỷ kiến lập liễu môi thể, thành lập liễu ngận đa công quan tiểu tổ —— hữu châm đối chính phủ công tác đích, hữu châm đối các chủng môi thể giảng chân tướng đích, thành lập liễu ngận đa chân tướng điểm, hài hữu kiến lập môi thể, võng trạm đẳng, bả quốc tế hình thế, bả toàn thế giới nhân môn bị tà đảng tạo dao môi thể quán thâu đích tư tưởng, đối Đại Pháp đệ tử đích nhận thức cấp nữu chuyển quá lai liễu. Na thị ngận liễu bất khởi đích. Giá cá hoàn cảnh khai sáng đích bất dung dị, tha môn dã ngận trân tích, bất yếu nhân vi tùng Đại Lục xuất lai đích học viên đới đích đảng văn hóa trung hình thành đích tư tưởng tác phong bả giá cá hoàn cảnh phá hoại liễu. Nhân vi ngã khán đáo liễu, ngận đa Trung Quốc Đại Lục xuất lai đích phổ thông nhân tại quốc tế xã hội thượng tạo thành liễu ngận đa hoại đích ảnh hưởng, chân đích khiếu nhân kiểm hồng, chân đích khiếu Trung Quốc nhân đài bất khởi đầu lai. Nhĩ môn bất yếu na dạng. Nhĩ môn thị tu luyện nhân, yếu tri đạo tự kỷ đích bất túc, tha bất chỉ thị ảnh hưởng nhất cá dân tộc hình tượng đích vấn đề. Nhĩ môn thân đới đích trách nhiệm thị cứu độ toàn thế giới đích chúng sinh, yếu tỷ na hài đại, sở dĩ nhĩ môn tất tu đắc cải biến tự kỷ đích tư tưởng hành vi.

Chư vị biết chăng? Những năm đó thời bức hại đệ tử Đại Pháp một cách rợp trời dậy đất7, ở Trung Quốc là loại hình thức như thế; tại xã hội quốc tế tuy nó không có bạo lực, nhưng loại áp lực ấy, ánh mắt kỳ thị nhìn đệ tử Đại Pháp bằng con mắt khác, cũng rất khó khăn; bởi vì bấy giờ tất cả các kênh thông tin quốc tế đều đang truyền tải những vu khống do các kênh thông tin của Trung Cộng tuyên truyền, không ai biết chân tướng cả. Số lượng đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài rất hữu hạn, nhưng họ đã thực thi rất hữu hiệu; tự mình đã kiến lập các kênh thông tin, đã thành lập rất nhiều các nhóm chuyên giải các vấn đề8 —có [nhóm] nhắm vào công tác chính phủ, có nhóm giảng chân tướng cho các kênh thông tin— đã thành lập rất nhiều điểm chân tướng; còn lập ra các kênh thông tin, website, v.v. khiến hình thế quốc tế, khiến con người toàn thế giới có tư tưởng mà bị tuyên truyền vu khống của tà đảng nhồi nhét, nhận thức về đệ tử Đại Pháp được uốn nắn trở lại. Điều ấy rất xuất sắc. Khai sáng ra hoàn cảnh đó không dễ, họ cũng rất trân quý; không được vì tư tưởng tác phong hình thành trong văn hóa đảng do các học viên đến từ Đại Lục mang theo mà phá hoại hoàn cảnh này. Vì như tôi thấy rồi, rất nhiều những người phổ thông mà đến từ Trung Quốc Đại Lục đã tạo thành ở xã hội quốc tế rất nhiều ảnh hưởng xấu, thật sự khiến người ta xấu hổ, thật sự khiến người Trung Quốc không ngẩng đầu lên nổi. Chư vị không được thế. Chư vị là người tu luyện, phải hiểu được chỗ thiếu sót của mình; nó không chỉ là vấn đề ảnh hưởng hình ảnh một dân tộc. Trách nhiệm chư vị mang trên thân là cứu độ chúng sinh toàn thế giới, so ra thì còn lớn hơn; cho nên chư vị nhất định phải cải biến tư tưởng [và] hành vi của mình.

不要把國際社會的人當作很簡單。他們雖然思想很簡單,正因為思想越簡單越清晰,他看的問題越透;他只是不那麼表達,只是不那麼說,心裏非常有數。人的思想結構都是一樣的,聰明成度也都是一樣的,一點也不比別人笨。他們的思想行為是有底線的、有道德準則的,所以他不會那麼做。大家在中國大陸養成的那種習慣,無論是寫文章啊、做甚麼事情啊,就是要一棍子敲到底。那種作風、那種思想真的是叫國際社會的人受不了。其實中國大陸的人在沒有中共邪黨的時候,價值觀也是善良、重德的。中共邪黨為甚麼一次一次的搞運動,因為那個時候的中國人是文明高尚的、價值觀是普世的;通過一次一次的搞運動,有目地的破壞中國的文化,打掉文化的菁英,灌輸中共邪黨那些壞東西。它目地非常清楚,就是要把中國人思想行為搞成像垃圾一樣。因為國際社會從中國出來的大法弟子越來越多,這個問題越來越突出,所以就必須得說,大家千萬注意。

Bất yếu bả quốc tế xã hội đích nhân đương tác ngận giản đơn. Tha môn tuy nhiên tư tưởng ngận giản đơn, chính nhân vi tư tưởng việt giản đơn việt thanh tích, tha khán đích vấn đề việt thấu; tha chỉ thị bất na ma biểu đạt, chỉ thị bất na ma thuyết, tâm lý phi thường hữu số. Nhân đích tư tưởng kết cấu đô thị nhất dạng đích, thông minh thành độ dã đô thị nhất dạng đích, nhất điểm dã bất tỷ biệt nhân bổn. Tha môn đích tư tưởng hành vi thị hữu để tuyến đích, hữu đạo đức chuẩn tắc đích, sở dĩ tha bất hội na ma tố. Đại gia tại Trung Quốc Đại Lục dưỡng thành đích na chủng tập quán, vô luận thị tả văn chương a, tố thậm ma sự tình a, tựu thị yếu nhất côn tử xao đáo để. Na chủng tác phong, na chủng tư tưởng chân đích thị khiếu quốc tế xã hội đích nhân thụ bất liễu. Kỳ thực Trung Quốc Đại Lục đích nhân tại một hữu Trung Cộng tà đảng đích thời hậu, giá trị quan dã thị thiện lương, trọng đức đích. Trung Cộng tà đảng vi thậm ma nhất thứ nhất thứ đích cảo vận động, nhân vi na cá thời hậu đích Trung Quốc nhân thị văn minh cao thượng đích, giá trị quan thị phổ thế đích; thông quá nhất thứ nhất thứ đích cảo vận động, hữu mục địa đích phá hoại Trung Quốc đích văn hóa, đả điệu văn hóa đích tinh anh, quán thâu Trung Cộng tà đảng na ta hoại đông tây. Tha mục địa phi thường thanh sở, tựu thị yếu bả Trung Quốc nhân tư tưởng hành vi cảo thành tượng lạp ngập nhất dạng. Nhân vi quốc tế xã hội tùng Trung Quốc xuất lai đích Đại Pháp đệ tử việt lai việt đa, giá cá vấn đề việt lai việt đột xuất, sở dĩ tựu tất tu đắc thuyết, đại gia thiên vạn chú ý.

Đừng coi người xã hội quốc tế là rất đơn giản. Họ tuy là tư tưởng rất đơn giản, [nhưng] chính vì tư tưởng càng đơn giản càng minh bạch, họ nhìn vấn đề càng thấu [triệt]; họ chỉ là không biểu đạt thế này, chỉ là không nói thế kia, [chứ] trong tâm thì hết sức rõ ràng. Người ta có kết cấu tư tưởng là đồng dạng, mức độ thông minh cũng là như nhau, không hề ngốc so với bất kỳ ai. Tư tưởng hành vi của người ta là có chừng mực9, là có chuẩn tắc đạo đức; cho nên họ không làm thế kia đâu. Mọi người ở Trung Quốc Đại Lục dưỡng thành những thói quen ấy, bất kể là [khi] viết bài, [hay] làm việc nào đó, chính là muốn một gậy đập triệt để10. Loại tác phong ấy, loại tư tưởng ấy quả thực khiến người xã hội quốc tế chịu không nổi. Kỳ thực người Trung Quốc Đại Lục khi chưa có tà đảng Trung Cộng, [thì] giá trị quan cũng rất thiện lương, trọng đức. Tại sao tà đảng Trung Cộng hết lần này lần khác làm các cuộc vận động, bởi vì người Trung Quốc khi ấy là văn minh cao thượng, giá trị quan là phổ quát; thông qua làm các cuộc vận động từng lượt từng lượt, phá hoại một cách có mục đích văn hóa Trung Quốc, lật đổ tinh anh văn hóa, nhồi nhét những thứ xấu của tà đảng Trung Cộng. Mục đích của nó là hết sức rõ ràng, chính là muốn tư tưởng hành vi của người Trung Quốc thành ra như rác rưởi. Bởi vì đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại Lục đến xã hội quốc tế ngày càng nhiều, vấn đề này ngày càng nổi cộm, cho nên ắt phải nói ra, mọi người nhất định phải chú ý.

再有,大家在各個講真相的小組、大法弟子自發組織起來的這些個活動當中,在講真相、救眾生中起到了非常大的作用,非常的好!不在於你做的怎麼轟轟烈烈,看你做的有沒有效,看你的心怎麼擺放的,是不是修煉人。那些常年守在中領館的、常年守在真相點上的,真的了不起!有的年歲比較大,有人說,他們年歲大就適合於做那個;那你年歲不大,你做甚麼啦?一樣的,就看大法弟子怎麼去做。

Tái hữu, đại gia tại các cá giảng chân tướng đích tiểu tổ, Đại Pháp đệ tử tự phát tổ chức khởi lai đích giá ta cá hoạt động đương trung, tại giảng chân tướng, cứu chúng sinh trung khởi đáo liễu phi thường đại đích tác dụng, phi thường đích hảo! Bất tại ư nhĩ tố đích chẩm ma oanh oanh liệt liệt, khán nhĩ tố đích hữu một hữu hiệu, khán nhĩ đích tâm chẩm ma bài phóng đích, thị bất thị tu luyện nhân. Na ta thường niên thủ tại Trung lĩnh quán đích, thường niên thủ tại chân tướng điểm thượng đích, chân đích liễu bất khởi! Hữu đích niên tuế tỷ giảo đại, hữu nhân thuyết, tha môn niên tuế đại tựu thích hợp ư tố na cá; na nhĩ niên tuế bất đại, nhĩ tố thậm ma lạp? Nhất dạng đích, tựu khán Đại Pháp đệ tử chẩm ma khứ tố.

Còn nữa, mọi người trong các nhóm giảng chân tướng, trong những hoạt động do đệ tử Đại Pháp tổ chức tự phát, [thì] khi giảng chân tướng, cứu chúng sinh là có tác dụng to lớn phi thường, hết sức tốt đẹp! Không phải ở chỗ là chư vị làm được oanh liệt hoành tráng thế nào, [mà là] nhìn xem chư vị làm được có hữu hiệu không, coi cái tâm chư vị xếp đặt ra sao, có phải người tu luyện chăng. Những [vị] quanh năm thủ vững nơi lãnh sự quán Trung Quốc, quanh năm thủ vững điểm giảng chân tướng, quả thực rất xuất sắc! Có những [người] tuổi khá là cao; có người bảo, rằng họ cao tuổi chính là phù hợp làm cái này; vậy chăng chư vị tuổi không cao, thì chư vị làm gì nhỉ? Như nhau cả thôi, chỉ là nhìn xem đệ tử Đại Pháp ra làm thế nào.

有一次,一個學員問我說:師父,退黨退到多少人中共邪黨能倒?(師父笑)我伸了五個手指頭。他就想,「噢,退五千人,中共邪黨就倒。」(眾笑)結果五千很快就過去了。「哎?怎麼整的?師父伸五個手指頭啊,噢,那五萬人。」這五萬人很快也過去了。「這不對呀,師父怎麼伸五個手指頭?噢,那就五十萬人。」(師父笑)這五百萬人、五千萬人都過去了,現在已經三億多人了。中國有十五億多人口,你退五千,好像影響不了啥。(師父笑)其實我也是一個比喻,就是說,我們做的這些事情很關鍵,從心理上、從中共邪黨的心理上把它摧毀了。現在中共是甚麼狀態啊?每個人,除了那幾個當權的,每個人都在想「啥時候倒啊」,都在做留後路的準備,都在做末日準備。往外倒錢哪,子女弄到外面去啊,自己也辦外邊的身份啊、護照啊,都在準備著一旦出事就溜,都是這種末日心態。

Hữu nhất thứ, nhất cá học viên vấn ngã thuyết: Sư phụ, thoái đảng thoái đáo đa thiểu nhân Trung Cộng tà đảng năng đảo? (Sư phụ tiếu) Ngã thân liễu ngũ cá thủ chỉ đầu. Tha tựu tưởng, “Úc, thoái ngũ thiên nhân, Trung Cộng tà đảng tựu đảo.” (chúng tiếu) Kết quả ngũ thiên ngận khoái tựu quá khứ liễu. “Ái? Chẩm ma chỉnh đích? Sư phụ thân ngũ cá thủ chỉ đầu a, Úc, na ngũ vạn nhân.” Giá ngũ vạn nhân ngận khoái dã quá khứ liễu. “Giá bất đối nha, Sư phụ chẩm ma thân ngũ cá thủ chỉ đầu? Úc, na tựu ngũ thập vạn nhân.” (Sư phụ tiếu) Giá ngũ bách vạn nhân, ngũ thiên vạn nhân đô quá khứ liễu, hiện tại dĩ kinh tam ức đa nhân liễu. Trung Quốc hữu thập ngũ ức đa nhân khẩu, nhĩ thoái ngũ thiên, hảo tượng ảnh hưởng bất liễu xá. (Sư phụ tiếu) Kỳ thực ngã dã thị nhất cá tỷ dụ, tựu thị thuyết, ngã môn tố đích giá ta sự tình ngận quan kiện, tùng tâm lý thượng, tùng Trung Cộng tà đảng đích tâm lý thượng bả tha tồi hủy liễu. Hiện tại Trung Cộng thị thậm ma trạng thái a? Mỗi cá nhân, trừ liễu na kỷ cá đương quyền đích, mỗi cá nhân đô tại tưởng “xá thời hậu đảo a”, đô tại tố lưu hậu lộ đích chuẩn bị, đô tại tố mạt nhật chuẩn bị. Vãng ngoại đảo tiền nả, tử nữ lộng đáo ngoại diện khứ a, tự kỷ dã biện ngoại biên đích thân phận a, hộ chiếu a, đô tại chuẩn bị trước nhất đán xuất sự tựu lưu, đô thị giá chủng mạt nhật tâm thái.

Có một lần, một học viên hỏi tôi rằng: Thưa Sư phụ, thoái đảng thoái đến bao nhiêu người thì tà đảng Trung Cộng mới đổ? (Sư phụ cười) Tôi đưa ra năm ngón tay. Vị đó bèn nghĩ, “À, thoái năm nghìn người, tà đảng Trung Cộng sẽ đổ”. (mọi người cười) Kết quả rất nhanh sau đó vượt quá năm nghìn rồi. “Ô? Làm sao nhỉ? Sư phụ xòe năm ngón, À, vậy là năm vạn người”. Năm vạn người ấy nhanh chóng cũng đã qua rồi. “Cái này không đúng rồi, Sư phụ đưa ra năm ngón tay là sao? À, vậy là năm mươi vạn người”. (Sư phụ cười) Năm trăm vạn người, cả năm nghìn vạn người cũng qua rồi, hiện nay đã hơn 3 vạn vạn11 người rồi. Trung Quốc có 15 vạn vạn nhân khẩu, các vị thoái năm nghìn, xem chừng không ảnh hưởng gì. (Sư phụ cười) Kỳ thực tôi cũng là đưa thí dụ thế [thôi], chính là nói, rằng những việc chúng ta làm rất then chốt; từ tâm lý, từ tâm lý của tà đảng Trung Cộng mà phá hủy nó. Bây giờ Trung Cộng là trạng thái gì? Mỗi từng người, ngoại trừ vài kẻ đương quyền, thì mỗi từng người đều đang nghĩ “bao giờ sẽ sập đây”, đều đang chuẩn bị đường lui, đều đang chuẩn bị cho ngày tàn lụi. [Nào là] gửi tiền ra hải ngoại, đưa con cái ra nước ngoài, tự thân cũng kiếm cái thân phận bên ngoài, hộ chiếu; đều đang chuẩn bị trước hễ xảy ra chuyện liền chuồn đi, đều là tâm thái kiểu cuối ngày mạt nhật ấy.

他們自己互相之間都在騙自己,為了維護那政權。很多特務那都是蛤蟆精的人,都在騙現在的黨魁;從他們沒上台之前就在造假情報,上台之後還一直給他們製造假情報。他們不知道外邊的真實情況,得到的情報都是江鬼騙他們的,政令也出不了中南海,互相之間的暗鬥越來越厲害,你死我活。現任黨魁是裏外不是人,想要走民主道路的人現在不再信任他,中共邪黨更不信任他,沒有人真心對他的。

Tha môn tự kỷ hỗ tương chi gian đô tại biển tự kỷ, vi liễu duy hộ na chính quyền. Ngận đa đặc vụ na đô thị cáp mô tinh đích nhân, đô tại biển hiện tại đích đảng khôi; tùng tha môn một thượng đài chi tiền tựu tại tạo giả tình báo, thượng đài chi hậu hài nhất trực cấp tha môn chế tạo giả tình báo. Tha môn bất tri đạo ngoại biên đích chân thực tình huống, đắc đáo đích tình báo đô thị Giang quỷ biển tha môn đích, chính lệnh dã xuất bất liễu Trung Nam Hải, hỗ tương chi gian đích ám đấu việt lai việt lệ hại, nhĩ tử ngã hoạt. Hiện nhậm đảng khôi thị lý ngoại bất thị nhân, tưởng yếu tẩu dân chủ đạo lộ đích nhân hiện tại bất tái tín nhiệm tha, Trung Cộng tà đảng cánh bất tín nhiệm tha, một hữu nhân chân tâm đối tha đích.

Giữa họ với nhau đều đang lừa dối chính họ, vì để duy hộ chính quyền ấy. Rất nhiều đặc vụ đều là người của yêu tinh cóc12, đều đang lừa dối kẻ cầm đầu đảng13 hiện nay; từ khi nhóm này còn chưa lên ngôi14 đã tạo ra tình báo giả rồi, sau khi lên ngôi vẫn luôn biên tạo tình báo giả cho họ. Họ không biết tình huống chân thực bên ngoài đâu, tình báo thu nhận được đều do Giang quỷ15 lừa họ, chính lệnh cũng không ra khỏi nổi Trung Nam Hải16, ám đấu17 với nhau càng ngày càng ghê gớm, ngươi chết ta sống18. Người cầm đầu đảng đương nhiệm là ‘trong ngoài không người’19, những ai mong muốn theo con đường dân chủ bây giờ không tín nhiệm ông ta nữa, tà đảng Trung Cộng càng không tín nhiệm ông, không có ai thật lòng đối đãi ông ấy.

大家已經看到了,邪黨不會持續太久了。因為,中共邪黨存在的目地、對大法弟子的這種迫害,它不是舊勢力安排考驗大法弟子的嗎?中國就像那老君的煉丹爐一樣熔煉著大法弟子,把那火燒的越旺,就像嚴酷的考驗一樣,去人心、去執著。那當然這種煎熬是很難受啊,可是煉出的是真金。中共邪黨就像那煤炭一樣,燒的越紅,它好像越來勁。等燒完了再看,真金煉出來了,中共邪黨它是啥?一吹,「噗」,灰,沒了。(眾鼓掌)看著大法弟子被迫害的時候很可憐,其實真正可悲的是那幫跟著中共邪黨跑的──那才最可悲哪,所有邪黨在人類歷史中犯下的罪惡,他們都得去承擔。

Đại gia dĩ kinh khán đáo liễu, tà đảng bất hội trì tục thái cửu liễu. Nhân vi, Trung Cộng tà đảng tồn tại đích mục địa, đối Đại Pháp đệ tử đích giá chủng bách hại, tha bất thị cựu thế lực an bài khảo nghiệm Đại Pháp đệ tử đích ma? Trung Quốc tựu tượng na Lão Quân đích luyện đan lư nhất dạng dung luyện trước Đại Pháp đệ tử, bả na hỏa thiêu đích việt vượng, tựu tượng nghiêm khốc đích khảo nghiệm nhất dạng, khứ nhân tâm, khứ chấp trước. Na đương nhiên giá chủng tiễn ngao thị ngận nan thụ a, khả thị luyện xuất đích thị chân kim. Trung Cộng tà đảng tựu tượng na môi thán nhất dạng, thiêu đích việt hồng, tha hảo tượng việt lai kình. Đẳng thiêu hoàn liễu tái khán, chân kim luyện xuất lai liễu, Trung Cộng tà đảng tha thị xá? Nhất xuy, “phốc”, khôi, một liễu. (chúng cổ chưởng) Khán trước Đại Pháp đệ tử bị bách hại đích thời hậu ngận khả liên, kỳ thực chân chính khả bi đích thị na bang cân trước Trung Cộng tà đảng bào đích —— na tài tối khả bi nả, sở hữu tà đảng tại nhân loại lịch sử trung phạm hạ đích tội ác, tha môn đô đắc khứ thừa đảm.

Mọi người thấy rồi đó, tà đảng sẽ không tiếp tục được lâu lắm đâu. Bởi vì, mục đích tồn tại của tà đảng Trung Cộng, cuộc bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp như thế này, nó chẳng phải cựu thế lực an bài khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp sao? Trung Quốc chính là như lò luyện đan của Lão Quân [để] dung luyện đệ tử Đại Pháp, khiến hỏa thiêu càng mạnh, tức là như khảo nghiệm tàn khốc ấy, trừ đi nhân tâm, vứt bỏ chấp trước. Thế thì kiểu thiêu nướng ấy đương nhiên rất khó chịu, nhưng luyện ra được là vàng ròng. Tà đảng Trung Cộng tựa như là than đá, cháy lên càng đỏ, thì nó dường như càng hăng mãnh. Đợi khi cháy xong coi lại, vàng ròng đã luyện ra rồi, thì tà đảng Trung Cộng nó là gì chứ? Thổi “phù” một cái, tro tàn tản hết. (mọi người vỗ tay) [Giờ] thấy các đệ tử Đại Pháp khi bị bức hại rất đáng thương, [nhưng] thật sự đáng buồn là nhóm người chạy theo tà đảng Trung Cộng —họ mới là thảm nhất, tất cả tội ác mà tà đảng phạm phải trong lịch sử, thì họ phải gánh chịu hết.

大家想想,中共邪黨的那些頭子們哪,壞事做絕,但是他們享受著了,在有生之年為非作歹、享盡了他們的福份。那現任黨魁,你還要跟著中共邪黨跑,人家把驢牽走了,你去拔拴驢的那個橛子去,把你抓住。也就是說,所有中共邪黨的罪惡最後都得找他算,是不是這麼個道理?因為你是中共邪黨的頭子。其實呢,有時候我在想,他覺的中共邪黨能維護他的權力。過去是,現在還是嗎?過去中國人在廁所裏你自己一個人都不敢罵中共邪黨,真的是那樣,那個邪惡的邪靈到處都是;現在那些邪靈都被銷毀了,人人都在罵邪黨,坐那吃飯幾個人聊起來,不罵中共邪黨好像沒事幹,誰不罵中共邪黨誰有病,已經變成這樣了。(眾鼓掌)中共邪黨已經到了一推就倒的時候,你要靠中共邪黨維護你的權力,你不看走眼了嗎?中共邪黨是靠你在維護啊!不是你靠中共邪黨維護啊!現在當權的人一句話說「我們現在不要中共邪黨了」,中共邪黨連一天都挺不了,第二天就沒了,(眾鼓掌)因為人們都在等著那一天呢。(眾鼓掌)我就說當權者幹了一件多蠢的事。

Đại gia tưởng tưởng, Trung Cộng tà đảng đích na ta đầu tử môn nả, hoại sự tố tuyệt, đãn thị tha môn hưởng thụ trước liễu, tại hữu sinh chi niên vi phi tác ngạt, hưởng tận liễu tha môn đích phúc phận. Na hiện nhậm đảng khôi, nhĩ hài yếu cân trước Trung Cộng tà đảng bào, nhân gia bả lư khiên tẩu liễu, nhĩ khứ bạt thuyên lư đích na cá quyết tử khứ, bả nhĩ trảo trụ. Dã tựu thị thuyết, sở hữu Trung Cộng tà đảng đích tội ác tối hậu đô đắc trảo tha toán, thị bất thị giá ma cá đạo lý? Nhân vi nhĩ thị Trung Cộng tà đảng đích đầu tử. Kỳ thực ni, hữu thời hậu ngã tại tưởng, tha giác đích Trung Cộng tà đảng năng duy hộ tha đích quyền lực. Quá khứ thị, hiện tại hài thị ma? Quá khứ Trung Quốc nhân tại xí sở lý nhĩ tự kỷ nhất cá nhân đô bất cảm mạ Trung Cộng tà đảng, chân đích thị na dạng, na cá tà ác đích tà linh đáo xứ đô thị; hiện tại na ta tà linh đô bị tiêu hủy liễu, nhân nhân đô tại mạ tà đảng, tọa na ngật phạn kỷ cá nhân liêu khởi lai, bất mạ Trung Cộng tà đảng hảo tượng một sự cán, thùy bất mạ Trung Cộng tà đảng thùy hữu bệnh, dĩ kinh biến thành giá dạng liễu. (chúng cổ chưởng) Trung Cộng tà đảng dĩ kinh đáo liễu nhất suy tựu đảo đích thời hậu, nhĩ yếu kháo Trung Cộng tà đảng duy hộ nhĩ đích quyền lực, nhĩ bất khán tẩu nhãn liễu ma? Trung Cộng tà đảng thị kháo nhĩ tại duy hộ a! Bất thị nhĩ kháo Trung Cộng tà đảng duy hộ a! Hiện tại đương quyền đích nhân nhất cú thoại thuyết “Ngã môn hiện tại bất yếu Trung Cộng tà đảng liễu”, Trung Cộng tà đảng liên nhất thiên đô đĩnh bất liễu, đệ nhị thiên tựu một liễu, (chúng cổ chưởng) nhân vi nhân môn đô tại đẳng trước na nhất thiên ni. (chúng cổ chưởng) Ngã tựu thuyết đương quyền giả cán liễu nhất kiện đa xuẩn đích sự.

Mọi người nghĩ xem, những người đứng đầu tà đảng Trung Cộng ấy, việc xấu làm hết cả, nhưng mà họ hưởng thụ cả rồi, trong những năm tháng cuộc đời [thì họ] làm đủ tội ác, hưởng sạch phúc phận của họ. Còn kẻ cầm đầu đảng đương nhiệm, ngươi vẫn muốn chạy theo tà đảng Trung Cộng; người ta dắt lừa đi rồi, còn ngươi đến nhổ cái cọc buộc lừa, [kết cục] bắt ngươi lại20. Nghĩa là, tất cả tội ác mà tà đảng Trung Cộng phạm phải cuối cùng sẽ tìm ông ta thanh toán, là đạo lý này phải không? Bởi vì ngươi là người đứng đầu tà đảng Trung Cộng. Kỳ thực, có những lúc tôi nghĩ, ông ta cảm thấy tà đảng Trung Cộng có thể duy hộ quyền lực của ông. Quá khứ là [vậy], [nhưng] hiện tại còn là vậy chăng? Quá khứ người Trung Quốc một mình lẻ loi trong toa-lét còn không dám mạ lỵ tà đảng Trung Cộng, thật sự là thế, [là vì] tà linh tà ác có mặt khắp nơi; bây giờ cả tà linh kia còn bị hủy rớt rồi, ai ai đều chửi rủa tà đảng, ngồi ở bàn ăn mấy người tán gẫu với nhau, không mắng nhiếc tà đảng Trung Cộng thì dường như không có gì để làm, ai không mạ lỵ tà đảng Trung Cộng thì người đó có bệnh; đã thành ra như thế rồi. (mọi người vỗ tay) Tà đảng Trung Cộng đã đến lúc đẩy cái là ngã, [vậy mà] ngươi muốn dựa vào tà đảng Trung Cộng duy hộ quyền lực của ngươi, ngươi chẳng phải nhìn nhầm rồi sao? Tà đảng Trung Cộng là đang dựa vào ngươi duy hộ đó! Không phải ngươi dựa vào tà đảng Trung Cộng duy hộ đâu! Hiện nay người đương quyền chỉ nói một câu “Bây giờ chúng tôi không cần tà đảng Trung Cộng nữa”, thì tà đảng Trung Cộng gượng chống không nổi một ngày, hôm sau liền mất, (mọi người vỗ tay) bởi vì người ta thảy đều đang đợi ngày đó mà. (mọi người vỗ tay) Tôi ấy là nói người đang cầm quyền đã làm một việc dại khờ đến thế.

不管怎麼樣,作為我們來講看的很清楚,我剛才講了一下這個形勢而已。到了這一步了,那考驗大法弟子的那些個因素已經不多了,那煤渣已經沒多少了,再煉真金煉不了那麼多了,所以,你說這火是不是要滅呀?要滅。(眾熱烈鼓掌)那緊接著是甚麼呀?是不是大法弟子修煉到圓滿那一步啊,是不是?(眾鼓掌)即使有些大法弟子要跟師父一起到法正人間哪,即使是這樣,我們也要劃上一個句號了。正法時期大法弟子這段過程,那可是至關重要。後來的事,我就不多講了。

Bất quản chẩm ma dạng, tác vi ngã môn lai giảng khán đích ngận thanh sở, ngã cương tài giảng liễu nhất hạ giá cá hình thế nhi dĩ. Đáo liễu giá nhất bộ liễu, na khảo nghiệm Đại Pháp đệ tử đích na ta cá nhân tố dĩ kinh bất đa liễu, na môi tra dĩ kinh một đa thiểu liễu, tái luyện chân kim luyện bất liễu na ma đa liễu, sở dĩ, nhĩ thuyết giá hỏa thị bất thị yếu diệt nha? Yếu diệt. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng) Na khẩn tiếp trước thị thậm ma nha? Thị bất thị Đại Pháp đệ tử tu luyện đáo viên mãn na nhất bộ a, thị bất thị? (chúng cổ chưởng) Tức sử hữu ta Đại Pháp đệ tử yếu cân Sư phụ nhất khởi đáo Pháp Chính Nhân Gian nả, tức sử thị giá dạng, ngã môn dã yếu hoạch thượng nhất cá cú hiệu liễu. Chính Pháp thời kỳ Đại Pháp đệ tử giá đoạn quá trình, na khả thị chí quan trọng yếu. Hậu lai đích sự, ngã tựu bất đa giảng liễu.

Dù sao đi nữa, như chúng ta [đây] mà nói thì thấy rất rõ ràng; vừa rồi tôi giảng một chút về hình thế này mà thôi. Đã tới bước này rồi, thì nhân tố khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp đã không còn nhiều nữa, xỉ than cũng chẳng có bao nhiêu, luyện nữa thì vàng ròng cũng không luyện nhiều vậy nữa đâu; cho nên, chư vị nói ngọn lửa này phải chăng cần diệt đi? Diệt thôi. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Vậy ngay tiếp đó là gì? Là đến bước các đệ tử Đại Pháp tu luyện tới viên mãn đúng không, phải vậy không? (mọi người vỗ tay) Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu. Đoạn quá trình đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp này, ấy là cực kỳ quan trọng. Việc sau đó, [thì] tôi không giảng thêm.

昨天山裏的晚會我還在講,我說我經常講舊勢力,大家對這個概念基本上清楚了,但是對這個舊勢力的形成啊,總是有一點恍惚。其實大家想一想,這個舊勢力的形成它有個歷史的原因。宇宙是成、住、壞、滅這樣一個過程,人有生、老、病、死這個狀態。大家都知道,長到十幾歲,十五、六歲,十七、八歲,這是成長的過程;到十八、九歲,二十歲,一直到三十多歲,這是「住」的過程;等到四十來歲往下,那就開始走下坡路了,這就是「壞」的過程;身體已經糟透了,不行了,要衰老下去要死亡了這個時候,那就是「滅」的過程。

Tạc thiên sơn lý đích vãn hội ngã hài tại giảng, ngã thuyết ngã kinh thường giảng cựu thế lực, đại gia đối giá cá khái niệm cơ bản thượng thanh sở liễu, đãn thị đối giá cá cựu thế lực đích hình thành a, tổng thị hữu nhất điểm hoảng dịch. Kỳ thực đại gia tưởng nhất tưởng, giá cá cựu thế lực đích hình thành tha hữu cá lịch sử đích nguyên nhân. Vũ trụ thị thành, trụ, hoại, diệt giá dạng nhất cá quá trình, nhân hữu sinh, lão, bệnh, tử giá cá trạng thái. Đại gia đô tri đạo, trưởng đáo thập kỷ tuế, thập ngũ, lục tuế, thập thất, bát tuế, giá thị thành trưởng đích quá trình; đáo thập bát, cửu tuế, nhị thập tuế, nhất trực đáo tam thập đa tuế, giá thị “trụ” đích quá trình; đẳng đáo tứ thập lai tuế vãng hạ, na tựu khai thủy tẩu hạ pha lộ liễu, giá tựu thị “hoại” đích quá trình; thân thể dĩ kinh tao thấu liễu, bất hành liễu, yếu suy lão hạ khứ yếu tử vong liễu giá cá thời hậu, na tựu thị “diệt” đích quá trình.

Dạ hội trên núi hôm qua tôi còn đang giảng, tôi nói rằng tôi thường giảng ‘cựu thế lực’, mọi người trên cơ bản đã rõ về khái niệm này, nhưng về sự hình thành của cựu thế lực ấy, thì vẫn luôn có chút chưa rõ. Kỳ thực mọi người hãy nghĩ xem, sự hình thành của cựu thế lực nó là có nguyên nhân lịch sử. Vũ trụ là [có] quá trình thành-trụ-hoại-diệt, con người có trạng thái sinh-lão-bệnh-tử. Như mọi người biết đó, lớn lên đến mười mấy tuổi, 15 16 tuổi, 17 18 tuổi, ấy là quá trình trưởng thành; tới 18 19 tuổi, 20 tuổi, cho đến hơn 30 tuổi, ấy là quá trình “trụ”; cho đến hơn 40 tuổi về sau, thì ấy là bắt đầu xuống dốc, chính là quá trình “hoại”; rồi thân thể tàn tạ đi, không tốt nữa, đến lúc nhanh già yếu sắp tử vong, thì đó là quá trình “diệt”.

這個過程對人生來講是這麼短暫,在這個宇宙的範圍來講它是多漫長呀?那麼在更大的天體範圍它是個甚麼概念呢?儘量我用能說出來的形容吧,就是用無數無數的、數不清的那個兆來記年,那是個「成」的過程。在這個數不清的兆的記年中有多少生命從出生到死亡!神也是一樣,循環往復的,他不是不死的,但是他的死他是知道的;出生他也知道的,但是他不會帶有原來的記憶。他只不過是漫長,都活的很膩味了他才會出現那個狀態的。而且在這個過程中,這種循環是生命的更新過程,這種循環著的生命不知道在「成」的過程中就已經出生過無數兆次了。這是用兆這個人類常用的最大的計數來計算,用億都計算不了,無數的兆。別說人哪,就是神都會這樣,這個宇宙太漫長了。

Giá cá quá trình đối nhân sinh lai giảng thị giá ma đoản tạm, tại giá cá vũ trụ đích phạm vi lai giảng tha thị đa mạn trường nha? Na ma tại cánh đại đích thiên thể phạm vi tha thị cá thậm ma khái niệm ni? Tận lượng ngã dụng năng thuyết xuất lai đích hình dung ba, tựu thị dụng vô số vô số đích, sổ bất thanh đích na cá triệu lai ký niên, na thị cá “thành” đích quá trình. Tại giá cá sổ bất thanh đích triệu đích ký niên trung hữu đa thiểu sinh mệnh tùng xuất sinh đáo tử vong! Thần dã thị nhất dạng, tuần hoàn vãng phục đích, tha bất thị bất tử đích, đãn thị tha đích tử tha thị tri đạo đích; xuất sinh tha dã tri đạo đích, đãn thị tha bất hội đới hữu nguyên lai đích ký ức. Tha chỉ bất quá thị mạn trường, đô hoạt đích ngận nị vị liễu tha tài hội xuất hiện na cá trạng thái đích. Nhi thả tại giá cá quá trình trung, giá chủng tuần hoàn thị sinh mệnh đích canh tân quá trình, giá chủng tuần hoàn trước đích sinh mệnh bất tri đạo tại “thành” đích quá trình trung tựu dĩ kinh xuất sinh quá vô số triệu thứ liễu. Giá thị dụng triệu giá cá nhân loại thường dụng đích tối đại đích kế số lai kế toán, dụng ức đô kế toán bất liễu, vô số đích triệu. Biệt thuyết nhân nả, tựu thị Thần đô hội giá dạng, giá cá vũ trụ thái mạn trường liễu.

Quá trình này đối với đời người mà giảng thì ngắn ngủi vậy đó; tại phạm vi vũ trụ này mà giảng thì nó lâu dài ngần nào? Vậy trong phạm vi Thiên thể to lớn hơn thì nó là khái niệm gì? Vậy tôi cố gắng dùng lời có thể nói ra để hình dung nhé, chính là lấy vô lượng vô số, không tính đếm được là bao nhiêu triệu triệu21 năm mà tính, ấy là quá trình “thành”. Hằng bao nhiêu số đếm không hết những triệu triệu năm để tính ấy thì có bao nhiêu sinh mệnh từ sinh ra cho đến chết đi! Thần cũng giống thế, tuần hoàn lặp lại, họ không phải là bất tử, nhưng ‘cái chết’ của họ thì họ là biết; ‘sinh ra’ thì họ cũng là biết, nhưng họ sẽ không mang theo ký ức nguyên lai. Họ chẳng qua là rất lâu dài, sống lâu đến chán ngán rồi họ mới sẽ xuất hiện trạng thái ấy. Hơn nữa trong quá trình ấy, loại tuần hoàn này là quá trình canh tân22 của sinh mệnh, sinh mệnh mà tuần hoàn như thế là không biết rằng trong quá trình “thành” thì đã từng ‘sinh ra’ vô số triệu triệu lần rồi. Đây là tính bằng triệu triệu vốn là con số lớn nhất mà nhân loại sử dụng, dùng ‘ức’ thì tính không nổi, vô số triệu triệu. Đừng nói người, dù là Thần cũng sẽ thế thôi, vũ trụ này quá lâu dài.

那麼在「住」的過程呢,這更是一個最長的過程。在這個過程中那簡直是沒法形容的、用多少兆也形容不了的那樣一個漫長的歲月過程。宇宙中沒有任何一個生命能從「成住壞滅」的過程中一直活著,就是從「成」活到「住」的生命都沒有了。宇宙最高的也沒有了,多高層次都沒有了。就像人的身體新陳代謝細胞一樣,沒有原始的細胞了。都是這樣的,接力過來的。這麼大、長的一個漫長的過程,你問「住」的時期的生命「成」的時期是甚麼樣,他根本就不知道,想都想不出來。

Na ma tại “trụ” đích quá trình ni, giá cánh thị nhất cá tối trường đích quá trình. Tại giá cá quá trình trung na giản trực thị một pháp hình dung đích, dụng đa thiểu triệu dã hình dung bất liễu đích na dạng nhất cá mạn trường đích tuế nguyệt quá trình. Vũ trụ trung một hữu nhậm hà nhất cá sinh mệnh năng tùng “thành trụ hoại diệt” đích quá trình trung nhất trực hoạt trước, tựu thị tùng “thành” hoạt đáo “trụ” đích sinh mệnh đô một hữu liễu. Vũ trụ tối cao đích dã một hữu liễu, đa cao tầng thứ đô một hữu liễu. Tựu tượng nhân đích thân thể tân trần đại tạ tế bào nhất dạng, một hữu nguyên thủy đích tế bào liễu. Đô thị giá dạng đích, tiếp lực quá lai đích. Giá ma đại, trường đích nhất cá mạn trường đích quá trình, nhĩ vấn “trụ” đích thời kỳ đích sinh mệnh “thành” đích thời kỳ thị thậm ma dạng, tha căn bản tựu bất tri đạo, tưởng đô tưởng bất xuất lai.

Vậy quá trình “trụ”, đây càng là quá trình lâu dài nhất. Trong quá trình này quả thực không cách nào hình dung, dùng bao nhiêu triệu triệu cũng không hình dung nổi quá trình này lâu dài bao nhiêu năm tháng. Trong vũ trụ không có bất kỳ một sinh mệnh nào có thể trong quá trình “thành trụ hoại diệt” mà một mạch sống qua được; ngay cả sinh mệnh sống được từ “thành” qua tới “trụ” cũng chưa từng có. [Chỗ] cao nhất của vũ trụ cũng không có, tầng thứ cao mấy cũng không có. Tựa như ‘tân trần đại tạ’23 các tế bào thân thể người vậy, không còn tế bào nguyên thủy ban đầu nữa. Đều như vậy cả, tiếp lực nhau vượt qua. Một quá trình vô cùng chậm rãi to lớn và lâu dài nhường ấy, chư vị mà hỏi một sinh mệnh thuộc thời kỳ “trụ” rằng thời kỳ “thành” là thế nào, thì họ hoàn toàn không biết, có nghĩ cũng nghĩ không ra.

那麼宇宙到了「壞」的時期,這個過程也是漫長的,是無數的兆年那麼巨大的時間,像粒子布滿了這個空間,一樣的漫長,這麼多。這空氣得多少粒子啊!那個「壞」的過程中,你問那些很高層次的生命,你說以前那個「住」的時期的生命狀態是甚麼樣的,他根本就不知道。為甚麼呢?因為連法在這個過程中都在變異著,一切都在隨著「生老病死」、「成住壞滅」在變換著。

Na ma vũ trụ đáo liễu “hoại” đích thời kỳ, giá cá quá trình dã thị mạn trường đích, thị vô số đích triệu niên na ma cự đại đích thời gian, tượng lạp tử bố mãn liễu giá cá không gian, nhất dạng đích mạn trường, giá ma đa. Giá không khí đắc đa thiểu lạp tử a! Na cá “hoại” đích quá trình trung, nhĩ vấn na ta ngận cao tầng thứ đích sinh mệnh, nhĩ thuyết dĩ tiền na cá “trụ” đích thời kỳ đích sinh mệnh trạng thái thị thậm ma dạng đích, tha căn bản tựu bất tri đạo. Vi thậm ma ni? Nhân vi liên Pháp tại giá cá quá trình trung đô tại biến dị trước, nhất thiết đô tại tùy trước “sinh lão bệnh tử”, “thành trụ hoại diệt” tại biến hoán trước.

Vậy vũ trụ tới thời kỳ “hoại”, quá trình này cũng rất lâu dài, là thời gian khổng lồ hằng vô số triệu triệu năm, tựa các lạp tử24 trải khắp không gian này, cũng lâu dài như thế, nhiều đến thế. Không khí này có bao nhiêu lạp tử! Trong quá trình “hoại” này, chư vị mà hỏi những sinh mệnh tầng thứ rất cao, chư vị hỏi rằng trạng thái của sinh mệnh thời kỳ “trụ” trước đây là như thế nào, thì họ hoàn toàn không biết. Tại sao? Vì ngay cả Pháp trong quá trình ấy còn biến dị, hết thảy đều thuận theo “sinh lão bệnh tử”, “thành trụ hoại diệt” mà đang thay đổi.

等到了「滅」的時期,這個過程也是相當漫長的,最後走向徹底滅亡。在這個「滅」的時期,也是用無數兆年才能衡量的漫長的歲月,那裏有無數的層層的神,更大的神,更大更大的那個神啊,王啊,各界的主啊,你問問他宇宙的初期、中期那都是甚麼樣的,他根本就不知道。

Đẳng đáo liễu “diệt” đích thời kỳ, giá cá quá trình dã thị tương đương mạn trường đích, tối hậu tẩu hướng triệt để diệt vong. Tại giá cá “diệt” đích thời kỳ, dã thị dụng vô số triệu niên tài năng hành lượng đích mạn trường đích tuế nguyệt, na lý hữu vô số đích tầng tầng đích Thần, cánh đại đích Thần, cánh đại cánh đại đích na cá Thần a, Vương a, các giới đích Chủ a, nhĩ vấn vấn tha vũ trụ đích sơ kỳ, trung kỳ na đô thị thậm ma dạng đích, tha căn bản tựu bất tri đạo.

Cho đến thời kỳ “diệt”, quá trình này cũng là lâu dài lắm lắm, cuối cùng đi tới diệt vong triệt để. Thời kỳ “diệt” này, cũng là dùng vô số triệu triệu năm mới có thể đo lường những năm tháng lâu dài, trong đó có vô số tầng tầng chư Thần, chư Thần to lớn hơn nữa, những vị Thần còn to lớn hơn to lớn hơn, các Vương, các Chủ các giới, chư vị thử hỏi họ vũ trụ vào sơ kỳ, trung kỳ là như thế nào, thì họ hoàn toàn không biết.

為甚麼師父在正法中會出現舊的勢力?師父要不把這部法正到「成住壞滅」的初期,那叫正法嗎?(眾鼓掌)可是「滅」時期的層層眾神它們根本就不知道那是甚麼,它們是「滅」時期的神。它只不過是層層不同層次還有一個對比,境界上還有對比,但是哪一個層次都不是原來的標準了。因為它敗壞了,就要滅掉了。就這個「滅」的時期的生命形成的舊勢力說,「你這麼正法不行,我們沒見過。這個不能成,我們幫你成。」它們就幹了這樣的事。它的標準是甚麼?它是「滅」時期的神,宇宙「滅」時期的王,那些個要參與幫助我正法的神,你們說它們能幹出甚麼來?它的最高標準是宇宙滅了時期的宇宙最高標準。做完了那是正了法嗎?我按它們的走,那能正了法嗎?能用它們的標準回到「成」的初期嗎?那不又回到只不過是「滅」的時期沒動嗎?那離宇宙的最根本、「成」的那個標準有多遠?

Vi thậm ma Sư phụ tại Chính Pháp trung hội xuất hiện cựu đích thế lực? Sư phụ yếu bất bả giá bộ Pháp chính đáo “thành trụ hoại diệt” đích sơ kỳ, na khiếu Chính Pháp ma? (chúng cổ chưởng) Khả thị “diệt” thời kỳ đích tầng tầng chúng thần tha môn căn bản tựu bất tri đạo na thị thậm ma, tha môn thị “diệt” thời kỳ đích thần. Tha chỉ bất quá thị tầng tầng bất đồng tầng thứ hài hữu nhất cá đối tỷ, cảnh giới thượng hài hữu đối tỷ, đãn thị nả nhất cá tầng thứ đô bất thị nguyên lai đích tiêu chuẩn liễu. Nhân vi tha bại hoại liễu, tựu yếu diệt điệu liễu. Tựu giá cá “diệt” đích thời kỳ đích sinh mệnh hình thành đích cựu thế lực thuyết, “nhĩ giá ma Chính Pháp bất hành, ngã môn một kiến quá. Giá cá bất năng thành, ngã môn bang nhĩ thành.” Tha môn tựu cán liễu giá dạng đích sự. Tha đích tiêu chuẩn thị thậm ma? Tha thị “diệt” thời kỳ đích thần, vũ trụ “diệt” thời kỳ đích vương, na ta cá yếu tham dự bang trợ ngã Chính Pháp đích thần, nhĩ môn thuyết tha môn năng cán xuất thậm ma lai? Tha đích tối cao tiêu chuẩn thị vũ trụ diệt liễu thời kỳ đích vũ trụ tối cao tiêu chuẩn. Tố hoàn liễu na thị Chính liễu Pháp ma? Ngã án tha môn đích tẩu, na năng Chính liễu Pháp ma? Năng dụng tha môn đích tiêu chuẩn hồi đáo “thành” đích sơ kỳ ma? Na bất hựu hồi đáo chỉ bất quá thị “diệt” đích thời kỳ một động ma? Na ly vũ trụ đích tối căn bản, “thành” đích na cá tiêu chuẩn hữu đa viễn?

Tại sao Sư phụ khi Chính Pháp lại xuất hiện cựu thế lực? Sư phụ nếu không đưa ngay cả Pháp cũng chỉnh lại cho đến sơ kỳ của “thành trụ hoại diệt”, thì còn gọi là Chính Pháp chăng? (mọi người vỗ tay) Nhưng tầng tầng chư thần của thời kỳ “diệt” chúng hoàn toàn không biết đó là gì, chúng là thần của thời kỳ “diệt” mà. Chúng chẳng qua là tầng tầng các tầng thứ khác nhau thì còn có cái so sánh, về cảnh giới thì còn có so sánh, nhưng dù tầng thứ nào cũng đều không phải tiêu chuẩn nguyên lai [ban đầu]. Bởi vì nó bại hoại rồi, chính là cần hủy rớt đi.25 Chính là cựu thế lực hình thành từ sinh mệnh thời kỳ “diệt” ấy nói: “Ông Chính Pháp thế này không được, chúng tôi chưa từng thấy. Cái này không thể thành, chúng tôi giúp Ông [làm] thành”. Chúng bèn làm những việc ấy. Tiêu chuẩn của chúng là gì? Chúng là thần thời kỳ “diệt”, vương trong vũ trụ thời kỳ “diệt”, những vị thần muốn tham gia giúp tôi Chính Pháp, chư vị nói xem chúng có thể làm ra cái gì đây? Tiêu chuẩn tối cao của chúng là tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ vào thời kỳ vũ trụ diệt rồi. Làm xong thì có Chính được Pháp chăng? Tôi mà đi theo chúng, thì Chính được Pháp ư? Có thể dùng tiêu chuẩn của chúng để trở về sơ kỳ của “thành” hay không? Vậy chẳng phải lại quay về bất quá là thời kỳ “diệt” chưa sửa gì? Cái đó cách xa tiêu chuẩn vũ trụ căn bản nhất, “thành”, là xa xôi nhường nào?

所以大家想不透,它們怎麼有天大的膽、它們怎麼敢幹這個事呢?它真的覺的自己是對的。舊勢力那些最高的東西,它覺的,「我就是最高的神哪,我知道的就是這個,那沒有比我知道的再高了。這是真理啊。」它不知道它是「滅」時期的標準了。有的時候,我在講法的時候大法弟子都懂,它們反而不懂。有的時候我覺的它們裝不懂。它們為甚麼會這樣呢?其實說根本,因為我有人身、有人的行為,所以它們覺的它們是神的行為。「我們怎麼能不比你強呢?」是這個東西障礙了它們!師父傳的法是理白、言白,沒有任何叫你去猜的東西,都在這明擺著,可是在「滅」的時期的生命的習慣是,甚麼東西都得去猜、找到它。給你一個東西,去挖掘它才能把那個真的東西找出來,它們已經習慣於這樣了。所以師父傳出的法對人來講沒有迷,可是它們卻都被迷住了,認為法絕不會這麼白。無迷之表反而變成它們的迷了,都迷在了無迷之中,(師父笑)真的是這樣。舊勢力就是這麼來的。

Sở dĩ đại gia tưởng bất thấu, tha môn chẩm ma hữu thiên đại đích đảm, tha môn chẩm ma cảm cán giá cá sự ni? Tha chân đích giác đích tự kỷ thị đối đích. Cựu thế lực na ta tối cao đích đông tây, tha giác đích, “Ngã tựu thị tối cao đích thần nả, ngã tri đạo đích tựu thị giá cá, na một hữu tỷ ngã tri đạo đích tái cao liễu. Giá thị chân lý a.” Tha bất tri đạo tha thị “diệt” thời kỳ đích tiêu chuẩn liễu. Hữu đích thời hậu, ngã tại giảng Pháp đích thời hậu Đại Pháp đệ tử đô đổng, tha môn phản nhi bất đổng. Hữu đích thời hậu ngã giác đích tha môn trang bất đổng. Tha môn vi thậm ma hội giá dạng ni? Kỳ thực thuyết căn bản, nhân vi ngã hữu nhân thân, hữu nhân đích hành vi, sở dĩ tha môn giác đích tha môn thị thần đích hành vi. “Ngã môn chẩm ma năng bất tỷ nhĩ cường ni?” Thị giá cá đông tây chướng ngại liễu tha môn! Sư phụ truyền đích Pháp thị lý bạch, ngôn bạch, một hữu nhậm hà khiếu nhĩ khứ sai đích đông tây, đô tại giá minh bài trước, khả thị tại “diệt” đích thời kỳ đích sinh mệnh đích tập quán thị, thậm ma đông tây đô đắc khứ sai, trảo đáo tha. Cấp nhĩ nhất cá đông tây, khứ oạt quật tha tài năng bả na cá chân đích đông tây trảo xuất lai, tha môn dĩ kinh tập quán ư giá dạng liễu. Sở dĩ Sư phụ truyền xuất đích Pháp đối nhân lai giảng một hữu mê, khả thị tha môn khước đô bị mê trụ liễu, nhận vi Pháp tuyệt bất hội giá ma bạch. Vô mê chi biểu phản nhi biến thành tha môn đích mê liễu, đô mê tại liễu vô mê chi trung, (Sư phụ tiếu) chân đích thị giá dạng. Cựu thế lực tựu thị giá ma lai đích.

Cho nên mọi người nghĩ không thấu, tại sao chúng gan lớn tày trời, tại sao chúng dám làm ra việc này? [Vì] chúng thật sự cảm thấy mình đúng. Những gì cao nhất của cựu thế lực, chúng cảm thấy rằng, “Ta chính là thần cao nhất, điều ta biết chính là cái này, mà không có gì cao hơn ta biết. Đây là chân lý”. Chúng không biết nó đã là tiêu chuẩn thời kỳ “diệt” rồi. Nhiều lúc, khi tôi giảng Pháp thì các đệ tử Đại Pháp đều hiểu, [mà] chúng trái lại không hiểu. Có khi tôi cảm thấy chúng giả vờ không hiểu. Tại sao chúng lại thế nhỉ? Kỳ thực nói [về] căn bản, là vì tôi có thân người và hành vi con người, cho nên chúng cảm thấy chúng là hành vi của thần. “Lẽ nào chúng tôi còn không bằng Ông?”26 Là cái đó cản trở chúng! Pháp mà Sư phụ truyền là lý nói trắng ra, lời cũng nói trắng ra27, không có bất kỳ cái gì khiến các vị đi đoán, đều bày rõ ràng ra đó; nhưng mà thói quen của sinh mệnh trong thời kỳ “diệt” ấy là, cái gì cũng đều đi đoán, đi tìm nó. [Giả sử] đưa chư vị một cái gì đó, thì đi đào bới nó mới có thể tìm ra được cái chân thật; chúng đã quen với kiểu ấy rồi. Cho nên Pháp mà Sư phụ truyền ra đối với con người mà nói là không có ‘mê’, nhưng mà chúng đều bị ‘mê’ quá đi, cho rằng Pháp là tuyệt đối không nói trắng ra như thế. Biểu hiện ‘vô mê’ trái lại trở thành ‘mê’ của chúng, đều đang ‘mê’ trong ‘vô mê’ rồi, (Sư phụ cười) quả thực là thế đó. Cựu thế lực chính là như thế mà xuất hiện.

而我真正要的甚麼東西,沒有生命能知道,因為任何的這個時期的最高神都不知道宇宙的「成」是甚麼樣子的,在「成」的最早期是甚麼樣子。那簡直就差的太遠了,所以它們不理解。它們自己也說,「你要的我們不會。我們會的就是這個。」你不會你為甚麼要參與呢?它說,「沒辦法,上邊叫我幹的。」等我把那最壞的傢伙抓住的時候,把最高那個抓到的時候,它說,「我這就是最好的,我也是幫你啊。」卻毀了無數的生命,毀了宇宙中無量無計的眾生。

Nhi ngã chân chính yếu đích thậm ma đông tây, một hữu sinh mệnh năng tri đạo, nhân vi nhậm hà đích giá cá thời kỳ đích tối cao thần đô bất tri đạo vũ trụ đích “thành” thị thậm ma dạng tử đích, tại “thành” đích tối tảo kỳ thị thậm ma dạng tử. Na giản trực tựu sai đích thái viễn liễu, sở dĩ tha môn bất lý giải. Tha môn tự kỷ dã thuyết, “Nhĩ yếu đích ngã môn bất hội. Ngã môn hội đích tựu thị giá cá.” Nhĩ bất hội nhĩ vi thậm ma yếu tham dự ni? Tha thuyết, “Một biện pháp, thượng biên khiếu ngã cán đích.” Đẳng ngã bả na tối hoại đích gia hỏa trảo trụ đích thời hậu, bả tối cao na cá trảo đáo đích thời hậu, tha thuyết, “Ngã giá tựu thị tối hảo đích, ngã dã thị bang nhĩ a.” Khước hủy liễu vô số đích sinh mệnh, hủy liễu vũ trụ trung vô lượng vô kế đích chúng sinh.

Mà tôi thật sự muốn là điều gì, thì không sinh mệnh nào có thể biết; vì bất kỳ thần cao nhất nào của thời kỳ này cũng đều không biết “thành” của vũ trụ là thế nào, tại thời kỳ sớm nhất của “thành” thì ra sao. Điều ấy quả thực khác xa vô cùng, cho nên chúng không lý giải [được]. Tự chúng cũng nói, “Điều Ông muốn thì chúng tôi không biết. Điều chúng tôi biết chính là cái này”. Các vị không biết thì tại sao các vị cứ tham gia? Chúng nói, “Không cách nào, bên trên bảo tôi làm”. Đến khi tôi bắt cứng kẻ bại hoại nhất, khi tóm bắt kẻ cao nhất, thì nó nói, “Tôi đây là tốt nhất, tôi cũng là giúp Ngài mà”. Lại còn hủy đi vô số sinh mệnh, hủy đi vô lượng vô kể chúng sinh trong vũ trụ.

作為大法弟子來講,本著這部法去修。師父曾經說過一句話,我說,「你呀,想修多高,你只要敢!」大家知道,修煉可是不容易吧,消業、過關、碰到心性上的摩擦有多少過不去的,何況那些大的關呢?怎麼過?!明白這些的人一想就膽怵了,真的難,真的難哪!人與人之間碰到了再不好的事情都得正面去看,「噢,這事對我提高有好處。」碰到了矛盾,不管怨誰,先找自己。作為一個修煉者,你要不能養成這樣一個習慣,你要不能夠和人反過來看問題,你就永遠在人中,最起碼沒做好的那一步你在人中。

Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, bản trước giá bộ Pháp khứ tu. Sư phụ tằng kinh thuyết quá nhất cú thoại, ngã thuyết, “Nhĩ nha, tưởng tu đa cao, nhĩ chỉ yếu cảm!” Đại gia tri đạo, tu luyện khả thị bất dung dị ba, tiêu nghiệp, quá quan, bính đáo tâm tính thượng đích ma sát hữu đa thiểu quá bất khứ đích, hà huống na ta đại đích quan ni? Chẩm ma quá?! Minh bạch giá ta đích nhân nhất tưởng tựu đảm truật liễu, chân đích nan, chân đích nan nả! Nhân dữ nhân chi gian bính đáo liễu tái bất hảo đích sự tình đô đắc chính diện khứ khán, “Úc, giá sự đối ngã đề cao hữu hảo xứ.” Bính đáo liễu mâu thuẫn, bất quản oán thùy, tiên trảo tự kỷ. Tác vi nhất cá tu luyện giả, nhĩ yếu bất năng dưỡng thành giá dạng nhất cá tập quán, nhĩ yếu bất năng cú hòa nhân phản quá lai khán vấn đề, nhĩ tựu vĩnh viễn tại nhân trung, tối khởi mã một tố hảo đích na nhất bộ nhĩ tại nhân trung.

Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, theo bộ Pháp này mà tu. Sư phụ từng nói một câu này, tôi bảo rằng, “Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!” Mọi người biết đó, tu luyện không hề dễ dàng, tiêu nghiệp, vượt quan, đụng phải ma sát về tâm tính có bao nhiêu là vượt không qua, huống là quan ải lớn? Làm sao qua?! Những người mà minh bạch hễ nghĩ đến liền e dè, quả thực khó, thật là khó lắm! Giữa người với người đụng phải việc dù bất hảo đến đâu đều có thể nhìn một cách chính diện, “Ô, việc này có chỗ tốt cho tôi đề cao”. Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người; ít nhất ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người.

矛盾出現的時候不冷靜。當冷靜下來後回頭一想,我是修煉人哪,這事我不對呀,沒過好這一關。肯定是關啦,大家知道。因為師父講了,在你人生中碰到的任何一件事情,你只要是走入這個修煉的集體,都不是偶然的,都是為了你提高的。可是我們有多少人往外推;不但往外推,還變的非常狡猾。有的時候我幫著他們做甚麼事的時候,他們都當著我的面撒謊、狡辯。我瞅著他們,覺的挺可樂的,但是我也知道,人就這樣唄。你沒修好這面就是人心,那人就是這樣。

Mâu thuẫn xuất hiện đích thời hậu bất lãnh tĩnh. Đương lãnh tĩnh hạ lai hậu hồi đầu nhất tưởng, ngã thị tu luyện nhân nả, giá sự ngã bất đối nha, một quá hảo giá nhất quan. Khẳng định thị quan lạp, đại gia tri đạo. Nhân vi Sư phụ giảng liễu, tại nhĩ nhân sinh trung bính đáo đích nhậm hà nhất kiện sự tình, nhĩ chỉ yếu thị tẩu nhập giá cá tu luyện đích tập thể, đô bất thị ngẫu nhiên đích, đô thị vi liễu nhĩ đề cao đích. Khả thị ngã môn hữu đa thiểu nhân vãng ngoại suy; bất đãn vãng ngoại suy, hài biến đích phi thường giảo hoạt. Hữu đích thời hậu ngã bang trước tha môn tố thậm ma sự đích thời hậu, tha môn đô đương trước ngã đích diện tát hoang, giảo biện. Ngã thiễu trước tha môn, giác đích đĩnh khả lạc đích, đãn thị ngã dã tri đạo, nhân tựu giá dạng bái. Nhĩ một tu hảo giá diện tựu thị nhân tâm, na nhân tựu thị giá dạng.

Khi mâu thuẫn xuất hiện mà không trầm tĩnh. Khi trầm tĩnh xuống quay đầu nghĩ lại, ta là người tu luyện mà, việc này ta sai, chưa vượt qua quan này. Khẳng định là quan đấy, mọi người đều biết. Vì Sư phụ giảng rồi, trong cuộc sống chư vị đụng phải bất kỳ việc gì, chỉ cần chư vị đã bước vào tập thể người tu luyện này, thì [việc ấy] đều không ngẫu nhiên; đều là để chư vị đề cao. Nhưng chúng ta bao nhiêu người đẩy ra ngoài; không chỉ đẩy ra ngoài, mà còn biến thành vô cùng giảo hoạt. Nhiều lúc tôi giúp họ làm điều gì đó, mà họ còn nói dối, giảo biện ngay trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn họ, cảm thấy đáng cười lắm; nhưng tôi cũng biết, con người chỉ là vậy thôi. Phía chưa tu xong của chư vị chính là nhân tâm, mà người thì chính là như thế.

我留給你們能夠在常人中生活的人的東西,不影響你們修煉,你可以過你的人的生活。但是在真正碰到矛盾的時候,特別是大法弟子,你在個人提高中、你在做好你應該做好的三件事的配合當中,你遇到矛盾的時候這就是關鍵!那對提高自身都是關鍵的。你們初期有多少事情被自己給攪了,應該做好的沒做好。迫害早期的時候,用人心去看問題,互相之間在那戧戧戧,還氣的不行。你那個氣,包括你戧戧時的那種心,全都是人哪!

Ngã lưu cấp nhĩ môn năng cú tại thường nhân trung sinh hoạt đích nhân đích đông tây, bất ảnh hưởng nhĩ môn tu luyện, nhĩ khả dĩ quá nhĩ đích nhân đích sinh hoạt. Đãn thị tại chân chính bính đáo mâu thuẫn đích thời hậu, đặc biệt thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ tại cá nhân đề cao trung, nhĩ tại tố hảo nhĩ ưng cai tố hảo đích tam kiện sự đích phối hợp đương trung, nhĩ ngộ đáo mâu thuẫn đích thời hậu giá tựu thị quan kiện! Na đối đề cao tự thân đô thị quan kiện đích. Nhĩ môn sơ kỳ hữu đa thiểu sự tình bị tự kỷ cấp giảo liễu, ưng cai tố hảo đích một tố hảo. Bách hại tảo kỳ đích thời hậu, dụng nhân tâm khứ khán vấn đề, hỗ tương chi gian tại na sang sang sang, hài khí đích bất hành. Nhĩ na cá khí, bao quát nhĩ sang sang thời đích na chủng tâm, toàn đô thị nhân nả!

Tôi lưu lại [trong] chư vị những thứ con người [để] chư vị có thể sinh sống nơi người thường, không ảnh hưởng chư vị tu luyện; chư vị có thể trải qua cuộc sống con người của chư vị. Nhưng khi thật sự gặp mâu thuẫn, nhất là [với] đệ tử Đại Pháp, chư vị khi đề cao cá nhân, và chư vị khi phối hợp để làm cho tốt ba việc chư vị cần phải làm, khi chư vị gặp mâu thuẫn thì đó chính là then chốt! Điều ấy đối với đề cao bản thân đều là then chốt. Thời đầu chư vị có bao nhiêu việc bị tự mình làm rối lên, điều cần làm cho tốt mà không làm được tốt. Khi bức hại thời kỳ đầu, dùng nhân tâm mà xét vấn đề, cứ xung đột va chạm với nhau, còn tức giận khôn nguôi. Chư vị tức giận ấy, gồm cả khi chư vị đụng độ ấy thì cái tâm kia, đều toàn là nhân [tâm]!

堂堂正正的配合好。不一定誰的主意最好,就是他主意不好、不全面,你自己默默的把它補充好!做全面了!神才看你了不起,而且是默默做的!關鍵是不在於是誰出的主意,而在於在這過程中誰把自己煉出來了──誰修煉了自己,誰就提高上來了。(眾鼓掌)師父講這些就是告訴大家,我們今天都走到最後一步了。我可以明確的跟你們講,師父早期的安排就是今年結束迫害,(眾熱烈鼓掌)前後二十年。雖然最後舊勢力插手了改變了一些事,但是燒爐子的煤都沒了,這個火候也不夠了,這事也就快結束了,所以大家更得做好。大法弟子啊,我那天還在講,我說誰能當上大法弟子?多大的緣份哪。

Đường đường chính chính đích phối hợp hảo. Bất nhất định thùy đích chủ ý tối hảo, tựu thị tha chủ ý bất hảo, bất toàn diện, nhĩ tự kỷ mặc mặc đích bả tha bổ sung hảo! Tố toàn diện liễu! Thần tài khán nhĩ liễu bất khởi, nhi thả thị mặc mặc tố đích! Quan kiện thị bất tại ư thị thùy xuất đích chủ ý, nhi tại ư tại giá quá trình trung thùy bả tự kỷ luyện xuất lai liễu —— thùy tu luyện liễu tự kỷ, thùy tựu đề cao thượng lai liễu. (chúng cổ chưởng) Sư phụ giảng giá ta tựu thị cáo tố đại gia, ngã môn kim thiên đô tẩu đáo tối hậu nhất bộ liễu. Ngã khả dĩ minh xác đích cân nhĩ môn giảng, Sư phụ tảo kỳ đích an bài tựu thị kim niên kết thúc bách hại, (chúng nhiệt liệt cổ chưởng) tiền hậu nhị thập niên. Tuy nhiên tối hậu cựu thế lực sáp thủ liễu cải biến liễu nhất ta sự, đãn thị thiêu lư tử đích môi đô một liễu, giá cá hỏa hậu dã bất cú liễu, giá sự dã tựu khoái kết thúc liễu, sở dĩ đại gia cánh đắc tố hảo. Đại Pháp đệ tử a, ngã na thiên hài tại giảng, ngã thuyết thùy năng đương thượng Đại Pháp đệ tử? Đa đại đích duyên phận nả.

Đường đường chính chính phối hợp cho tốt. Không cứ phải chủ ý của ai tốt nhất, mà ngay cả chủ ý người kia không tốt, không toàn diện, tự chư vị lặng lẽ bổ sung nó cho tốt! Làm cho toàn diện! Thần mới nhìn thấy chư vị xuất sắc, hơn nữa là lặng lẽ mà làm! Then chốt không phải ở chỗ chủ ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai —ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên— (mọi người vỗ tay) Sư phụ giảng những điều này là bảo mọi người rằng, hôm nay chúng ta đã đến bước cuối cùng rồi. Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm28. Tuy cuối cùng cựu thế lực nhúng tay làm thay đổi một số việc, nhưng than trong lò đều hết rồi, sức lửa ấy cũng không đủ nữa, nên việc này cũng sắp kết thúc rồi; vì thế mọi người càng phải làm cho tốt. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, hôm rồi tôi còn giảng cho chư vị, tôi nói ai có thể đảm đương làm đệ tử Đại Pháp? Duyên phận to lớn nhường ấy.

我剛才坐車上,有人說,有些人聽不懂甚麼粒子、分子這些物理上的名詞。我也是借現在人的語言講,要不怎麼講啊?但是要實際形容起來還真是那麼回事。我們看到的這些星球如果小到像分子那麼大,是不是跟分子一樣?宇宙中巨大的生命看地球與這空間其它星球,和我們看分子是一樣的,是不是?那我們這個地球在一些更大的生命眼裏看小到和原子那麼小的時候,看一看是不是和人看原子一樣?在更高的神眼裏看就是那麼回事。這個星球遍布空間,你看的見的、看不見的,是因為你的視覺問題。人類的技術再發達,也是被宇宙中各種各樣的障礙擋著,看不見全部,所以我講「洞見」宇宙,因為人類永遠都看不到真的天體。

Ngã cương tài tọa xa thượng, hữu nhân thuyết, hữu ta nhân thính bất đổng thậm ma lạp tử, phân tử giá ta vật lý thượng đích danh từ. Ngã dã thị tá hiện tại nhân đích ngữ ngôn giảng, yếu bất chẩm ma giảng a? Đãn thị yếu thực tế hình dung khởi lai hài chân thị na ma hồi sự. Ngã môn khán đáo đích giá ta tinh cầu như quả tiểu đáo tượng phân tử na ma đại, thị bất thị cân phân tử nhất dạng? Vũ trụ trung cự đại đích sinh mệnh khán Địa Cầu dữ giá không gian kỳ tha tinh cầu, hòa ngã môn khán phân tử thị nhất dạng đích, thị bất thị? Na ngã môn giá cá Địa Cầu tại nhất ta cánh đại đích sinh mệnh nhãn lý khán tiểu đáo hòa nguyên tử na ma tiểu đích thời hậu, khán nhất khán thị bất thị hòa nhân khán nguyên tử nhất dạng? Tại cánh cao đích Thần nhãn lý khán tựu thị na ma hồi sự. Giá cá tinh cầu biến bố không gian, nhĩ khán đích kiến đích, khán bất kiến đích, thị nhân vi nhĩ đích thị giác vấn đề. Nhân loại đích kỹ thuật tái phát đạt, dã thị bị vũ trụ trung các chủng các dạng đích chướng ngại đáng trước, khán bất kiến toàn bộ, sở dĩ ngã giảng “động kiến” vũ trụ, nhân vi nhân loại vĩnh viễn đô khán bất đáo chân đích thiên thể.

Vừa rồi [khi] tôi ngồi trên xe, có người bảo rằng, một số người nghe không hiểu những danh từ vật lý như lạp tử, phân tử. Tôi cũng là mượn ngôn ngữ con người hiện nay để giảng, nếu không thì giảng thế nào? Nhưng nếu hình dung ra một cách thực tế thì quả thật là như vậy. Những tinh cầu mà chúng ta thấy đó nếu nhỏ như cỡ phân tử, thì chẳng phải cũng như phân tử? Những sinh mệnh khổng lồ trong vũ trụ nhìn Trái Đất và các tinh cầu khác ở không gian này, thì đồng dạng như chúng ta nhìn phân tử, đúng không? Vậy khi Trái Đất chúng ta trong mắt những sinh mệnh to lớn hơn nữa thấy nhỏ như cỡ nguyên tử, thì nhìn một cái chẳng phải cũng cùng dạng như con người nhìn nguyên tử sao? Trong mắt chư Thần cao hơn thì thấy là chuyện như thế. Những tinh cầu ấy rải rác khắp không gian, [có cái] chư vị thấy, [có cái] không thấy, là vì vấn đề thị giác của chư vị. Kỹ thuật nhân loại dù phát triển đến đâu, cũng vẫn bị các chủng các loại chướng ngại trong vũ trụ che chắn, nhìn không thấy toàn bộ; thế nên tôi giảng “động kiến”29 vũ trụ, vì nhân loại vĩnh viễn không thấy đến tận Thiên thể chân thật.

也就是說,無論哪一層都是這樣的一個概念。大的生命看下邊,就是個小粒子;小的生命看上邊,就是星球。在原子上那一層活著的生命,不是把原子當作他們的星球嗎?在分子上邊那層活著的生命看看我們地球,哇,巨大無比。它每一層粒子與更大或更小的粒子就是這樣一種關係。層層層層粒子,地球也是一個粒子,包括太陽,包括我們看到的銀河系、所有的一切。整個天體結構基本就是這樣一個結構。

Dã tựu thị thuyết, vô luận nả nhất tầng đô thị giá dạng đích nhất cá khái niệm. Đại đích sinh mệnh khán hạ biên, tựu thị cá tiểu lạp tử; tiểu đích sinh mệnh khán thượng biên, tựu thị tinh cầu. Tại nguyên tử thượng na nhất tầng hoạt trước đích sinh mệnh, bất thị bả nguyên tử đương tác tha môn đích tinh cầu ma? Tại phân tử thượng biên na tầng hoạt trước đích sinh mệnh khán khán ngã môn Địa Cầu, Oa, cự đại vô tỷ. Tha mỗi nhất tầng lạp tử dữ cánh đại hoặc cánh tiểu đích lạp tử tựu thị giá dạng nhất chủng quan hệ. Tầng tầng tầng tầng lạp tử, Địa Cầu dã thị nhất cá lạp tử, bao quát Thái Dương, bao quát ngã môn khán đáo đích Ngân Hà hệ, sở hữu đích nhất thiết. Chỉnh cá thiên thể kết cấu cơ bản tựu thị giá dạng nhất cá kết cấu.

Nói cách khác, vô luận một tầng nào cũng đều là đồng dạng khái niệm ấy. Sinh mệnh to lớn nhìn bên dưới, thì [thấy] là lạp tử nhỏ bé; sinh mệnh nhỏ bé mà nhìn bên trên, thì [thấy] là tinh cầu. Sinh mệnh sống ở tầng trên nguyên tử ấy, chẳng phải là coi nguyên tử đó là tinh cầu của họ sao? Các sinh mệnh sống ở tầng trên phân tử ấy mà nhìn Trái Đất chúng ta, ‘Ồ, to lớn vô tỷ’. Lạp tử mỗi từng tầng với lạp tử lớn hơn hoặc nhỏ hơn chính là loại quan hệ như thế. Tầng tầng tầng tầng các lạp tử, Trái Đất cũng là một lạp tử, kể cả Mặt Trời, kể cả hệ Ngân Hà mà chúng ta thấy, tất cả mọi thứ. Toàn thể Thiên thể kết cấu về cơ bản chính là một kết cấu như thế.

人看到的粒子不止是人眼能看到的粒子與星球這樣的表現,人們看不見的還有不同的粒子。而分子的表現也是不同的,也在這個空間中;不同的分子形式上都有無數的生命,都在人類這層空間中。可是和分子同時存在的還有其它形式存在的粒子,這一切是擠滿的。人類與這層生命就像在土層裏,現在科學家只知道能看到的這些粒子。我只是用人現有的知識去講而已,其實不止這些,遠遠的不止這些。就說這一切生命,多的了不得。這麼多的生命,你喘氣的時候,構成空氣的分子被你吸進去多少?那個分子上面也是星球,那上面有多少世界?多少生命?被你吸進去了,在你身體裏轉化成你身體裏需要的養份。(師父笑)

Nhân khán đáo đích lạp tử bất chỉ thị nhân nhãn năng khán đáo đích lạp tử dữ tinh cầu giá dạng đích biểu hiện, nhân môn khán bất kiến đích hài hữu bất đồng đích lạp tử. Nhi phân tử đích biểu hiện dã thị bất đồng đích, dã tại giá cá không gian trung; bất đồng đích phân tử hình thức thượng đô hữu vô số đích sinh mệnh, đô tại nhân loại giá tầng không gian trung. Khả thị hòa phân tử đồng thời tồn tại đích hài hữu kỳ tha hình thức tồn tại đích lạp tử, giá nhất thiết thị tễ mãn đích. Nhân loại dữ giá tầng sinh mệnh tựu tượng tại thổ tầng lý, hiện tại khoa học gia chỉ tri đạo năng khán đáo đích giá ta lạp tử. Ngã chỉ thị dụng nhân hiện hữu đích tri thức khứ giảng nhi dĩ, kỳ thực bất chỉ giá ta, viễn viễn đích bất chỉ giá ta. Tựu thuyết giá nhất thiết sinh mệnh, đa đích liễu bất đắc. Giá ma đa đích sinh mệnh, nhĩ suyễn khí đích thời hậu, cấu thành không khí đích phân tử bị nhĩ hấp tiến khứ đa thiểu? Na cá phân tử thượng diện dã thị tinh cầu, na thượng diện hữu đa thiểu thế giới? Đa thiểu sinh mệnh? Bị nhĩ hấp tiến khứ liễu, tại nhĩ thân thể lý chuyển hóa thành nhĩ thân thể lý nhu yếu đích dưỡng phần. (Sư phụ tiếu)

Lạp tử con người nhìn thấy không chỉ là biểu hiện thế này [theo dạng thức] lạp tử và tinh cầu mà mắt người nhìn có thể nhìn thấy; [những gì] người ta nhìn không thấy còn có các lạp tử khác nhau. Mà biểu hiện của phân tử cũng là khác, cũng [ngay] trong không gian này; trên các hình thức khác nhau của phân tử đều có vô số sinh mệnh, đều ở tầng không gian nhân loại này. Nhưng mà đồng thời tồn tại với phân tử ấy là còn có các lạp tử tồn tại hình thức khác, hết thảy chúng đều chèn đầy khắp nơi. Nhân loại và sinh mệnh tầng này chính là như ở trong tầng đất30, các nhà khoa học hiện nay chỉ biết những lạp tử có thể nhìn thấy ấy. Tôi chỉ là dùng tri thức hiện hữu của con người mà giảng vậy thôi; kỳ thực không chỉ ngần ấy, không chỉ ngần ấy đâu còn xa lắm lắm. Nghĩa là hết thảy các sinh mệnh, nhiều kinh khủng. Nhiều sinh mệnh đến thế, khi chư vị hít mạnh một hơi, phân tử mà cấu thành không khí được chư vị hít vào là bao nhiêu? Mà trên mặt các phân tử ấy cũng là tinh cầu, mà trên bề mặt đó có bao nhiêu thế giới? Bao nhiêu sinh mệnh? Bị chư vị hít vào rồi, ở trong thân thể chư vị mà chuyển hóa thành phần dinh dưỡng cần thiết cho thân thể chư vị. (Sư phụ cười)

因為這個牽扯的太深奧了,以前人類的知識有限,所以以前那些神不講,也沒辦法講。耶穌說人是有罪的,到底這個罪是怎麼回事,沒說清。我也跟你們講,我說人活著就在造業,吃、住、行、人與人的社會行為都會造業。你說我不去造現實的人與人之間的業,出家或面壁。你坐那不動也在造業,(師父笑)你的活著就會有許多世界因你發生著變化。不管怎麼樣吧,我也講過一個理,我說人有人生存的環境,因為生存而產生的業這都不算你的錯,當然也不會記你的過。但是有另外一個問題,就是它會產生業力,這是一定的,這就是《新約》中講的人是有罪的。所以有人講,說活在世上就會有難,要一生不得病,百年死後一定下地獄。為甚麼呢?你這一生的業都沒消,你已經業力巨大了。業代表罪啊,那只能下地獄去消了,就這意思。

Nhân vi giá cá khiên xả đích thái thâm áo liễu, dĩ tiền nhân loại đích tri thức hữu hạn, sở dĩ dĩ tiền na ta Thần bất giảng, dã một biện pháp giảng. Gia Tô thuyết nhân thị hữu tội đích, đáo để giá cá tội thị chẩm ma hồi sự, một thuyết thanh. Ngã dã cân nhĩ môn giảng, ngã thuyết nhân hoạt trước tựu tại tạo nghiệp, ngật, trụ, hành, nhân dữ nhân đích xã hội hành vi đô hội tạo nghiệp. Nhĩ thuyết ngã bất khứ tạo hiện thực đích nhân dữ nhân chi gian đích nghiệp, xuất gia hoặc diện bích. Nhĩ tọa na bất động dã tại tạo nghiệp, (Sư phụ tiếu) nhĩ đích hoạt trước tựu hội hữu hứa đa thế giới nhân nhĩ phát sinh trước biến hóa. Bất quản chẩm ma dạng ba, ngã dã giảng quá nhất cá Lý, ngã thuyết nhân hữu nhân sinh tồn đích hoàn cảnh, nhân vi sinh tồn nhi sản sinh đích nghiệp giá đô bất toán nhĩ đích thác, đương nhiên dã bất hội ký nhĩ đích quá. Đãn thị hữu lánh ngoại nhất cá vấn đề, tựu thị tha hội sản sinh nghiệp lực, giá thị nhất định đích, giá tựu thị «Tân Ước» trung giảng đích nhân thị hữu tội đích. Sở dĩ hữu nhân giảng, thuyết hoạt tại thế thượng tựu hội hữu nạn, yếu nhất sinh bất đắc bệnh, bách niên tử hậu nhất định hạ địa ngục. Vi thậm ma ni? Nhĩ giá nhất sinh đích nghiệp đô một tiêu, nhĩ dĩ kinh nghiệp lực cự đại liễu. Nghiệp đại biểu tội a, na chỉ năng hạ địa ngục khứ tiêu liễu, tựu giá ý tư.

Vì điều này liên quan đến là quá thâm áo31 rồi, [mà] tri thức của nhân loại trước đây là hữu hạn, cho nên những vị Thần trước đây không giảng, cũng không cách nào giảng. Jesus nói con người là có tội, rốt cuộc tội ấy là chuyện gì, không nói rõ. Tôi cũng giảng cho chư vị, tôi nói rằng con người sống thì đang tạo nghiệp; ăn ở đi lại, hành vi xã hội giữa con người với nhau đều sẽ tạo nghiệp. Chư vị nói ‘tôi không tạo nghiệp giữa người với người [nơi] hiện thực, [tôi] xuất gia hoặc diện bích32’. Chư vị [dù] ngồi bất động ở đó cũng đang tạo nghiệp, (Sư phụ cười) Chư vị đang sống thì sẽ có rất nhiều thế giới đang vì chư vị mà phát sinh biến hóa. Dù sao đi nữa, tôi cũng từng giảng cái Lý này, tôi nói rằng con người có hoàn cảnh sinh tồn của con người, vì sinh tồn mà sinh ra nghiệp ấy thì cũng không tính chư vị sai, đương nhiên cũng sẽ không tính là lỗi của chư vị. Nhưng có vấn đề khác, tức là nó sẽ sinh ra nghiệp lực, ấy là khẳng định, đây chính là điều ‘con người là có tội’ được giảng trong [kinh] «Tân Ước». Cho nên có người giảng, nói rằng sống trên thế gian thì sẽ có nạn; nếu cả đời không mắc bệnh, [thì] sau trăm tuổi chết đi nhất định sẽ xuống địa ngục. Tại sao? Nghiệp một đời ấy của chư vị không hề tiêu đi, chư vị đã có nghiệp lực lớn quá rồi. ‘Nghiệp’ là đại biểu cho ‘tội’ mà; vậy chỉ có thể hạ vào địa ngục để tiêu đi; chính là ý đó.

所以,我們平時作為一個修煉人,吃點苦、遭點罪不是壞事。有的時候消業,「不行了,我來病了,感冒了,這不舒服、那不舒服了。」其實是消業。新學員不太懂,就以為說,「噢,有病了不能說有病,說消業。」不是,真是消業。你這條路是安排好的,不允許你的身體有病,真的不允許你身體有病。因為那個病已經不能再侵害你了,那個病毒會被你的正能量殺死。可是人會造業,造了那個業,它反映在你的身體上是和那個病一模一樣。它如果反映在你的鼻子上,你就鼻子塞、流鼻涕,「哎,感冒了。」你說它感冒了。(師父笑)可是它不是感冒。如果這個東西反映在你的胃上,你肚子疼,「哎呀,我今天吃東西有問題。」(師父笑)它不是,是業力給你弄那去了。那為甚麼非往那弄呢?不是非往那弄,也可能往這弄,也可能往那弄。是因為你自己有甚麼執著,要幫你修煉的時候它就給你往那弄。

Sở dĩ, ngã môn bình thời tác vi nhất cá tu luyện nhân, ngật điểm khổ, tao điểm tội bất thị hoại sự. Hữu đích thời hậu tiêu nghiệp, “Bất hành liễu, ngã lai bệnh liễu, cảm mạo liễu, giá bất thư phục, na bất thư phục liễu.” Kỳ thực thị tiêu nghiệp. Tân học viên bất thái đổng, tựu dĩ vi thuyết, “Úc, hữu bệnh liễu bất năng thuyết hữu bệnh, thuyết tiêu nghiệp.” Bất thị, chân thị tiêu nghiệp. Nhĩ giá điều lộ thị an bài hảo đích, bất duẫn hứa nhĩ đích thân thể hữu bệnh, chân đích bất duẫn hứa nhĩ thân thể hữu bệnh. Nhân vi na cá bệnh dĩ kinh bất năng tái xâm hại nhĩ liễu, na cá bệnh độc hội bị nhĩ đích chính năng lượng sát tử. Khả thị nhân hội tạo nghiệp, tạo liễu na cá nghiệp, tha phản ánh tại nhĩ đích thân thể thượng thị hòa na cá bệnh nhất mô nhất dạng. Tha như quả phản ánh tại nhĩ đích tỵ tử thượng, nhĩ tựu tỵ tử tắc, lưu tỵ thế, “Ái, cảm mạo liễu.” Nhĩ thuyết tha cảm mạo liễu. (Sư phụ tiếu) Khả thị tha bất thị cảm mạo. Như quả giá cá đông tây phản ánh tại nhĩ đích vị thượng, nhĩ đỗ tử đông, “Ái nha, ngã kim thiên ngật đông tây hữu vấn đề.” (Sư phụ tiếu) Tha bất thị, thị nghiệp lực cấp nhĩ lộng na khứ liễu. Na vi thậm ma phi vãng na lộng ni? Bất thị phi vãng na lộng, dã khả năng vãng giá lộng, dã khả năng vãng na lộng. Thị nhân vi nhĩ tự kỷ hữu thậm ma chấp trước, yếu bang nhĩ tu luyện đích thời hậu tha tựu cấp nhĩ vãng na lộng.

Vậy nên, chúng ta lúc bình thường làm một người tu luyện, chịu chút khổ, gặp chút tội [khổ] thì không phải là việc xấu. Có những lúc tiêu nghiệp, [bèn nghĩ] “Không được, ta bị bệnh rồi, cảm mạo rồi, chỗ này khó chịu, chỗ kia không thoải mái rồi”. Kỳ thực là tiêu nghiệp. Học viên mới không hiểu rõ lắm, nên tưởng rằng nói “Ồ, có bệnh thì không được nói là ‘có bệnh’, hãy nói là ‘tiêu nghiệp’”. Không phải [ý đó] đâu, [đây] thật sự là tiêu nghiệp. Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc33 sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết. Nhưng người là sẽ tạo nghiệp, tạo ra nghiệp ấy, nó phản ánh lên thân chư vị thì giống như bệnh. Nếu nó phản ánh ở cái mũi chư vị, thì chư vị bị tịt mũi, chảy nước mũi, “Ơ, cảm mạo rồi”. Chư vị nói nó cảm mạo rồi. (Sư phụ cười) Nhưng nó không phải là cảm mạo. Nếu những thứ đó phản ánh tại dạ dày chư vị, chư vị đau bụng, “Ái chà, đồ mình ăn hôm nay có vấn đề”. (Sư phụ cười) Nó không phải, ấy là nghiệp lực quăng vào chỗ đó. Thế tại sao cứ phải quăng vào đó nhỉ? Không nhất định phải quăng vào đó, cũng có thể quăng chỗ này, cũng có thể quăng chỗ kia. Bởi vì bản thân chư vị có chấp trước gì, thì khi muốn giúp chư vị tu luyện chúng bèn quăng vào chỗ đó cho chư vị.

你比如說,你修煉以前哪得過重病,修煉好了,哎呀,挺高興,但是時不時的想起來,「我以前得過重病,以後可能不會再有了。」你思想想著「我可能不會再有了」,其實你已經在擔心了,表面上想的「噢,沒事了」。那舊勢力一看,「幹啥哪?」(師父笑)舊勢力不就是會這個嗎?當年的耶穌、釋迦牟尼弟子它都這麼迫害的,它都這麼幹的,它說「我們幫著他修煉的」。那好,你不放心啊,好,等你的業力多一些了,給你把你業力都集中起來,都扔那去。「哎呀,我的病復發了!」(眾笑)

Nhĩ tỷ như thuyết, nhĩ tu luyện dĩ tiền nả đắc quá trọng bệnh, tu luyện hảo liễu, Ái nha, đỉnh cao hứng, đãn thị thời bất thời đích tưởng khởi lai, “Ngã dĩ tiền đắc quá trọng bệnh, dĩ hậu khả năng bất hội tái hữu liễu.” Nhĩ tư tưởng tưởng trước “Ngã khả năng bất hội tái hữu liễu”, kỳ thực nhĩ dĩ kinh tại đảm tâm liễu, biểu diện thượng tưởng đích “Úc, một sự liễu”. Na cựu thế lực nhất khán, “Cán xá nả?” (Sư phụ tiếu) Cựu thế lực bất tựu thị hội giá cá ma? Đương niên đích Gia Tô, Thích Ca Mâu Ni đệ tử tha đô giá ma bách hại đích, tha đô giá ma cán đích, tha thuyết “Ngã môn bang trước tha tu luyện đích”. Na hảo, nhĩ bất phóng tâm a, hảo, đẳng nhĩ đích nghiệp lực đa nhất ta liễu, cấp nhĩ bả nhĩ nghiệp lực đô tập trung khởi lai, đô nhưng na khứ. “Ái nha, ngã đích bệnh phục phát liễu!” (chúng tiếu)

Chẳng hạn chư vị nói, trước khi chư vị tu luyện đâu đó mắc bệnh nặng, tu luyện thì khỏi rồi, Úi chà, quá mừng rồi; nhưng thỉnh thoảng xuất hiện suy nghĩ, “Ta trước từng mắc trọng bệnh, sau này hẳn sẽ không bị lại nữa”. Tư tưởng chư vị suy nghĩ rằng “Ta có thể sẽ không bị lại nữa đâu”, kỳ thực chư vị đã đang lo lắng, bề mặt nghĩ là “Ồ, không sao rồi”. Nhưng cựu thế lực hễ thấy, “Làm gì thế?” (Sư phụ cười) Cựu thế lực chẳng phải chỉ biết [làm mỗi] cái đó sao? Đệ tử của Jesus và Thích Ca Mâu Ni những năm đó thì chúng đều bức hại như thế, chúng đều làm như vậy, chúng nói “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện”. Được rồi, ngươi không buông tâm xuống, được thôi, đến khi nghiệp lực của ngươi nhiều một chút, bèn đưa nghiệp lực của ngươi tập trung lại cho ngươi, đều quăng vào đó. “Ôi chao, bệnh của tôi tái phát rồi!” (mọi người cười)

作為修煉的人哪,那個心會被這樣考驗的。在這個時候那可真是在考驗你,你到底是用修煉人去看待,還是用常人心去想。你用人心去想,那你就上醫院吧,你就看病去吧。可是哪,作為一個修煉不是那麼精進的,或者是新學員,那這又另外看了。因為他心性不到,也就是說他境界沒到那,你硬告訴他「它不是病」,他真的心裏沒底。因為他的思想境界不到,他真認為「就是病」!那還真得上醫院去看,因為舊勢力考驗人它可不是「我跟你玩玩而已」,它來真的。「我不是想讓你成神的。抓住你的人心一定要給你拽下來的。所以你說它是病,那我就真讓你這個地方成為像病一樣,連透視、化驗我都讓這跟它一樣。」

Tác vi tu luyện đích nhân nả, na cá tâm hội bị giá dạng khảo nghiệm đích. Tại giá cá thời hậu na khả chân thị tại khảo nghiệm nhĩ, nhĩ đáo để thị dụng tu luyện nhân khứ khán đãi, hài thị dụng thường nhân tâm khứ tưởng. Nhĩ dụng nhân tâm khứ tưởng, na nhĩ tựu thượng y viện ba, nhĩ tựu khán bệnh khứ ba. Khả thị nả, tác vi nhất cá tu luyện bất thị na ma tinh tấn đích, hoặc giả thị tân học viên, na giá hựu lánh ngoại khán liễu. Nhân vi tha tâm tính bất đáo, dã tựu thị thuyết tha cảnh giới một đáo na, nhĩ ngạnh cáo tố tha “Tha bất thị bệnh”, tha chân đích tâm lý một để. Nhân vi tha đích tư tưởng cảnh giới bất đáo, tha chân nhận vi “Tựu thị bệnh”! Na hài chân đắc thượng y viện khứ khán, nhân vi cựu thế lực khảo nghiệm nhân tha khả bất thị “Ngã cân nhĩ ngoạn ngoạn nhi dĩ”, tha lai chân đích. “Ngã bất thị tưởng nhượng nhĩ thành Thần đích. Trảo trụ nhĩ đích nhân tâm nhất định yếu cấp nhĩ duệ hạ lai đích. Sở dĩ nhĩ thuyết tha thị bệnh, na ngã tựu chân nhượng nhĩ giá cá địa phương thành vi tượng bệnh nhất dạng, liên thấu thị, hóa nghiệm ngã đô nhượng giá cân tha nhất dạng.”

Làm người tu luyện, cái tâm ấy sẽ bị khảo nghiệm như vậy. Mà khi đó quả thực đang khảo nghiệm chư vị, chư vị rốt cuộc dùng người tu luyện để đối đãi, hay dùng tâm người thường để suy xét. Chư vị [mà] dùng nhân tâm để suy nghĩ, thì chư vị đến bệnh viện đi, chư vị đi khám bệnh đi thôi. Nhưng mà, làm người tu luyện không được tinh tấn đến thế, hoặc là học viên mới, thì lại nhìn nhận khác. Bởi vì tâm tính họ không tới, nghĩa là cảnh giới của họ không [đạt] tới, [mà] chư vị cứ ép bảo họ “đó không phải bệnh”, [thì] thật sự trong tâm họ không hề chắc chắn. Vì cảnh giới tư tưởng của họ không đạt, [nên] họ thật sự nhìn nhận “chính là bệnh”! Thế thì vẫn thật sự phải đi bệnh viện khám, bởi vì cựu thế lực mà khảo nghiệm người ta thì chúng không phải là “Ta đùa một chút với ngươi mà thôi”, chúng là đến làm thật đấy. “Ta không muốn để ngươi thành Thần. Tóm cứng nhân tâm của ngươi [để] nhất định phải lôi ngươi xuống. Cho nên ngươi nói đó là bệnh, thì ta thật sự để chỗ đó của ngươi trở thành giống hệt như bệnh, ngay cả thấu thị, hóa nghiệm ta cũng khiến cho nó giống y hệt”.

很多人是因為這個走的,冤不冤?但是也沒辦法,他不精進哪。也有的人很精進,但是唯獨就這個問題,他就不是那麼太放的下,所以這很複雜的。其它都行,就這個問題還不行。大家知道,修煉是講究無漏的。你有漏它能讓你上天嗎?就這麼回事。舊勢力雖然是「滅」時期形成的生命,它的標準低了,但是那個層次的要求還在呀,你沒了那個心才行啊,或者是用它的標準看沒了那個心──「你得達到我的標準」。

Ngận đa nhân thị nhân vi giá cá tẩu đích, oan bất oan? Đãn thị dã một biện pháp, tha bất tinh tấn nả. Dã hữu đích nhân ngận tinh tấn, đãn thị duy độc tựu giá cá vấn đề, tha tựu bất thị na ma thái phóng đích hạ, sở dĩ giá ngận phức tạp đích. Kỳ tha đô hành, tựu giá cá vấn đề hài bất hành. Đại gia tri đạo, tu luyện thị giảng cứu vô lậu đích. Nhĩ hữu lậu tha năng nhượng nhĩ thượng Thiên ma? Tựu giá ma hồi sự. Cựu thế lực tuy nhiên thị “diệt” thời kỳ hình thành đích sinh mệnh, tha đích tiêu chuẩn đê liễu, đãn thị na cá tầng thứ đích yêu cầu hài tại nha, nhĩ một liễu na cá tâm tài hành a, hoặc giả thị dụng tha đích tiêu chuẩn khán một liễu na cá tâm —— “Nhĩ đắc đạt đáo ngã đích tiêu chuẩn”.

Rất nhiều người vì thế mà rời khỏi [thế gian], có oan hay không? Nhưng cũng không cách nào, họ không tinh tấn. Cũng có người rất tinh tấn, nhưng duy chỉ có mỗi vấn đề này, họ chính là không buông [tâm] được đến thế, do đó nó rất phức tạp. Những [phương diện] khác đều được rồi, riêng vấn đề này không đạt. Mọi người biết đó, tu luyện là giảng34 ‘vô lậu’. Chư vị ‘hữu lậu’ thì chúng để chư vị lên Trời được không? Chính là chuyện như vậy. Cựu thế lực tuy là sinh mệnh hình thành trong thời kỳ “diệt”, tiêu chuẩn của chúng thấp kém, nhưng yêu cầu của tầng thứ ấy là vẫn còn đó, chư vị mất cái tâm đó rồi thì mới được, hoặc dùng tiêu chuẩn của chúng mà nhìn thì thấy chư vị không có cái tâm ấy —“Ngươi cần đạt tới tiêu chuẩn của ta”.

最近各個大法弟子的項目,有很多一直做的很好,在加倍的努力;也有很多處於敷衍的狀態,因為壓力不大了嘛。可是你們要知道你們是在救眾生啊,你們所有做的一切都起著救眾生的作用,所以不能放鬆,那麼多生命都等著你們救度哪。我很佩服一些做大法項目的學員,如做明慧的那些學員,他們不能夠和其他人一樣參與活動,大法弟子的其它活動也不能參與,即使參與了也不能說自己是幹啥的,畢竟是非常時期。有人說我是大紀元的記者、我是新唐人的編輯、我怎麼怎麼,大法弟子責任重大,總有榮譽感嘛。可是他們不能說,多大的功勞都得放在自己肚子裏。一天、兩天沒有問題,一年、兩年也沒有問題,這一晃就是二十年。(眾鼓掌)其實很多默默做大法弟子項目的,有些其他的大法弟子也是一樣,默默的做。真的了不起,在神眼裏那真的是另眼看待。我就佩服這樣的。(眾鼓掌)

Tối cận các cá Đại Pháp đệ tử đích hạng mục, hữu ngận đa nhất trực tố đích ngận hảo, tại gia bội đích nỗ lực; dã hữu ngận đa xứ ư phu diễn đích trạng thái, nhân vi áp lực bất đại liễu ma. Khả thị nhĩ môn yếu tri đạo nhĩ môn thị tại cứu chúng sinh a, nhĩ môn sở hữu tố đích nhất thiết đô khởi trước cứu chúng sinh đích tác dụng, sở dĩ bất năng phóng túng, na ma đa sinh mệnh đô đẳng trước nhĩ môn cứu độ nả. Ngã ngận bội phục nhất ta tố Đại Pháp hạng mục đích học viên, như tố Minh Huệ đích na ta học viên, tha môn bất năng cú hòa kỳ tha nhân nhất dạng tham dự hoạt động, Đại Pháp đệ tử đích kỳ tha hoạt động dã bất năng tham dự, tức sử tham dự liễu dã bất năng thuyết tự kỷ thị cán xá đích, tất cánh thị phi thường thời kỳ. Hữu nhân thuyết ngã thị Đại Kỷ Nguyên đích ký giả, ngã thị Tân Đường Nhân đích biên tập, ngã chẩm ma chẩm ma, Đại Pháp đệ tử trách nhiệm trọng đại, tổng hữu vinh dự cảm ma. Khả thị tha môn bất năng thuyết, đa đại đích công lao đô đắc phóng tại tự kỷ đỗ tử lý. Nhất thiên, lưỡng thiên một hữu vấn đề, nhất niên, lưỡng niên dã một hữu vấn đề, giá nhất hoảng tựu thị nhị thập niên. (chúng cổ chưởng) Kỳ thực ngận đa mặc mặc tố Đại Pháp đệ tử hạng mục đích, hữu ta kỳ tha đích Đại Pháp đệ tử dã thị nhất dạng, mặc mặc đích tố. Chân đích liễu bất khởi, tại Thần nhãn lý na chân đích thị lánh nhãn khán đãi. Ngã tựu bội phục giá dạng đích. (chúng cổ chưởng)

Gần đây mỗi từng hạng mục của đệ tử Đại Pháp, có nhiều [cái] vẫn luôn làm rất tốt, đang tăng nỗ lực gấp bội; cũng có rất nhiều [cái] rơi vào trạng thái làm bề mặt qua loa lấy lệ35, vì áp lực không lớn nữa. Nhưng chư vị phải biết chư vị là đang cứu chúng sinh, hết thảy những gì chư vị làm đều có tác dụng cứu chúng sinh, do đó không được phóng túng, hằng bao nhiêu sinh mệnh đang chờ chư vị cứu độ. Tôi rất bội phục một số học viên làm hạng mục Đại Pháp, như những học viên làm Minh Huệ; họ không thể giống như người khác tham gia các hoạt động, cũng không thể tham gia các hoạt động khác của đệ tử Đại Pháp, cho dù tham dự cũng không thể nói mình làm gì; rốt cuộc thì là thời kỳ phi thường. Có người nói tôi là ký giả của Đại Kỷ Nguyên36, tôi là biên tập của Tân Đường Nhân37, tôi là thế này thế kia; đệ tử Đại Pháp trách nhiệm rất lớn, hẳn đều có cảm giác vinh dự mà. Nhưng họ không thể nói, công lao lớn đến mấy cũng phải cất trong bụng của mình. Một ngày, hai ngày không sao cả; một năm, hai năm cũng không sao cả; [nhưng] đây thoáng cái là 20 năm. (Sư phụ cười) Thực tế rất nhiều [đệ tử] lặng lẽ làm các hạng mục đệ tử Đại Pháp, có những đệ tử Đại Pháp khác cũng thế, lặng lẽ làm. Thật sự rất xuất sắc, trong mắt chư Thần thì quả thực đối đãi bằng con mắt khác. Tôi chính là bội phục [những đệ tử] như thế. (mọi người vỗ tay)

順便說兩句神韻的事。神韻大家知道,要想能夠在救人上發揮很大的作用,那就一定得在各方面達到領先的標準,技術上都得有過人之處,別人沒做到或做不到的才行。在各方面都高於別人,那才能夠更好的發揮作用,才能大量的吸引觀眾,否則流於形式就發揮不了甚麼作用。

Thuận tiện thuyết lưỡng cú Thần Vận đích sự. Thần Vận đại gia tri đạo, yếu tưởng năng cú tại cứu nhân thượng phát huy ngận đại đích tác dụng, na tựu nhất định đắc tại các phương diện đạt đáo lĩnh tiên đích tiêu chuẩn, kỹ thuật thượng đô đắc hữu quá nhân chi xứ, biệt nhân một tố đáo hoặc tố bất đáo đích tài hành. Tại các phương diện đô cao ư biệt nhân, na tài năng cú cánh hảo đích phát huy tác dụng, tài năng đại lượng đích hấp dẫn quan chúng, phủ tắc lưu ư hình thức tựu phát huy bất liễu thậm ma tác dụng.

Thuận tiện nói mấy câu về việc Thần Vận38. Mọi người biết Thần Vận ấy, muốn có thể phát huy tác dụng rất lớn về việc cứu người, thì nhất định phải đạt tiêu chuẩn dẫn đầu về mọi phương diện, cả kỹ thuật cũng có chỗ hơn người, người ta chưa làm được hoặc làm không nổi thì mới được. Các phương diện đều cao hơn người khác, thế mới có thể phát huy tác dụng tốt hơn, mới có thể hấp dẫn lượng lớn khán giả, nếu không, trôi theo hình thức thì phát huy không được tác dụng gì.

當年做神韻大家都知道、我也講過了,你們學員之間的配合不是那麼太容洽。我看著觀眾的反應,觀眾說甚麼的都有。節目質量也沒那麼高,所以有的觀眾就說,「哎呀,不怎麼樣。」我聽了心裏很難受。大法弟子憑著自己的心在做,那沒有辦法啊,大家也努力了,配合上雖然差一些,但是也是努力做了。後來我就想,我來吧,我領他們做,我把他們帶出來,然後再說。我這一帶,撒不了手了,沒有人能替我了。

Đương niên tố Thần Vận đại gia đô tri đạo, ngã dã giảng quá liễu, nhĩ môn học viên chi gian đích phối hợp bất thị na ma thái dung hợp. Ngã khán trước quan chúng đích phản ứng, quan chúng thuyết thậm ma đích đô hữu. Tiết mục chất lượng dã một na ma cao, sở dĩ hữu đích quan chúng tựu thuyết, “Ái nha, bất chẩm ma dạng.” Ngã thính liễu tâm lý ngận nan thụ. Đại Pháp đệ tử bằng trước tự kỷ đích tâm tại tố, na một hữu biện pháp a, đại gia dã nỗ lực liễu, phối hợp thượng tuy nhiên sai nhất ta, đãn thị dã thị nỗ lực tố liễu. Hậu lai ngã tựu tưởng, ngã lai ba, ngã lĩnh tha môn tố, ngã bả tha môn đới xuất lai, nhiên hậu tái thuyết. Ngã giá nhất đới, tát bất liễu thủ liễu, một hữu nhân năng thế ngã liễu.

Năm đó làm Thần Vận mọi người đều biết, tôi cũng từng giảng rồi, phối hợp giữa học viên chư vị với nhau không hòa hợp lắm. Tôi xem các phản ánh của khán giả, khán giả nói gì cũng có. Chất lượng tiết mục cũng không cao đến thế [như bây giờ], do đó có khán giả nói, “Chà chà, cũng thường thôi”. Tôi nghe mà khó chịu trong tâm. Các đệ tử Đại Pháp bằng vào cái tâm của mình mà làm, mà cũng không cách nào, mọi người cũng nỗ lực rồi, về phối hợp tuy kém một chút, nhưng cũng nỗ lực mà làm rồi. Về sau tôi nghĩ, tôi tới, tôi dẫn dắt họ làm, tôi dẫn họ xuất lai, rồi nói sau. Tôi dẫn dắt một cái, [đến nay] không buông tay được, không có người có thể thay thế tôi.

神韻哪,各個方面都很突出,很多方面其它藝術團根本就具備不了的。在技術上、質量的要求上、在運作的方式上都超過別人。同時因為是修煉的人,往往都是事半功倍的。為甚麼這麼做呢?因為救度眾生的需要。當然了,在救眾生中還必須有實效才行。一兩千觀眾,百分之九十以上看完之後思想全變,明白了。(眾鼓掌)明白了大法弟子是甚麼樣一群人,明白了大法弟子的信仰是正的,明白了中共為甚麼要對大法弟子迫害,所有的造謠在這一場秀中全部都被這種無言的事實挫敗。(眾鼓掌)整個秀不說一句話,除了報幕的,人們卻甚麼都看明白了。所以這個巨大的作用,要通過其它方式講真相要把所有方面都說清楚,真的費很多口舌也很難做到這麼全面。

Thần Vận nả, các cá phương diện đô ngận đột xuất, ngận đa phương diện kỳ tha nghệ thuật đoàn căn bản tựu cụ bị bất liễu đích. Tại kỹ thuật thượng, chất lượng đích yêu cầu thượng, tại vận tác đích phương thức thượng đô siêu quá biệt nhân. Đồng thời nhân vi thị tu luyện đích nhân, vãng vãng đô thị sự bán công bội đích. Vi thậm ma giá ma tố ni? Nhân vi cứu độ chúng sinh đích nhu yếu. Đương nhiên liễu, tại cứu chúng sinh trung hài tất tu hữu thực hiệu tài hành. Nhất lưỡng thiên quan chúng, bách phân chi cửu thập dĩ thượng khán hoàn chi hậu tư tưởng toàn biến, minh bạch liễu. (chúng cổ chưởng) Minh bạch liễu Đại Pháp đệ tử thị thậm ma dạng nhất quần nhân, minh bạch liễu Đại Pháp đệ tử đích tín ngưỡng thị chính đích, minh bạch liễu Trung Cộng vi thậm ma yếu đối Đại Pháp đệ tử bách hại, sở hữu đích tạo dao tại giá nhất trường tú trung toàn bộ đô bị giá chủng vô ngôn đích sự thực tỏa bại. (chúng cổ chưởng) Chỉnh cá tú bất thuyết nhất cú thoại, trừ liễu báo mạc đích, nhân môn khước thậm ma đô khán minh bạch liễu. Sở dĩ giá cá cự đại đích tác dụng, yếu thông quá kỳ tha phương thức giảng chân tướng yếu bả sở hữu phương diện đô thuyết thanh sở, chân đích phí ngận đa khẩu thiệt dã ngận nan tố đáo giá ma toàn diện.

Thần Vận ấy, phương diện nào cũng rất nổi trội, rất nhiều phương diện mà đoàn nghệ thuật khác hoàn toàn không có được. Về kỹ thuật, về yêu cầu chất lượng, về phương thức vận hành đều vượt hơn người khác. Đồng thời vì là người tu luyện, thông thường là làm ít công to39. Tại sao làm thế này? Vì cứu độ chúng sinh đòi hỏi vậy. Đương nhiên, trong việc cứu chúng sinh còn phải có hiệu quả thực tiễn mới được. Một hai nghìn khán giả, 90% trở lên xem xong thì tư tưởng cải biến cả, minh bạch rồi. (mọi người vỗ tay) Minh bạch ra rằng đệ tử Đại Pháp là nhóm người thế nào, minh bạch rằng tín ngưỡng của đệ tử Đại Pháp là chính [phái], minh bạch rằng tại sao Trung Cộng muốn bức hại đệ tử Đại Pháp, tất cả vu khống đều qua một buổi biểu diễn mà bị sự thật không lời đánh bại rồi. (mọi người vỗ tay) Toàn bộ buổi diễn không nói một câu, trừ phần dẫn chương trình, thế mà người ta đều xem hiểu cả. Cho nên tác dụng to lớn này, nếu thông qua phương thức khác giảng chân tướng muốn đưa tất cả các mặt đều nói rõ ràng, thì thật sự mất nhiều miệng lưỡi mà cũng khó làm được toàn diện đến thế.

而且一步到位。有的人看完秀之後要學法輪功,有的人看完秀後說我知道你們在做甚麼,有的人活生生的看見神在台上,所以起的作用是非常大的。六個團算下來,平均一千五百人一場的話就是一百萬人,今年巡迴演出。(眾熱烈鼓掌)一百萬哪,一百萬觀眾,這個救人的力度有多大,大家看到了。因為神韻影響面越來越大,用常人的話講,市場越來越大、供不應求,所以怎麼辦呢,今年又成立新的團。(師父笑、眾熱烈鼓掌)無論中共怎麼干擾也沒用。迫害大法弟子的那部破爛機器還在運轉嘛,它不幹它難受啊,但是它起不了啥大作用了,因為世人已經對神韻有一個非常清楚的認識。

Nhi thả nhất bộ đáo vị. Hữu đích nhân khán hoàn tú chi hậu yếu học Pháp Luân Công, hữu đích nhân khán hoàn tú hậu thuyết ngã tri đạo nhĩ môn tại tố thậm ma, hữu đích nhân hoạt sinh sinh đích khán kiến Thần tại đài thượng, sở dĩ khởi đích tác dụng thị phi thường đại đích. Lục cá đoàn toán hạ lai, bình quân nhất thiên ngũ bách nhân nhất trường đích thoại tựu thị nhất bách vạn nhân, kim niên tuần hồi diễn xuất. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng) Nhất bách vạn nả, nhất bách vạn quan chúng, giá cá cứu nhân đích lực độ hữu đa đại, đại gia khán đáo liễu. Nhân vi Thần Vận ảnh hưởng diện việt lai việt đại, dụng thường nhân đích thoại giảng, thị trường việt lai việt đại, cung bất ứng cầu, sở dĩ chẩm ma biện ni, kim niên hựu thành lập tân đích đoàn. (Sư phụ tiếu, chúng nhiệt liệt cổ chưởng) Vô luận Trung Cộng chẩm ma can nhiễu dã một dụng. Bách hại Đại Pháp đệ tử đích na bộ phá lạn cơ khí hài tại vận chuyển ma, tha bất cán tha nan thụ a, đãn thị tha khởi bất liễu xá đại tác dụng liễu, nhân vi thế nhân dĩ kinh đối Thần Vận hữu nhất cá phi thường thanh sở đích nhận thức.

Ngoài ra một bước liền thành. Có người xem biểu diễn xong bèn muốn học Pháp Luân Công, có người xem diễn xong nói tôi biết các bạn đang làm gì, có người trực tiếp sinh động nhìn thấy chư Thần trên vũ đài, thế nên có tác dụng là vô cùng to lớn. Sáu đoàn [diễn] tính ra, nếu bình quân 1500 người [xem] một buổi diễn thì là trăm vạn người, [ấy là mùa] diễn luân lưu năm nay. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Một trăm vạn ấy, một triệu chúng sinh, sức cứu người này to lớn nhường nào; mọi người thấy cả rồi. Vì mặt ảnh hưởng của Thần Vận càng ngày càng rộng, dùng lời người thường mà giảng, thị trường càng ngày càng lớn, cung không đủ cầu, thế thì làm sao đây; năm nay lại lập đoàn [diễn] mới. (Sư phụ cười, mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Bất kể Trung Cộng can nhiễu kiểu gì cũng vô dụng. Bộ máy rệu rã [chuyên] bức hại đệ tử Đại Pháp vẫn đang vận chuyển mà, nó không làm thì nó khó chịu, nhưng mà nó không gây nổi tác dụng gì lớn, vì con người thế gian đã có nhận thức hết sức rõ ràng về Thần Vận.

神韻在運作中沒有靠媒體宣傳,都是人傳人。大家知道,我當年傳法的時候,也沒有媒體幫助我宣傳,就是人傳人。人傳人,非常快。今天神韻也是這樣,能被全社會認識全憑著神韻的實力,這樣才使人們覺的太好了。人們互相的在社會上講、在家庭環境中講,這種發酵它是真實的。我跟朋友說好,我不會騙朋友;我和我家人說好,我不會騙家人,所以這是很可信的,廣告沒有這種效應。所以想看神韻的人越來越多,有的地方因故取消了,沒演那場,退票的人在流眼淚。為甚麼呢?因為很多人都知道,人私下裏流傳的口碑非常正面,人講的有的很明白,知道神韻在幹啥,而且發現最近這兩年哪,人越來越清楚神韻在幹啥了。這就是我們要做的。

Thần Vận tại vận tác trung một hữu kháo môi thể tuyên truyền, đô thị nhân truyền nhân. Đại gia tri đạo, ngã đương niên truyền Pháp đích thời hậu, dã một hữu môi thể bang trợ ngã tuyên truyền, tựu thị nhân truyền nhân. Nhân truyền nhân, phi thường khoái. Kim thiên Thần Vận dã thị giá dạng, năng bị toàn xã hội nhận thức toàn bằng trước Thần Vận đích thực lực, giá dạng tài sử nhân môn giác đích thái hảo liễu. Nhân môn hỗ tương đích tại xã hội thượng giảng, tại gia đình hoàn cảnh trung giảng, giá chủng phát diếu tha thị chân thực đích. Ngã cân bằng hữu thuyết hảo, ngã bất hội biển bằng hữu; ngã hòa ngã gia nhân thuyết hảo, ngã bất hội biển gia nhân, sở dĩ giá thị ngận khả tín đích, quảng cáo một hữu giá chủng hiệu ứng. Sở dĩ tưởng khán Thần Vận đích nhân việt lai việt đa, hữu đích địa phương nhân cố thủ tiêu liễu, một diễn na trường, thoái phiếu đích nhân tại lưu nhãn lệ. Vi thậm ma ni? Nhân vi ngận đa nhân đô tri đạo, nhân tư hạ lý lưu truyền đích khẩu bi phi thường chính diện, nhân giảng đích hữu đích ngận minh bạch, tri đạo Thần Vận tại cán xá, nhi thả phát hiện tối cận giá lưỡng niên nả, nhân việt lai việt thanh sở Thần Vận tại cán xá liễu. Giá tựu thị ngã môn yếu tố đích.

Thần Vận trong vận hành là không dựa vào kênh thông tin tuyên truyền, đều là người truyền người. Mọi người biết, khi tôi truyền Pháp năm đó40, cũng không có kênh truyền thông trợ giúp tôi tuyên truyền, chỉ là người truyền người. Người truyền người, rất là nhanh. Hôm nay Thần Vận cũng thế; có thể được toàn xã hội nhìn nhận là toàn dựa vào thực lực của Thần Vận, như vậy mới khiến người ta cảm thấy tốt quá rồi. Người ta nói với nhau ở xã hội, ở hoàn cảnh gia đình, hữu xạ tự nhiên hương41 là chân thực đó. Ta nói tốt với bạn bè, ta là không lừa bạn bè; ta nói tốt với người gia đình của mình, ta cũng không lừa người nhà; cho nên đây là đáng tin nhất, quảng cáo không có được hiệu ứng này. Vì thế người muốn xem Thần Vận càng ngày càng đông; có nơi vì lý do này khác mà hủy bỏ, không diễn những buổi đó, người [được] trả vé còn nước mắt lưng tròng. Tại sao? Vì rất nhiều người đều biết, dư luận khẩu truyền riêng của người ta đều là vô cùng tích cực, điều người ta nói có cái rất minh bạch, biết Thần Vận là làm gì; hơn nữa phát hiện vài42 năm gần đây, con người càng ngày càng rõ rằng Thần Vận là đang làm gì rồi. Đây chính là điều chúng ta muốn làm.

有很多在歷史上傳正法的都被迫害死了。觸及了人的觀念、觸及了人的利益,人都會用人心去對待。神韻表現上是演秀,愛看不看;還不白看,還得花錢,還花挺多錢;你自願來看的,不看你就別買票。好像沒甚麼說道,我就是演秀,但是眾生都在等著。誰也想不到用這樣一種形式來救眾生。因為社會到了這樣一步,歷史的教訓也很多。不管怎麼樣吧,大法弟子我們是在想辦法救人,就是那麼回事。

Hữu ngận đa tại lịch sử thượng truyền chính Pháp đích đô bị bách hại tử liễu. Xúc cập liễu nhân đích quan niệm, xúc cập liễu nhân đích lợi ích, nhân đô hội dụng nhân tâm khứ đối đãi. Thần Vận biểu hiện thượng thị diễn tú, ái khán bất khán; hài bất bạch khán, hài đắc hoa tiền, hài hoa đĩnh đa tiền; nhĩ tự nguyện lai khán đích, bất khán nhĩ tựu biệt mãi phiếu. Hảo tượng một thậm ma thuyết đạo, ngã tựu thị diễn tú, đãn thị chúng sinh đô tại đẳng trước. Thùy dã tưởng bất đáo dụng giá dạng nhất chủng hình thức lai cứu chúng sinh. Nhân vi xã hội đáo liễu giá dạng nhất bộ, lịch sử đích giáo huấn dã ngận đa. Bất quản chẩm ma dạng ba, Đại Pháp đệ tử ngã môn thị tại tưởng biện pháp cứu nhân, tựu thị na ma hồi sự.

Có rất nhiều [người] trong lịch sử truyền chính Pháp43 đều bị bức hại đến chết. Động chạm đến quan niệm của người ta, động chạm đến lợi ích của người ta, [thì] người ta đều sẽ dùng nhân tâm đối đãi. Thần Vận về biểu hiện là biểu diễn [nghệ thuật], thích xem hay không; mà không phải xem miễn phí, còn phải tiêu tiền, mà còn tiêu nhiều tiền đấy; các vị [là] tự nguyện tới xem, nếu không xem thì các vị đừng mua vé. Xem ra không có gì để nói, ta chỉ là biểu diễn, nhưng mà chúng sinh đều đang chờ đợi. Không ai nghĩ tới dùng hình thức kiểu này để cứu chúng sinh. Vì xã hội đã đến bước này, bài học lịch sử cũng nhiều rồi. Dù sao đi nữa, các đệ tử Đại Pháp chúng ta là đang nghĩ các cách cứu người, chính là chuyện như vậy.

我剛才講,中共的搗亂也越來越沒招了,甚至於冒充學員說不理智的話,劇院的經理都把信給我們看、還樂,說他們甚麼招都使了,人家都知道。用錢收買吧,現在他們兜裏的錢越來越少了,反正是也擋不住了,用錢也擋不住了。因為人們都知道,都知道好,都要看。有時候我給大家開玩笑,我說,哪個地方票賣的不好,你給中領館打個電話呀。(眾笑)你說我這演神韻啊,你們得有點作為呀。(眾笑)因為呢,只要中共一宣傳、一破壞、一搞甚麼報紙文章,哇,大家都知道神韻來了,馬上就來看了。(眾鼓掌)

Ngã cương tài giảng, Trung Cộng đích đảo loạn dã việt lai việt một chiêu liễu, thậm chí ư mạo sung học viên thuyết bất lý trí đích thoại, kịch viện đích kinh lý đô bả tín cấp ngã môn khán, hài lạc, thuyết tha môn thậm ma chiêu đô sử liễu, nhân gia đô tri đạo. Dụng tiền thu mãi ba, hiện tại tha môn đâu lý đích tiền việt lai việt thiểu liễu, phản chính thị dã đáng bất trụ liễu, dụng tiền dã đáng bất trụ liễu. Nhân vi nhân môn đô tri đạo, đô tri đạo hảo, đô yếu khán. Hữu thời hậu ngã cấp đại gia khai ngoạn tiếu, ngã thuyết, nả cá địa phương phiếu mại đích bất hảo, nhĩ cấp Trung lĩnh quán đả cá điện thoại nha. (chúng tiếu) Nhĩ thuyết ngã giá diễn Thần Vận a, nhĩ môn đắc hữu điểm tác vi nha. (chúng tiếu) Nhân vi ni, chỉ yếu Trung Cộng nhất tuyên truyền, nhất phá hoại, nhất cảo thậm ma báo chí văn chương, Oa, đại gia đô tri đạo Thần Vận lai liễu, mã thượng tựu lai khán liễu. (chúng cổ chưởng)

Tôi vừa giảng đó, gây rối của Trung Cộng càng ngày càng hết chiêu rồi; thậm chí giả mạo học viên nói những lời bất lý trí; cả giám đốc kịch viện còn đưa thư cho chúng ta coi, còn thấy buồn cười, nói rằng chúng là chiêu gì cũng làm, người ta biết cả rồi. Dùng tiền mua chuộc, hiện nay tiền trong túi của chúng càng ngày càng ít, dù sao cũng không ngăn được nữa, dùng tiền cũng không ngăn nổi nữa. Là vì người ta đều biết cả, đều biết là tốt, đều muốn xem. Có những lúc tôi nói đùa với mọi người, tôi bảo, địa phương nào bán vé không chạy, [thì] chư vị gọi điện thoại cho lãnh sự quán Trung Quốc. (mọi người cười) Chư vị nói ta diễn Thần Vận ở đây, các vị phải làm chút gì đi chứ. (mọi người cười) Ấy là vì, chỉ cần Trung Cộng hễ tuyên truyền, hễ phá hoại, hễ làm bài đăng báo gì đó, thì Oa, mọi người đều biết là Thần Vận đến rồi, lập tức tới xem. (mọi người vỗ tay)

還剩下點時間,我給大家解答點問題。(眾鼓掌)下面大家可以提條子。

Hài thặng hạ điểm thời gian, ngã cấp đại gia giải đáp điểm vấn đề. (chúng cổ chưởng) Hạ diện đại gia khả dĩ đề điều tử.

Còn dư chút thời gian, tôi giải đáp một số câu hỏi cho mọi người. (mọi người vỗ tay) Tiếp theo mọi người có thể đưa các tờ câu hỏi lên.

問:大法洪傳二十七週年,師父今年在神韻演出開場節目中說:「隨我下世,法正人間。」是不是法正人間已經進入新階段?

Vấn: Đại Pháp hồng truyền nhị thập thất chu niên, Sư phụ kim niên tại Thần Vận diễn xuất khai trường tiết mục trung thuyết: “Tùy ngã hạ thế, Pháp Chính Nhân Gian.” Thị bất thị Pháp Chính Nhân Gian dĩ kinh tiến nhập tân giai đoạn?

Hỏi: Đại Pháp hồng truyền 27 năm, trong tiết mục mở màn vở diễn Thần Vận năm nay [có đoạn] Sư phụ nói: “Theo ta hạ thế, Pháp Chính Nhân Gian”. Phải chăng Pháp Chính Nhân Gian đã tiến sang giai đoạn mới?

師:秀呢,當然就是秀,但是你們看形勢也都明白,法正人間是快到了。(眾鼓掌)就這個神韻哪,再演下去人就知道幹啥了。你們在紐約遊行的時候,站在外邊的人問「他們是幹甚麼的」,你知道觀眾說甚麼嗎?就是一個普普通通的觀眾,他說:他們在救全世界的人。(眾鼓掌)

Sư: Tú ni, đương nhiên tựu thị tú, đãn thị nhĩ môn khán hình thế dã đô minh bạch, Pháp Chính Nhân Gian thị khoái đáo liễu. (chúng cổ chưởng) Tựu giá cá Thần Vận nả, tái diễn hạ khứ nhân tựu tri đạo cán xá liễu. Nhĩ môn tại Nữu Ước du hành đích thời hậu, trạm tại ngoại biên đích nhân vấn “Tha môn thị cán thậm ma đích”, nhĩ tri đạo quan chúng thuyết thậm ma ma? Tựu thị nhất cá phổ phổ thông thông đích quan chúng, tha thuyết: Tha môn tại cứu toàn thế giới đích nhân. (Chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Diễn kịch, đương nhiên là diễn kịch; nhưng chư vị nhìn hình thế cũng đều minh bạch; Pháp Chính Nhân Gian là nhanh sắp đến rồi. (mọi người vỗ tay) Về Thần Vận ấy, diễn tiếp nữa thì người ta sẽ biết làm gì rồi. Khi chư vị tổ chức diễu hành ở New York, người đứng ngoài hỏi “Họ đang làm gì thế”; và chư vị biết khán giả nói gì chăng? Ngay cả một khán giả hết sức phổ thông, vị ấy nói: Họ là đang cứu con người toàn thế giới. (mọi người vỗ tay)

問:現在環境比以前寬鬆,有一部份學員在修煉和講真相方面沒有以前抓的緊了,很多精力放在常人工作或過日子上。我們怎樣做有助於互相督促、保持大家精進狀態?

Vấn: Hiện tại hoàn cảnh tỷ dĩ tiền khoan tùng, hữu nhất bộ phận học viên tại tu luyện hòa giảng chân tướng phương diện một hữu dĩ tiền trảo đích khẩn liễu, ngận đa tinh lực phóng tại thường nhân công tác hoặc quá nhật tử thượng. Ngã môn chẩm dạng tố hữu trợ ư hỗ tương đốc xúc, bảo trì đại gia tinh tấn trạng thái?

Hỏi: Hoàn cảnh hiện nay buông lỏng hơn trước đây, một bộ phận học viên về phương diện tu luyện và giảng chân tướng là không tranh thủ thời gian44 như trước nữa, đặt rất nhiều tâm huyết vào công tác người thường hoặc cuộc sống thường ngày. Chúng con làm thế nào có tính giúp đỡ cùng nhau đốc thúc, bảo trì mọi người [ở] trạng thái tinh tấn?

師:大法弟子的三件事,已經很明確了,你都做了嗎?沒做的就去做,不要以為那個講真相的點是老太太的專利。還有呢,其實你要想做,很多事情都可以做。在你的環境中,甚至於你在網上貼幾篇像樣的文章,都起作用。大法弟子嘛,你該做啥你就做。

Sư: Đại Pháp đệ tử đích tam kiện sự, dĩ kinh ngận minh xác liễu, nhĩ đô tố liễu ma? Một tố đích tựu khứ tố, bất yếu dĩ vi na cá giảng chân tướng đích điểm thị lão thái thái đích chuyên lợi. Hài hữu ni, kỳ thực nhĩ yếu tưởng tố, ngận đa sự tình đô khả dĩ tố. Tại nhĩ đích hoàn cảnh trung, thậm chí ư nhĩ tại võng thượng thiếp kỷ thiên tượng dạng đích văn chương, đô khởi tác dụng. Đại Pháp đệ tử ma, nhĩ cai tố xá nhĩ tựu tố.

Sư phụ: Ba việc của đệ tử Đại Pháp, đã minh xác lắm rồi; chư vị đều đã làm chăng? Chưa làm thì đi làm đi; không được tưởng rằng các điểm giảng chân tướng kia là chuyên dành cho các bác cao tuổi. Còn nữa, kỳ thực chư vị muốn làm, rất nhiều việc đều có thể làm. Trong hoàn cảnh của chư vị, thậm chí chư vị lên Internet đăng mấy bài viết tươm tất một chút; đều có tác dụng. Đệ tử Đại Pháp mà, chư vị nên làm gì thì chư vị hãy làm.

問:今年是明慧網創立二十週年。明慧大法弟子跟師父正法二十年,倍感榮幸和殊勝。過程中我們被大法錘煉、淨化、成就,風雨中走過來了。與付出相比,每個用心做的弟子都感到受益很深。這幾年,每逢世界法輪大法日,明慧網收到的賀卡從一萬增加到兩萬多。逢年過節,我們總是忙於整理和發表別人的賀卡,難得有機會表達自己的心願。藉此二十年之際,感謝師父慈悲救度,感謝師父賜予弟子如此神聖的使命、成就弟子。(師父笑、眾鼓掌)

Vấn: Kim niên thị Minh Huệ võng sáng lập nhị thập chu niên. Minh Huệ Đại Pháp đệ tử cân Sư phụ Chính Pháp nhị thập niên, bội cảm vinh hạnh hòa thù thắng. Quá trình trung ngã môn bị Đại Pháp chùy luyện, tịnh hóa, thành tựu, phong vũ trung tẩu quá lai liễu. Dữ phó xuất tương tỷ, mỗi cá dụng tâm tố đích đệ tử đô cảm đáo thụ ích ngận thâm. Giá kỷ niên, mỗi phùng thế giới Pháp Luân Đại Pháp nhật, Minh Huệ võng thu đáo đích hạ tạp tùng nhất vạn tăng gia đáo lưỡng vạn đa. Phùng niên quá tiết, ngã môn tổng thị mang ư chỉnh lý hòa phát biểu biệt nhân đích hạ tạp, nan đắc hữu cơ hội biểu đạt tự kỷ đích tâm nguyện. Tá thử nhị thập niên chi tế, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cảm tạ Sư phụ tứ dữ đệ tử như thử thần thánh đích sứ mệnh, thành tựu đệ tử. (Sư phụ tiếu, chúng cổ chưởng)

Hỏi: Minh Huệ Net năm nay là tròn 20 năm thành lập. Các đệ tử Đại Pháp [làm] Minh Huệ đã theo Sư phụ Chính Pháp 20 năm, cảm thấy vô vàn vinh hạnh và thù thắng. Trong quá trình ấy chúng con được Đại Pháp rèn luyện, tịnh hóa, thành tựu, vượt qua gió mưa. So với [những gì] phó xuất, mỗi từng đệ tử để tâm mà làm đều cảm thấy được lợi ích rất nhiều. Những năm ấy, cứ mỗi lần ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, website Minh Huệ Net nhận được thiệp chúc từ một vạn tăng đến hơn hai vạn. Ngày Tết và các ngày lễ tiết chúng con luôn bận rộn chỉnh lý và đăng các thiệp chúc của người khác, hiếm khi có cơ hội biểu đạt tâm nguyện của chính mình. Vì thế dịp 20 năm này, [chúng con] cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cảm tạ Sư phụ ban cho đệ tử sứ mệnh thần thánh biết bao, thành tựu đệ tử. (Sư phụ cười, mọi người vỗ tay)

二十年過去了,有些人員已經八十多歲,(師:是啊,人也老了。)當年的年輕人也步入中年。請問師父,年輕一代大法弟子甚麼時候跟上來,像我們當年一樣承擔起明慧的工作?

Nhị thập niên quá khứ liễu, hữu ta nhân viên dĩ kinh bát thập đa tuế, (Sư: Thị a, nhân dã lão liễu.) Đương niên đích niên khinh nhân dã bộ nhập trung niên. Thỉnh vấn Sư phụ, niên khinh nhất đại Đại Pháp đệ tử thậm ma thời hậu cân thượng lai, tượng ngã môn đương niên nhất dạng thừa đảm khởi Minh Huệ đích công tác?

20 năm qua rồi, có những nhân viên đã trên 80 tuổi, (Sư phụ: Đúng rồi, người cũng già rồi). Những người trẻ năm đó cũng bước sang trung niên. Xin hỏi Sư phụ, đệ tử Đại Pháp thế hệ trẻ đến bao giờ mới theo lên được, đồng dạng như chúng con năm đó gánh vác công tác Minh Huệ?

師:好像年輕人心都有點好高騖遠,靜不下來。大法弟子嘛,要做啥就要踏踏實實做好,你是修煉人。那面壁九年當年都能修成神,啥也不幹,在那對著牆就能修成神了;救人的事,雖然寂寞點,你還是有事在做吧。(眾鼓掌)

Sư: Hảo tượng niên khinh nhân tâm đô hữu điểm hảo cao vụ viễn, tĩnh bất hạ lai. Đại Pháp đệ tử ma, yếu tố xá tựu yếu đạp đạp thực thực tố hảo, nhĩ thị tu luyện nhân. Na diện bích cửu niên đương niên đô năng tu thành Thần, xá dã bất cán, tại na đối trước tường tựu năng tu thành Thần liễu; cứu nhân đích sự, tuy nhiên tịch mịch điểm, nhĩ hài thị hữu sự tại tố ba. (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Dường như người trẻ tâm hơi nhiều tham vọng45, không tĩnh xuống được. Đệ tử Đại Pháp mà, muốn làm gì thì cần hết sức thiết thực mà làm cho tốt; chư vị là người tu luyện. [Người kia] chín năm diện bích năm ấy cũng có thể tu thành Thần, không làm gì cả, [ngồi] ở đó đối mặt vào vách mà có thể tu thành Thần rồi; việc cứu người, tuy tịch mịch một chút, [nhưng] chư vị còn có việc mà làm. (mọi người vỗ tay)

問:有學員修幾年大法又跑到佛教去了,這樣的人將來還有機會嗎?

Vấn: Hữu học viên tu kỷ niên Đại Pháp hựu bào đáo Phật giáo khứ liễu, giá dạng đích nhân tương lai hài hữu cơ hội ma?

Hỏi: Có học viên tu mấy năm Đại Pháp rồi chạy sang Phật giáo; người như thế thì tương lai còn có cơ hội chăng?

師:有機會,只要別跑到邪惡那去,就有機會。(眾鼓掌)我是說,你如果是大法弟子,那個機會可不多了。大法弟子的時間很短,因為一旦結束就沒機會了。

Sư: Hữu cơ hội, chỉ yếu biệt bào đáo tà ác na khứ, tựu hữu cơ hội. (chúng cổ chưởng) Ngã thị thuyết, nhĩ như quả thị Đại Pháp đệ tử, na cá cơ hội khả bất đa liễu. Đại Pháp đệ tử đích thời gian ngận đoản, nhân vi nhất đán kết thúc tựu một cơ hội liễu.

Sư phụ: Có cơ hội; miễn là đừng chạy sang tà ác, thì có cơ hội. (mọi người vỗ tay) Tôi [ý] là nói, nếu chư vị là đệ tử Đại Pháp, thì cơ hội này lại không nhiều nữa. Thời gian của đệ tử Đại Pháp [còn] rất ngắn, là vì một khi kết thúc thì mất cơ hội rồi.

問:有個別自稱是學員的人,用常人的法律起訴和威脅我們大法弟子的學會呀、明慧呀,和大法弟子的一些項目。

Vấn: Hữu cá biệt tự xưng thị học viên đích nhân, dụng thường nhân đích pháp luật khởi tố hòa uy hiếp ngã môn Đại Pháp đệ tử đích Học Hội nha, Minh Huệ nha, hòa Đại Pháp đệ tử đích nhất ta hạng mục.

Hỏi: Có người cá biệt tự xưng là học viên, dùng luật pháp của người thường để khởi tố và uy hiếp Học Hội của đệ tử Đại Pháp chúng ta, Minh Huệ, và một số hạng mục của đệ tử Đại Pháp.

師:我告訴大家,幹這種事的,無論你甚麼藉口,你都是在幹魔鬼幹的事情!大法弟子都在受難中,大家都在反迫害救人,你在大法弟子中從內部干擾破壞,你自己不知道這罪有多大嗎?你還說自己是個修煉人,卻用常人的法律針對修煉。常人的法律那是常人對常人的,心裏過不去的執著不修好反而用法律擋住不去的人心,你就幹著魔鬼幹的事情。無論誰,你們誰想起訴大法弟子的項目、佛學會,或者其它救人與修煉的人和事,你趕快停止!!機會不多了,時間也不多了,而且要挽回你自己所造成的損失!!(眾鼓掌)

Sư: Ngã cáo tố đại gia, cán giá chủng sự đích, vô luận nhĩ thậm ma tá khẩu, nhĩ đô thị tại cán ma quỷ cán đích sự tình! Đại Pháp đệ tử đô tại thụ nạn trung, đại gia đô tại phản bách hại cứu nhân, nhĩ tại Đại Pháp đệ tử trung tùng nội bộ can nhiễu phá hoại, nhĩ tự kỷ bất tri đạo giá tội hữu đa đại ma? Nhĩ hài thuyết tự kỷ thị cá tu luyện nhân, khước dụng thường nhân đích pháp luật châm đối tu luyện. Thường nhân đích pháp luật na thị thường nhân đối thường nhân đích, tâm lý quá bất khứ đích chấp trước bất tu hảo phản nhi dụng pháp luật đáng trụ bất khứ đích nhân tâm, nhĩ tựu cán trước ma quỷ cán đích sự tình. Vô luận thùy, nhĩ môn thùy tưởng khởi tố Đại Pháp đệ tử đích hạng mục, Phật Học Hội, hoặc giả kỳ tha cứu nhân dữ tu luyện đích nhân hòa sự, nhĩ cản khoái đình chỉ!! Cơ hội bất đa liễu, thời gian dã bất đa liễu, nhi thả yếu vãn hồi nhĩ tự kỷ sở tạo thành đích tổn thất!! (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Tôi bảo mọi người này, làm ra loại việc này, mặc kệ các vị lấy cớ gì, các vị đều đang làm việc mà ma quỷ làm! Đệ tử Đại Pháp đều đang chịu nạn, mọi người đều đang phản bức hại cứu người, các vị từ nội bộ đệ tử Đại Pháp mà can nhiễu phá hoại, tự các vị không biết tội ấy to lớn ngần nào ư? Các vị còn nói mình là người tu luyện, lại còn dùng luật pháp người thường để nhắm vào tu luyện. Luật pháp người thường là người thường đối với người thường, trong tâm chấp trước không vượt qua được không tu được tốt mà trái lại dùng luật pháp để đẩy trở lại những nhân tâm không bỏ được, các vị chính là làm các việc mà ma quỷ làm. Bất kể ai, các vị ai mà muốn khởi tố hạng mục của đệ tử Đại Pháp, Phật Học Hội, hoặc người và việc cứu người cũng như tu luyện khác, thì các vị nhanh chóng dừng lại!! Cơ hội không nhiều nữa, thời gian cũng không nhiều nữa, ngoài ra phải vãn hồi tổn thất do bản thân các vị tạo thành!! (mọi người vỗ tay)

有人還說甚麼「清君側」。我是常人哪?我是你師父。我甚麼不懂?我甚麼不會做?我用你來清?你配嗎?!你怎麼能說出那樣的話?我在救你呀!你要來救我嗎?!一入魔道甚麼都敢說。

Hữu nhân hài thuyết thậm ma “thanh quân trắc”. Ngã thị thường nhân nả? Ngã thị nhĩ Sư phụ. Ngã thậm ma bất đổng? Ngã thậm ma bất hội tố? Ngã dụng nhĩ lai thanh? Nhĩ phối ma?! Nhĩ chẩm ma năng thuyết xuất na dạng đích thoại? Ngã tại cứu nhĩ nha! Nhĩ yếu lai cứu ngã ma?! Nhất nhập ma đạo thậm ma đô cảm thuyết.

Có người còn nói cái gì mà “thanh trừ [gian thần] cạnh vua”46. Tôi là người thường sao? Tôi là Sư phụ của chư vị. Tôi sao không biết rõ? Tôi sao không biết làm? Tôi cần các vị tới thanh [lý] à? Các vị xứng sao?! Các vị lẽ nào có thể nói ra những lời như vậy? Tôi đang cứu các vị! Các vị là muốn tới cứu tôi phải không?! Hễ nhập ma đạo thì cái gì cũng dám nói.

師父給你機會,趕快把造成的影響挽回回來。但是時間不長,趕快!是舊勢力死死抓住你、讓你不理智、讓你幹到底的。

Sư phụ cấp nhĩ cơ hội, cản khoái bả tạo thành đích ảnh hưởng vãn hồi hồi lai. Đãn thị thời gian bất trường, cản khoái! Thị cựu thế lực tử tử trảo trụ nhĩ, nhượng nhĩ bất lý trí, nhượng nhĩ cán đáo để đích.

Sư phụ cho các vị cơ hội, hãy mau chóng vãn hồi trở lại những ảnh hưởng đã tạo thành. Nhưng thời gian không lâu dài, nhanh lên! Là cựu thế lực tóm chết cứng các vị, khiến các vị không lý trí, để các vị làm đến triệt để.

問:人類社會搞大數據。大陸安裝的攝像頭越來越多,加上人臉識別、姿態識別等等,數據分析泛濫使用。發資料、講真相的大法弟子是面臨更大的安全問題,還是不必刻意放在心上?

Vấn: Nhân loại xã hội cảo đại số cứ. Đại Lục an trang đích nhiếp tượng đầu việt lai việt đa, gia thượng nhân kiểm thức biệt, tư thái thức biệt đẳng đẳng, số cứ phân tích phiếm lạm sử dụng. Phát tư liệu, giảng chân tướng đích Đại Pháp đệ tử thị diện lâm cánh đại đích an toàn vấn đề, hài thị bất tất khắc ý phóng tại tâm thượng?

Hỏi: Xã hội nhân loại lập kho số liệu lớn. Camera được lắp ở [Trung Quốc] Đại Lục càng ngày càng nhiều, thêm vào đó là nhận dạng mặt người, nhận dạng cử chỉ, v.v. phân tích số liệu được dùng tràn lan. [Như thế] đệ tử Đại Pháp phát tài liệu, giảng chân tướng là đối mặt với vấn đề an toàn lớn hơn, hay là không buộc phải quá lưu ý để tâm?

師:大法弟子有大法弟子的路。如果你走正,干擾就會少。我一直在說,你走正,就不會出現問題;帶著人心做,雖然做的是大法的事,也難免會出現問題。但是這個標準、尺寸哪,做到是很難,沒有這個基礎還是很難做到,所以會出問題。

Sư: Đại Pháp đệ tử hữu Đại Pháp đệ tử đích lộ. Như quả nhĩ tẩu chính, can nhiễu tựu hội thiểu. Ngã nhất trực tại thuyết, nhĩ tẩu chính, tựu bất hội xuất hiện vấn đề; đới trước nhân tâm tố, tuy nhiên tố đích thị Đại Pháp đích sự, dã nan miễn hội xuất hiện vấn đề. Đãn thị giá cá tiêu chuẩn, xích thốn nả, tố đáo thị ngận nan, một hữu giá cá cơ sở hài thị ngận nan tố đáo, sở dĩ hội xuất vấn đề.

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp có con đường của đệ tử Đại Pháp. Nếu chư vị bước đi cho ‘chính’, thì can nhiễu sẽ ít. Tôi vẫn luôn nói rằng, chư vị bước đi cho ‘chính’, thì sẽ không xuất hiện vấn đề; [còn] mang theo nhân tâm mà làm, dẫu làm là việc Đại Pháp, cũng khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Nhưng mà tiêu chuẩn, phân tấc ấy [thế nào], làm được rất là khó; không có được cơ sở ấy thì vẫn là rất khó làm được, nên sẽ xuất hiện vấn đề.

但是反過來我又想,大家都知道,中國大陸的產品在全世界人們心目中是最糟糕的,是不是?我聽說那攝像頭,安上去一千個,五百個都不好使,(眾笑、鼓掌)剛把那個弄好了,那邊又壞了。它那個質量,它那些東西,再加上人浮於事,反正中共邪黨幹甚麼事都是糗事。不是在全世界搞5G嗎?它那個東西,搞搞人家都知道它質量不好,還搞的下去嗎?很快大家都得扔了。(眾鼓掌)

Đãn thị phản quá lai ngã hựu tưởng, đại gia đô tri đạo, Trung Quốc Đại Lục đích sản phẩm tại toàn thế giới nhân môn tâm mục trung thị tối tao cao đích, thị bất thị? Ngã thính thuyết na nhiếp tượng đầu, an thượng khứ nhất thiên cá, ngũ bách cá đô bất hảo sử, (chúng tiếu, cổ chưởng) cương bả na cá lộng hảo liễu, na biên hựu hoại liễu. Tha na cá chất lượng, tha na ta đông tây, tái gia thượng nhân phù ư sự, phản chính Trung Cộng tà đảng cán thậm ma sự đô thị khứu sự. Bất thị tại toàn thế giới cảo 5G ma? Tha na cá đông tây, cảo cảo nhân gia đô tri đạo tha chất lượng bất hảo, hài cảo đích hạ khứ ma? Ngận khoái đại gia đô đắc nhưng liễu. (chúng cổ chưởng)

Nhưng ngược lại tôi cũng nghĩ, mọi người biết đó, sản phẩm của Trung Quốc Đại Lục thì trong mắt con người toàn thế giới là hàng rởm nhất; đúng không? Tôi nghe nói camera ấy, lắp đặt 1000 chiếc, thì đến 500 chiếc không dùng được, (mọi người cười, vỗ tay) vừa chữa được cái này, thì cái bên kia lại hỏng. Nó là chất lượng ấy, nó là những thứ như thế; thêm lên đó là người nhiều việc ít47, dù sao thì tà đảng Trung Cộng làm việc gì cũng đều là việc xú. Chẳng phải [nó muốn] làm 5G trên toàn thế giới sao?48 Những thứ của nó, làm ra thì người ta đều biết nó chất lượng không tốt, còn làm tiếp hay không? Mọi người rất nhanh đều sẽ phải quăng bỏ [nó]. (mọi người vỗ tay)

問:幫助嚴重病業魔難中的同修,比如做深度交流和清理他們的空間場,隨即自己也遇到一些魔難,包括身心承受痛苦、被從另外空間構陷等等,不知這屬於正常付出還是自己能力不足?

Vấn: Bang trợ nghiêm trọng bệnh nghiệp ma nạn trung đích đồng tu, tỷ như tố thâm độ giao lưu hòa thanh lý tha môn đích không gian trường, tùy tức tự kỷ dã ngộ đáo nhất ta ma nạn, bao quát thân tâm thừa thụ thống khổ, bị tùng lánh ngoại không gian cấu hãm đẳng đẳng, bất tri giá thuộc ư chính thường phó xuất hài thị tự kỷ năng lực bất túc?

Hỏi: Giúp đỡ đồng tu đang trong ma nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng, ví dụ giao lưu chia sẻ thâm sâu và thanh lý trường không gian của họ, lập tức chính mình cũng gặp một số ma nạn, kể cả thân và tâm phải chịu thống khổ cũng như bị không gian khác hãm hại, v.v. [con] không biết [đó là] phó xuất bình thường hay là năng lực của mình không đủ?

師:幫助大法弟子從魔難中走出來,這是我們的責任,是應該做的,沒有錯。但是如果這個人的自身不發生變化,完全靠外在是絕對不行的。他自己在你們的幫助下,他越來越正念,再加上你們外力的作用,就越來越起作用。它是這樣一個關係。

Sư: Bang trợ Đại Pháp đệ tử tùng ma nạn trung tẩu xuất lai, giá thị ngã môn đích trách nhiệm, thị ưng cai tố đích, một hữu thác. Đãn thị như quả giá cá nhân đích tự thân bất phát sinh biến hóa, hoàn toàn kháo ngoại tại thị tuyệt đối bất hành đích. Tha tự kỷ tại nhĩ môn đích bang trợ hạ, tha việt lai việt chính niệm, tái gia thượng nhĩ môn ngoại lực đích tác dụng, tựu việt lai việt khởi tác dụng. Tha thị giá dạng nhất cá quan hệ.

Sư phụ: Giúp đệ tử Đại Pháp vượt qua ma nạn, đó là trách nhiệm của chúng ta, là điều nên làm, không có sai. Nhưng nếu người đó tự thân không cải biến, hoàn toàn dựa vào bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không được. Tự họ dưới trợ giúp của chư vị, họ càng ngày càng chính niệm, cộng thêm tác dụng ngoại lực của chư vị, thì càng ngày càng có tác dụng. Đó là quan hệ như vậy.

問:二十年了,海外學員中一直有批人堅持說明慧不適合常人看,所以拒絕推廣明慧。明慧網在海外學員中一直有較大阻力,遠不如在大陸受重視和認可。我們一直在考慮如何解決這方面的問題。

Vấn: Nhị thập niên liễu, hải ngoại học viên trung nhất trực hữu phê nhân kiên trì thuyết Minh Huệ bất thích hợp thường nhân khán, sở dĩ cự tuyệt suy quảng Minh Huệ. Minh Huệ võng tại hải ngoại học viên trung nhất trực hữu giảo đại trở lực, viễn bất như tại Đại Lục thụ trọng thị hòa nhận khả. Ngã môn nhất trực tại khảo lự như hà giải quyết giá phương diện đích vấn đề.

Hỏi: 20 năm rồi, trong các học viên hải ngoại vẫn luôn có nhóm người kiên trì nói Minh Huệ không thích hợp người thường đọc, vì thế từ chối quảng bá Minh Huệ. Minh Huệ Net trong các học viên hải ngoại vẫn luôn [gặp] lực cản khá lớn, kém xa không được như [Trung Quốc] Đại Lục coi trọng và tán thành. Chúng con luôn vẫn nghĩ làm sao giải quyết vấn đề phương diện này.

師:明慧確實有一部份內容是給修煉人看的和交流的,層次不到是看不懂,但有一些文章還是可以給常人看的,但是也總是有人給自己弄障礙。明慧雖然是修煉人的一個平台,講的是修煉人心性的提高,有的人是能看的懂的。

Sư: Minh Huệ xác thực hữu nhất bộ phận nội dung thị cấp tu luyện nhân khán đích hòa giao lưu đích, tầng thứ bất đáo thị khán bất đổng, đãn hữu nhất ta văn chương hài thị khả dĩ cấp thường nhân khán đích, đãn thị dã tổng thị hữu nhân cấp tự kỷ lộng chướng ngại. Minh Huệ tuy nhiên thị tu luyện nhân đích nhất cá bình đài, giảng đích thị tu luyện nhân tâm tính đích đề cao, hữu đích nhân thị năng khán đích đổng đích.

Sư phụ: Minh Huệ xác thực có một phần nội dung là dành cho người tu luyện đọc và giao lưu chia sẻ, [ai] tầng thứ không tới thì xem không hiểu; nhưng có một số bài là có thể đưa người thường đọc; tuy thế vẫn luôn có người tự gây chướng ngại. Minh Huệ tuy là một kênh giao lưu của người tu luyện, [điều] nói đến là đề cao tâm tính người tu luyện, [nhưng] có người có thể đọc và hiểu được.

人在這個社會中也是分層次的。你看普普通通走在街上的人,不一樣的。有的人道德高一些,他認識的就不同。有的人的道德更高一些,他認識的更不同。有的人是有能力的,而且有的人是有大能力的。這種人也非常多,甚至是分階層的。有能力的人在同一種能力下他們互相有聯繫,更高能力的人也是一個階層,他們互相之間都能聯繫。這個人類社會不是像想的那麼簡單。不要用固定的觀念去看人類社會。

Nhân tại giá cá xã hội trung dã thị phân tầng thứ đích. Nhĩ khán phổ phổ thông thông tẩu tại nhai thượng đích nhân, bất nhất dạng đích. Hữu đích nhân đạo đức cao nhất ta, tha nhận thức đích tựu bất đồng. Hữu đích nhân đích đạo đức cánh cao nhất ta, tha nhận thức đích cánh bất đồng. Hữu đích nhân thị hữu năng lực đích, nhi thả hữu đích nhân thị hữu đại năng lực đích. Giá chủng nhân dã phi thường đa, thậm chí thị phân giai tầng đích. Hữu năng lực đích nhân tại đồng nhất chủng năng lực hạ tha môn hỗ tương hữu liên hệ, cánh cao năng lực đích nhân dã thị nhất cá giai tầng, tha môn hỗ tương chi gian đô năng liên hệ. Giá cá nhân loại xã hội bất thị tượng tưởng đích na ma giản đơn. Bất yếu dụng cố định đích quan niệm khứ khán nhân loại xã hội.

Người ở xã hội này cũng phân thành tầng thứ. Chư vị coi những người rất phổ thông đi ngoài phố kia, không như nhau đâu. Có người đạo đức cao hơn, và nhận thức của họ là khác. Có người đạo đức còn cao hơn nữa, và nhận thức của họ còn khác hơn nữa. Có người là có năng lực49 đấy, ngoài ra có người là năng lực to lớn. Người loại này cũng cực kỳ nhiều, thậm chí phân thành giai tầng. Những người có năng lực cùng một chủng loại năng lực50 thì họ là có liên hệ với nhau; những người có năng lực cao hơn [trong đó] cũng là [hình thành] một giai tầng, [và] họ đều có thể liên lạc với nhau. Xã hội nhân loại này không hề đơn giản như [người ta] nghĩ đâu. Đừng dùng quan niệm cố định [kia] để nhìn xã hội nhân loại.

問:修煉狀態時好時壞,有時執著喜好,看電腦、打遊戲機、玩手機,修煉被耽誤。如何能控制自己、保持精進?

Vấn: Tu luyện trạng thái thời hảo thời hoại, hữu thời chấp trước hỷ hảo, khán điện não, đả du hí cơ, ngoạn thủ cơ, tu luyện bị đam ngộ. Như hà năng khống chế tự kỷ, bảo trì tinh tấn?

Hỏi: Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích51, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?

師:人說中毒,我告訴大家甚麼叫中毒。人們在醫學上認為是癮好神經被刺激了、很發達就是中毒了,其實不是。是甚麼?在你身體裏,時間長了,積累了一個和你形像一模一樣的你,卻是那個東西構成的,控制了你。因為它是很強的執著構成的你的形像,所以它就有那麼強的能控制你的心,因為它是很強的心形成的。

Sư: Nhân thuyết trung độc, ngã cáo tố đại gia thậm ma khiếu trung độc. Nhân môn tại y học thượng nhận vi thị ẩn hảo thần kinh bị thích kích liễu, ngận phát đạt tựu thị trung độc liễu, kỳ thực bất thị. Thị thậm ma? Tại nhĩ thân thể lý, thời gian trường liễu, tích lũy liễu nhất cá hòa nhĩ hình tượng nhất mô nhất dạng đích nhĩ, khước thị na cá đông tây cấu thành đích, khống chế liễu nhĩ. Nhân vi tha thị ngận cường đích chấp trước cấu thành đích nhĩ đích hình tượng, sở dĩ tha tựu hữu na ma cường đích năng khống chế nhĩ đích tâm, nhân vi tha thị ngận cường đích tâm hình thành đích.

Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.

連那個吸毒都是。那吸毒有人說沒事,我吸吸沒啥的。是,感覺還不錯,再來一次?沒事,再來一次?行了,控制不了了。為甚麼呢?那個物質吸進去之後就在你身體裏形成一個薄薄的、淡淡的你,一次就能,因為它毒性大;等到第二次再吸,這個薄薄的、很淡淡的你就變的濃了一些;再吸它就越濃,越吸越濃,它就越強壯。它連你的整個身體的結構都有、思維都有,完全是一個毒品構成的魔性的你。當然了它可能不幹別的,它就對毒一定要吸。沒有了、不吸不行。為甚麼呢?因為它已經活了。活了之後呢?大家知道,你不吸呢,你的身體是新陳代謝的,它也會越來越淡、越來越淡,它就死了。它不想死,所以它要你一定去吸,把它吸的更強壯了。

Liên na cá hấp độc đô thị. Na hấp độc hữu nhân thuyết một sự, ngã hấp hấp một xá đích. Thị, cảm giác hài bất thác, tái lai nhất thứ? Một sự, tái lai nhất thứ? Hành liễu, khống chế bất liễu liễu. Vi thậm ma ni? Na cá vật chất hấp tiến khứ chi hậu tựu tại nhĩ thân thể lý hình thành nhất cá bạc bạc đích, đạm đạm đích nhĩ, nhất thứ tựu năng, nhân vi tha độc tính đại; đẳng đáo đệ nhị thứ tái hấp, giá cá bạc bạc đích, ngận đạm đạm đích nhĩ tựu biến đích nùng liễu nhất ta; tái hấp tha tựu việt nùng, việt hấp việt nùng, tha tựu việt cường tráng. Tha liên nhĩ đích chỉnh cá thân thể đích kết cấu đô hữu, tư duy đô hữu, hoàn toàn thị nhất cá độc phẩm cấu thành đích ma tính đích nhĩ. Đương nhiên liễu tha khả năng bất cán biệt đích, tha tựu đối độc nhất định yếu hấp. Một hữu liễu, bất hấp bất hành. Vi thậm ma ni? Nhân vi tha dĩ kinh hoạt liễu. Hoạt liễu chi hậu ni? Đại gia tri đạo, nhĩ bất hấp ni, nhĩ đích thân thể thị tân trần đại tạ đích, tha dã hội việt lai việt đạm, việt lai việt đạm, tha tựu tử liễu. Tha bất tưởng tử, sở dĩ tha yếu nhĩ nhất định khứ hấp, bả tha hấp đích cánh cường tráng liễu.

Ngay cả hút hít ma túy cũng thế. Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn; đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái ‘chư vị’ mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút; lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Ngay cả toàn bộ kết cấu thân thể chư vị thì nó cũng có, cả tư duy thì nó cũng có; đã hoàn toàn là một ‘chư vị ma tính’ từ chất độc kia cấu thành. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi. Sau khi sống thì sao? Mọi người biết đó, chư vị mà không hút [tiếp], thì [vì] thân thể chư vị là [tiếp tục] tân trần đại tạ, nó cũng sẽ ngày càng nhạt đi, mờ nhạt dần đi, nó sẽ chết. Nó không muốn chết, cho nên nó đòi chư vị nhất định phải hút, để nó mạnh khỏe hơn.

那個玩電腦、打遊戲機,起的是同樣的作用,一個道理。你戒了,你戒了讓我死啊?不幹,我非得讓你看。不看?不叫你工作、不叫你學習,就叫你思想想去玩它;不看我讓你做夢都玩。

Na cá ngoạn điện não, đả du hí cơ, khởi đích thị đồng dạng đích tác dụng, nhất cá đạo lý. Nhĩ giới liễu, nhĩ giới liễu nhượng ngã tử a? Bất cán, ngã phi đắc nhượng nhĩ khán. Bất khán? Bất khiếu nhĩ công tác, bất khiếu nhĩ học tập, tựu khiếu nhĩ tư tưởng tưởng khứ ngoạn tha; bất khán ngã nhượng nhĩ tố mộng đô ngoạn.

Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.

人哪,我一直在想,人很容易被另外的東西控制。人的肉身,它只是五穀雜糧、父母給的這個衣缽。吃五穀雜糧把它長起來的,多脆弱呀,誰都能控制啊。在另外空間裏形成的東西都是有靈性的,雖然是低靈,也能控制啊,因為人身體它弱呀。

Nhân nả, ngã nhất trực tại tưởng, nhân ngận dung dị bị lánh ngoại đích đông tây khống chế. Nhân đích nhục thân, tha chỉ thị ngũ cốc tạp lương, phụ mẫu cấp đích giá cá y bát. Ngật ngũ cốc tạp lương bả tha trường khởi lai đích, đa thúy nhược nha, thùy đô năng khống chế a. Tại lánh ngoại không gian lý hình thành đích đông tây đô thị hữu linh tính đích, tuy nhiên thị đê linh, dã năng khống chế a, nhân vi nhân thân thể tha nhược nha.

Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát52 do ngũ cốc lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính, tuy là linh [tầng thứ] thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối.

問:我地區真相點每天有成千上萬的中國大陸遊客,講真相缺少人手。但是本地同修認識上不來,有的說現在不需要講真相了,有的去了真相點也不講真相,在那學法、看手機。老學員很少來真相點講真相。

Vấn: Ngã địa khu chân tướng điểm mỗi thiên hữu thành thiên thượng vạn đích Trung Quốc Đại Lục du khách, giảng chân tướng khuyết thiểu nhân thủ. Đãn thị bản địa đồng tu nhận thức thượng bất lai, hữu đích thuyết hiện tại bất nhu yếu giảng chân tướng liễu, hữu đích khứ liễu chân tướng điểm dã bất giảng chân tướng, tại na học Pháp, khán thủ cơ. Lão học viên ngận thiểu lai chân tướng điểm giảng chân tướng.

Hỏi: Điểm chân tướng khu vực chúng con mỗi ngày hàng nghìn hàng vạn53 khách du lịch từ Trung Quốc Đại Lục, giảng chân tướng thiếu người làm. Nhưng đồng tu địa phương nhận thức không lên được, có [học viên] nói bây giờ không cần giảng chân tướng nữa, có [học viên] đến điểm giảng chân tướng nhưng không giảng chân tướng, mà ở đó học Pháp, xem điện thoại. Học viên cũ rất ít [người] đến điểm giảng chân tướng để giảng chân tướng.

師:是啊,正法沒有結束,大法弟子的三件事就不會結束!甚麼「結束了」?甚麼「不講真相了」?那麼多眾生等著救度呢,不講真相能行嗎?!我都在幫你們做!救常人本來是你們的事情。我救你們,你們救常人,現在連我都幫你們做,你不做了你是大法弟子嗎?最後那算總賬的時候你怎麼算哪?哭也來不及了。

Sư: Thị a, Chính Pháp một hữu kết thúc, Đại Pháp đệ tử đích tam kiện sự tựu bất hội kết thúc! Thậm ma “kết thúc liễu”? Thậm ma “bất giảng chân tướng liễu”? Na ma đa chúng sinh đẳng trước cứu độ ni, bất giảng chân tướng năng hành ma?! Ngã đô tại bang nhĩ môn tố! Cứu thường nhân bản lai thị nhĩ môn đích sự tình. Ngã cứu nhĩ môn, nhĩ môn cứu thường nhân, hiện tại liên ngã đô bang nhĩ môn tố, nhĩ bất tố liễu nhĩ thị Đại Pháp đệ tử ma? Tối hậu na toán tổng trướng đích thời hậu nhĩ chẩm ma toán nả? Khốc dã lai bất cập liễu.

Sư phụ: Đúng thế; Chính Pháp chưa kết thúc, thì ba việc của đệ tử Đại Pháp chưa kết thúc! Cái gì mà “kết thúc rồi”? Cái gì mà “không giảng chân tướng nữa”? Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Cuối cùng đến lúc tính tổng kết sổ sách thì chư vị tính thế nào? Có khóc cũng không kịp rồi.

問:我們媒體報導一些「消息人士」提供的消息,比如預測時局或人事漲落等。過去曾聽信中共特務提供的所謂獨家消息,令報紙可信度受到影響,造成常人不理解,覺的我們媒體被中共利用。

Vấn: Ngã môn môi thể báo đạo nhất ta “tiêu tức nhân sĩ” đề cung đích tiêu tức, tỷ như dự trắc thời cục hoặc nhân sự trướng lạc đẳng. Quá khứ tằng thính tín Trung Cộng đặc vụ đề cung đích sở vị độc gia tiêu tức, lệnh báo chí khả tín độ thụ đáo ảnh hưởng, tạo thành thường nhân bất lý giải, giác đích ngã môn môi thể bị Trung Cộng lợi dụng.

Hỏi: Các bài của kênh thông tin chúng con một số là tin tức cung cấp từ “người thạo tin”54, ví dụ như dự đoán thời cục hoặc xu thế việc đời, v.v. Quá khứ từng lấy tin cái gọi là nguồn tin độc nhất từ đặc vụ Trung Cộng cung cấp, rồi khiến độ tin cậy của báo chí bị ảnh hưởng, làm cho người thường không lý giải được, cảm thấy kênh thông tin chúng ta bị Trung Cộng lợi dụng.

師:是,香港那個地方是複雜一點,大家就警覺一些吧。有些人,看他表現的怎麼樣,就知道他修煉的怎麼樣;看他表現怎麼樣,就知道這是甚麼人。你只要不用人情去看。你關係很好,我覺的這人還行,你是用人心、人情去看。你用法去對照對照、去看看那個人就知道,連修煉狀態都知道,是甚麼人一下就看出來。

Sư: Thị, Hương Cảng na cá địa phương thị phức tạp nhất điểm, đại gia tựu cảnh giác nhất ta ba. Hữu ta nhân, khán tha biểu hiện đích chẩm ma dạng, tựu tri đạo tha tu luyện đích chẩm ma dạng; khán tha biểu hiện chẩm ma dạng, tựu tri đạo giá thị thậm ma nhân. Nhĩ chỉ yếu bất dụng nhân tình khứ khán. Nhĩ quan hệ ngận hảo, ngã giác đích giá nhân hài hành, nhĩ thị dụng nhân tâm, nhân tình khứ khán. Nhĩ dụng Pháp khứ đối chiếu đối chiếu, khứ khán khán na cá nhân tựu tri đạo, liên tu luyện trạng thái đô tri đạo, thị thậm ma nhân nhất hạ tựu khán xuất lai.

Sư phụ: Phải rồi, Hồng Kông nơi ấy là có phần phức tạp, mọi người hãy cảnh giác hơn một chút. Có những người, xem biểu hiện của họ thế nào, thì biết họ tu luyện ra sao; xem họ biểu hiện thế nào, thì biết đó là người gì. Chỉ cần chư vị đừng dùng cái tình của con người để nhìn. Chư vị quan hệ tốt, ‘mình cảm thấy người này cũng được’; [thì đó là] chư vị dùng nhân tâm, nhân tình để nhìn. Chư vị [hãy] dùng Pháp đối chiếu đối chiếu, thử đi xem xem người đó thì sẽ biết; ngay cả trạng thái tu luyện thì cũng biết; là người thế nào thì một lúc là nhìn ra.

問:請問香港每次的大型活動,海外來參與的大法弟子中都有被遣返的。最近香港入境處更邪惡。

Vấn: Thỉnh vấn Hương Cảng mỗi thứ đích đại hình hoạt động, hải ngoại lai tham dự đích Đại Pháp đệ tử trung đô hữu bị khiển phản đích. Tối cận Hương Cảng nhập cảnh xứ cánh tà ác.

Hỏi: [Con] xin hỏi Hồng Kông mỗi lần có hoạt động quy mô lớn, trong các đệ tử Đại Pháp hải ngoại tới tham gia đều có [người] bị trục xuất. Gần đây phòng nhập cảnh của Hồng Kông càng tà ác hơn.

師:是啊,這些事我都知道,我也在觀察。但是大法弟子就是大法弟子,了不起。

Sư: Thị a, giá ta sự ngã đô tri đạo, ngã dã tại quan sát. Đãn thị Đại Pháp đệ tử tựu thị Đại Pháp đệ tử, liễu bất khởi.

Sư phụ: Là vậy đó, những việc này tôi đều biết; tôi cũng đang quan sát. Nhưng đệ tử Đại Pháp chính là đệ tử Đại Pháp, rất xuất sắc.

問:有些學員自行組團到各地推廣神韻、幫助承擔演出期間的輔助工作。這些團組裏的人員比較複雜,有些不知背景如何,大多也沒有佛學會的推薦。這些學員對神韻舉辦地的修煉環境造成衝擊。

Vấn: Hữu ta học viên tự hành tổ đoàn đáo các địa suy quảng Thần Vận, bang trợ thừa đảm diễn xuất kỳ gian đích phụ trợ công tác. Giá ta đoàn tổ lý đích nhân viên tỷ giảo phức tạp, hữu ta bất tri bối cảnh như hà, đại đa dã một hữu Phật Học Hội đích suy tiến. Giá ta học viên đối Thần Vận cử biện địa đích tu luyện hoàn cảnh tạo thành xung kích.

Hỏi: Một số nhóm tổ do học viên tự làm đi các nơi quảng bá Thần Vận, gánh vác giúp các công tác phụ trợ trong thời gian biểu diễn. Nhân viên trong những nhóm đoàn này khá phức tạp, một số mà không biết bối cảnh [họ] thế nào, phần đông cũng không có đề cử của Phật Học Hội. Những học viên này tạo ra xung đột cho hoàn cảnh tu luyện nơi diễn ra Thần Vận.

師:好像沒那麼嚴重,主動的幫大法項目做事我覺的還是應該鼓勵的。至於說有些人員不適合,那要和組織的人去說。說一說,實在不行可以跟神韻的團長去講。這些事不是甚麼大事。

Sư: Hảo tượng một na ma nghiêm trọng, chủ động đích bang Đại Pháp hạng mục tố sự ngã giác đích hài thị ưng cai cổ lệ đích. Chí ư thuyết hữu ta nhân viên bất thích hợp, na yếu hòa tổ chức đích nhân khứ thuyết. Thuyết nhất thuyết, thực tại bất hành khả dĩ cân Thần Vận đích đoàn trưởng khứ giảng. Giá ta sự bất thị thậm ma đại sự.

Sư phụ: Dường như không nghiêm trọng đến thế, chủ động giúp hạng mục Đại Pháp làm việc thì tôi cảm thấy vẫn là nên khích lệ. Còn như nói có những nhân viên không thích hợp, thì cần nói với người tổ chức. Trao đổi một chút, thực sự không được thì có thể đến nói với đoàn trưởng của Thần Vận. Việc này không phải đại sự gì.

問:大紀元時報目前改為收費報紙。

Vấn: Đại Kỷ Nguyên thời báo mục tiền cải vi thu phí báo chí.

Hỏi: Thời báo Đại Kỷ Nguyên hiện nay chuyển thành báo chí có thu phí.

師:可喜可賀。(眾鼓掌)香港大紀元已經完全成為在報攤上賣的報紙了,也就是走入良性循環了,這是很好的事。

Sư: Khả hỷ khả hạ. (chúng cổ chưởng) Hương Cảng Đại Kỷ Nguyên dĩ kinh hoàn toàn thành vi tại báo than thượng mại đích báo chí liễu, dã tựu thị tẩu nhập lương tính tuần hoàn liễu, giá thị ngận hảo đích sự.

Sư phụ: Đáng vui đáng mừng55. (mọi người vỗ tay) Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông đã hoàn toàn thành tờ báo trên quầy bán báo rồi, cũng tức là bước sang tuần hoàn lành mạnh56 rồi; đây là việc rất tốt.

問:……但據說情況很差,弟子覺的辦大紀元時報的目地是講真相救人。

Vấn: … đãn cứ thuyết tình huống ngận sai, đệ tử giác đích biện Đại Kỷ Nguyên thời báo đích mục địa thị giảng chân tướng cứu nhân.

Hỏi: … nhưng nghe nói tình huống rất kém, đệ tử cảm thấy mục đích làm thời báo Đại Kỷ Nguyên là giảng chân tướng cứu người.

師:沒那麼差,就賣出去一百份我覺的也是成績。大紀元走入了主流社會媒體這不是好事嗎?往大的方向看。至於說講真相的,不用大紀元可以用其它的媒體呀。那不有《看中國》嗎?用那些去發呀。沒上架的還可以大量做、辦的更好啊;把那些有力的文章轉到其它真相媒體上去做呀。不多說了,我是肯定這件事情的。

Sư: Một na ma sai, tựu mại xuất khứ nhất bách phần ngã giác đích dã thị thành tích. Đại Kỷ Nguyên tẩu nhập liễu chủ lưu xã hội môi thể giá bất thị hảo sự ma? Vãng đại đích phương hướng khán. Chí ư thuyết giảng chân tướng đích, bất dụng Đại Kỷ Nguyên khả dĩ dụng kỳ tha đích môi thể nha. Na bất hữu «Khán Trung Quốc» ma? Dụng na ta khứ phát nha. Một thượng giá đích hài khả dĩ đại lượng tố, biện đích cánh hảo a; bả na ta hữu lực đích văn chương chuyển đáo kỳ tha chân tướng môi thể thượng khứ tố nha. Bất đa thuyết liễu, ngã thị khẳng định giá kiện sự tình đích.

Sư phụ: Không sai kém vậy đâu, ngay cả bán ra 100 tờ thì tôi cảm thấy cũng là thành tích. Đại Kỷ Nguyên bước vào các kênh thông tin xã hội chủ lưu thì ấy chẳng phải chuyện tốt sao? Hãy để mắt nhìn rộng hơn. Còn như nói về giảng chân tướng, không dùng Đại Kỷ Nguyên thì dùng kênh thông tin khác đi. Mà chẳng phải có «Khán Trung Quốc»57 sao? Dùng những [báo] đó đi phát đi. [Báo nào] chưa đưa ra [bán] thì vẫn có thể làm lượng lớn, làm cho tốt hơn; đưa những bài có sức mạnh đến các kênh thông tin giảng chân tướng khác để làm. Không nói nhiều nữa; tôi là khẳng định việc này.

問:師父已經講了一個多小時了。

Vấn: Sư phụ dĩ kinh giảng liễu nhất cá đa tiểu thời liễu.

Hỏi: Sư phụ đã giảng hơn một giờ đồng hồ rồi.

師:沒關係。(眾鼓掌)我只是不想影響你們吃飯。就這點,不遞了啊。

Sư: Một quan hệ. (chúng cổ chưởng) Ngã chỉ thị bất tưởng ảnh hưởng nhĩ môn ngật phạn. Tựu giá điểm, bất đệ liễu a.

Sư phụ: Không sao cả. (mọi người vỗ tay) Tôi chỉ là không muốn ảnh hưởng chư vị ăn [trưa]. Còn chút này thôi, đừng đưa [thêm tờ câu hỏi] nữa nhé.

問:中共邪黨對西方教育和媒體系統的滲透,導致很多西方民眾,包括學員,腦中灌輸了大量變異觀念。增加了救度眾生的難度。

Vấn: Trung Cộng tà đảng đối Tây phương giáo dục hòa môi thể hệ thống đích sấm thấu, đạo trí ngận đa Tây phương dân chúng, bao quát học viên, não trung quán thâu liễu đại lượng biến dị quan niệm. Tăng gia liễu cứu độ chúng sinh đích nan độ.

Hỏi: Sự thẩm thấu của tà đảng Trung Cộng vào hệ thống giáo dục và thông tấn của phương Tây, dẫn đến rất nhiều người phương Tây, kể cả học viên, trong đầu bị nhồi nhét lượng lớn quan niệm biến dị. Làm tăng thêm độ khó của việc cứu độ chúng sinh.

師:難度是有啦,沒有那麼嚴重。告訴他們哪些是黨文化。有些人不覺的沒事幹嗎?去做做。

Sư: Nan độ thị hữu lạp, một hữu na ma nghiêm trọng. Cáo tố tha môn nả ta thị đảng văn hóa. Hữu ta nhân bất giác đích một sự cán ma? Khứ tố tố.

Sư phụ: Độ khó là có đấy, [nhưng] chưa nghiêm trọng đến thế. Bảo cho họ những thứ nào là văn hóa đảng. Có những người chẳng phải cảm thấy không có việc [chứng thực Pháp] để làm sao? Hãy thử làm đi.

問:我發現有常人商家自印「法輪大法」字樣的黃T恤賣給難民參加大法活動。我們應該如何對待這些商家?

Vấn: Ngã phát hiện hữu thường nhân thương gia tự ấn “Pháp Luân Đại Pháp” tự dạng đích hoàng T tuất mại cấp nạn dân tham gia Đại Pháp hoạt động. Ngã môn ưng cai như hà đối đãi giá ta thương gia?

Hỏi: Con phát hiện có kinh doanh người thường tự in hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” lên áo T-shirt màu vàng bán cho người tị nạn tham gia hoạt động của Đại Pháp. Chúng con nên đối đãi thế nào những nhà kinh doanh này?

師:在一些個移民國家呢,這些東西是可以騙移民官。是有這種事,也很難辦。跟那個商家講真相:你雖然賺錢,你也賺不多少,但是你幹了一件最可怕的事情,跟他講這利害關係。其實從另外一個角度上講,這個世界上人都穿了「法輪大法好」,中共可害怕。(眾鼓掌)

Sư: Tại nhất ta cá di dân quốc gia ni, giá ta đông tây thị khả dĩ biển di dân quan. Thị hữu giá chủng sự, dã ngận nan biện. Cân na cá thương gia giảng chân tướng: Nhĩ tuy nhiên trám tiền, nhĩ dã trám bất đa thiểu, đãn thị nhĩ cán liễu nhất kiện tối khả phạ đích sự tình, cân tha giảng giá lợi hại quan hệ. Kỳ thực tùng lánh ngoại nhất cá giác độ thượng giảng, giá cá thế giới thượng nhân đô xuyên liễu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Trung Cộng khả hại phạ. (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Ở một số quốc gia di dân, thì những thứ này là có thể lừa dối quan viên [cơ quan] di trú. Là có việc này, cũng rất khó giải. Hãy giảng chân tướng cho những nhà làm ăn đó: ‘Các vị tuy kiếm được tiền, các vị cũng kiếm chẳng bao nhiêu, nhưng các vị đã làm một việc đáng sợ nhất’; hãy nói cho họ quan hệ lợi-hại này. Kỳ thực từ một góc độ khác mà giảng, [nếu] người trên thế giới này đều mặc [áo] “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Trung Cộng sợ quá. (mọi người vỗ tay)

問:現在很多學員和佛學會之間分歧很大,甚至很尖銳。我認為,一方面學員指出的佛學會的問題客觀存在,另一方面在正法時期佛學會的作用不可替代。作為普通學員,我們如何看待這些問題?

Vấn: Hiện tại ngận đa học viên hòa Phật Học Hội chi gian phân kỳ ngận đại, thậm chí ngận tiêm nhuệ. Ngã nhận vi, nhất phương diện học viên chỉ xuất đích Phật Học Hội đích vấn đề khách quan tồn tại, lánh nhất phương diện tại Chính Pháp thời kỳ Phật Học Hội đích tác dụng bất khả thế đại. Tác vi phổ thông học viên, ngã môn như hà khán đãi giá ta vấn đề?

Hỏi: Hiện nay giữa rất nhiều học viên và Phật Học Hội có chia rẽ rất lớn, thậm chí rất gay gắt. Con cho rằng, một mặt các vấn đề của Phật Học Hội mà học viên chỉ ra là tồn tại khách quan, mặt khác là trong thời kỳ Chính Pháp thì tác dụng của Phật Học Hội là không thể thay thế. Làm học viên bình thường, chúng con đối đãi vấn đề này thế nào?

師:大陸剛出來的好搞這樣的事。國外有國外的做法,當地的佛學會已經領著大法弟子走過了最艱難的時期。他們知道國外社會的運作、怎麼運作,不是你想的!千萬不要再去領一幫人去反佛學會,不要幹那樣的事!你幹的事都是魔鬼高興的,所有這樣的事。佛學會呢,他只是領著大家、組織大家參與一些個集體性的活動,安排大家一起學法等。你不要把他當作是師父,你不要把他當作是修成的神、不應該有缺點了,他只是起到叫大家配合的作用。本來這些事情都應該自己主動做的,老是向外看。

Sư: Đại Lục cương xuất lai đích hảo cảo giá dạng đích sự. Quốc ngoại hữu quốc ngoại đích tố pháp, đương địa đích Phật Học Hội dĩ kinh lĩnh trước Đại Pháp đệ tử tẩu quá liễu tối gian nan đích thời kỳ. Tha môn tri đạo quốc ngoại xã hội đích vận tác, chẩm ma vận tác, bất thị nhĩ tưởng đích! Thiên vạn bất yếu tái khứ lĩnh nhất bang nhân khứ phản Phật Học Hội, bất yếu cán na dạng đích sự! Nhĩ cán đích sự đô thị ma quỷ cao hứng đích, sở hữu giá dạng đích sự. Phật Học Hội ni, tha chỉ thị lĩnh trước đại gia, tổ chức đại gia tham dự nhất ta cá tập thể tính đích hoạt động, an bài đại gia nhất khởi học Pháp đẳng. Nhĩ bất yếu bả tha đương tác thị Sư phụ, nhĩ bất yếu bả tha đương tác thị tu thành đích Thần, bất ưng cai hữu khuyết điểm liễu, tha chỉ thị khởi đáo khiếu đại gia phối hợp đích tác dụng. Bản lai giá ta sự tình đô ưng cai tự kỷ chủ động tố đích, lão thị hướng ngoại khán.

Sư phụ: [Học viên] vừa mới từ Đại Lục ra đây dễ làm ra việc như thế. Nước ngoài có cách làm của nước ngoài, Phật Học Hội địa phương đã dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp qua thời kỳ gian nan nhất. Họ biết xã hội nước ngoài vận hành, vận tác thế nào; không giống các vị nghĩ đâu! Nhất quyết không được lại dẫn một nhóm người chống lại Phật Học Hội, không được làm việc như thế! Việc các vị làm đó đều là [việc] ma quỷ cao hứng, tất cả các việc kiểu như thế. Phật Học Hội ấy, họ chỉ là dẫn dắt mọi người, tổ chức mọi người tham gia một số hoạt động mang tính tập thể, như an bài mọi người cùng nhau học Pháp. Chư vị không được coi họ thành như Sư phụ, chư vị không được coi họ như đã tu thành Thần, không nên có khuyết điểm; họ chỉ là khởi tác dụng bảo mọi người phối hợp. Những việc này vốn nên tự mình chủ động làm, [mà] cứ nhìn ra ngoài.

當然對佛學會來講呢,你搞的他灰頭土臉的,他也是人在修。人心被觸動時,那他就想要維護自己的面子好領著大家做事,所以他也會起人心。你越那麼整,他越起心,不就是搞亂大法弟子自己的環境嗎?

Đương nhiên đối Phật Học Hội lai giảng ni, nhĩ cảo đích tha hôi đầu thổ kiểm đích, tha dã thị nhân tại tu. Nhân tâm bị xúc động thời, na tha tựu tưởng yếu duy hộ tự kỷ đích diện tử hảo lĩnh trước đại gia tố sự, sở dĩ tha dã hội khởi nhân tâm. Nhĩ việt na ma chỉnh, tha việt khởi tâm, bất tựu thị cảo loạn Đại Pháp đệ tử tự kỷ đích hoàn cảnh ma?

Đương nhiên đối với Phật Học Hội mà nói, các vị [mà] làm cho họ xấu mặt khó chịu58, họ cũng là người đang tu. Khi nhân tâm bị động chạm, thì họ bèn nghĩ muốn bảo vệ bộ mặt của mình để dẫn dắt mọi người làm việc, vì thế họ cũng dấy khởi nhân tâm. Các vị càng chỉnh [họ] như thế, thì họ càng khởi tâm lên, [đây] chẳng phải chính là làm loạn hoàn cảnh của bản thân đệ tử Đại Pháp sao?

你知道他不是神,不是修成了的人,他和你一樣啊,只是師父交給他的任務、叫他去做而已。總是那麼向外求,向外找,不要把大陸那些習性帶出來啊!

Nhĩ tri đạo tha bất thị Thần, bất thị tu thành liễu đích nhân, tha hòa nhĩ nhất dạng a, chỉ thị Sư phụ giao cấp tha đích nhiệm vụ, khiếu tha khứ tố nhi dĩ. Tổng thị na ma hướng ngoại cầu, hướng ngoại trảo, bất yếu bả Đại Lục na ta tập tính đới xuất lai a!

Chư vị biết họ không phải Thần, không phải người đã tu thành; họ cũng giống chư vị; chỉ là Sư phụ giao nhiệm vụ cho họ, bảo họ đi làm thế thôi. [Chư vị] cứ luôn là hướng ngoại cầu, hướng ngoại tìm như thế; không được mang những tập tính ở Đại Lục ấy sang đây!

問:明慧編輯部發表《所有大法弟子須知》很長時間了,海外仍有學員以各種藉口繼續使用被中共掌控的軟件。我們認為,編輯部每一次的提醒和要求,都是學員走出人的考驗,做不到的學員就是不想離開人的境界。

Vấn: Minh Huệ Biên tập Bộ phát biểu «Sở hữu Đại Pháp đệ tử tu tri» ngận trường thời gian liễu, hải ngoại nhưng hữu học viên dĩ các chủng tá khẩu kế tục sử dụng bị Trung Cộng chưởng khống đích nhuyễn kiện. Ngã môn nhận vi, Biên tập Bộ mỗi nhất thứ đích đề tỉnh hòa yêu cầu, đô thị học viên tẩu xuất nhân đích khảo nghiệm, tố bất đáo đích học viên tựu thị bất tưởng ly khai nhân đích cảnh giới.

Hỏi: Ban Biên tập Minh Huệ Net đăng bài «Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết»59 đã rất lâu rồi, hải ngoại vẫn có học viên lấy cớ đủ các loại để tiếp tục sử dụng những chương trình bị Trung Cộng khống chế. Chúng con cho rằng, mỗi lần Ban Biên tập nhắc nhở và yêu cầu, đều là khảo nghiệm học viên bước ra khỏi con người, học viên nào làm không đạt thì tức là không muốn rời khỏi cảnh giới con người.

師:現在所有你們身上帶的手機、電腦等電子設備,連接互聯網的東西,都是竊聽器。現在對大法弟子越來越感興趣的還不只是中共邪黨了,我告訴你們,很多國家都在監聽你們。你覺的我是個普通學員,沒事,你打電話,連你們說的家常話、你甚麼時候買菜吃飯他們都做記錄的,分析你的整個人等。你知道商家分析商業情報怎麼分析?也是這麼分析的。對你已經了解的非常清楚,你只要有一部手機帶在身上。

Sư: Hiện tại sở hữu nhĩ môn thân thượng đới đích thủ cơ, điện não đẳng điện tử thiết bị, liên tiếp hỗ liên võng đích đông tây, đô thị thiết thính khí. Hiện tại đối Đại Pháp đệ tử việt lai việt cảm hứng thú đích hài bất chỉ thị Trung Cộng tà đảng liễu, ngã cáo tố nhĩ môn, ngận đa quốc gia đô tại giám thính nhĩ môn. Nhĩ giác đích ngã thị cá phổ thông học viên, một sự, nhĩ đả điện thoại, liên nhĩ môn thuyết đích gia thường thoại, nhĩ thậm ma thời hậu mãi thái ngật phạn tha môn đô tố ký lục đích, phân tích nhĩ đích chỉnh cá nhân đẳng. Nhĩ tri đạo thương gia phân tích thương nghiệp tình báo chẩm ma phân tích? Dã thị giá ma phân tích đích. Đối nhĩ dĩ kinh liễu giải đích phi thường thanh sở, nhĩ chỉ yếu hữu nhất bộ thủ cơ đới tại thân thượng.

Sư phụ: Hiện nay tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v., những thứ kết nối mạng lưới Internet, đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân.

問:在中國大陸,敢維護大法弟子正當權益的律師不斷遭到打壓,很多被綁架迫害的同修請律師很難。這是否我們太依賴律師造成的?我們應該如何面對?

Vấn: Tại Trung Quốc Đại Lục, cảm duy hộ Đại Pháp đệ tử chính đương quyền ích đích luật sư bất đoạn tao đáo đả áp, ngận đa bị bang giá bách hại đích đồng tu thỉnh luật sư ngận nan. Giá thị phủ ngã môn thái y lại luật sư tạo thành đích? Ngã môn ưng cai như hà diện đối?

Hỏi: Ở Trung Quốc Đại Lục, luật sư mà dám duy hộ quyền lợi chính đáng của đệ tử Đại Pháp không ngừng bị đàn áp, rất nhiều đồng tu bị bắt cóc và bức hại rất khó mời luật sư. Phải chăng chúng con quá ỷ lại vào luật sư nên tạo thành như vậy? Chúng con nên đối mặt như thế nào?

師:你想怎麼做你就怎麼做。我這說出了怎麼做,中共比你先做準備。智慧的去做吧。

Sư: Nhĩ tưởng chẩm ma tố nhĩ tựu chẩm ma tố. Ngã giá thuyết xuất liễu chẩm ma tố, Trung Cộng tỷ nhĩ tiên tố chuẩn bị. Trí huệ đích khứ tố ba.

Sư phụ: Chư vị nghĩ sao thì chư vị làm vậy. Tôi ở đây nói ra làm thế nào, thì Trung Cộng [sẽ] làm chuẩn bị trước chư vị. Hãy trí huệ mà làm.

問:最近有學員修煉中出現了很大的魔難,不得不離開所在項目。其他同修每人已經身兼多職、在項目中非常忙,所以有時候雖然很想幫他渡過難關,卻感到力不從心。我們如何才能平衡好其中的關係、更好的幫助同修?

Vấn: Tối cận hữu học viên tu luyện trung xuất hiện liễu ngận đại đích ma nạn, bất đắc bất ly khai sở tại hạng mục. Kỳ tha đồng tu mỗi nhân dĩ kinh thân kiêm đa chức, tại hạng mục trung phi thường mang, sở dĩ hữu thời hậu tuy nhiên ngận tưởng bang tha độ quá nan quan, khước cảm đáo lực bất tùng tâm. Ngã môn như hà tài năng bình hành hảo kỳ trung đích quan hệ, cánh hảo đích bang trợ đồng tu?

Hỏi: Gần đây có học viên trong tu luyện xuất hiện ma nạn rất lớn, không thể không rời khỏi hạng mục đang làm. Các đồng tu khác mỗi người đã thân kiêm mấy chức, đã rất là bận trong hạng mục rồi; do đó nhiều lúc tuy rất muốn giúp vị ấy vượt cửa ải khó này, nhưng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chúng con làm thế nào mới có thể cân bằng quan hệ trong đó, giúp đỡ đồng tu tốt hơn nữa?

師:修煉中出現的任何事那都是你們修的。你要問,我一說出怎麼辦,關就撤了。雖然很難,我也看到了,那不是你們應該面對的問題嗎?那矛盾不都是負面的,那矛盾也有正面的。出現問題怎麼對待,那不是在修你嗎?

Sư: Tu luyện trung xuất hiện đích nhậm hà sự na đô thị nhĩ môn tu đích. Nhĩ yếu vấn, ngã nhất thuyết xuất chẩm ma biện, quan tựu triệt liễu. Tuy nhiên ngận nan, ngã dã khán đáo liễu, na bất thị nhĩ môn ưng cai diện đối đích vấn đề ma? Na mâu thuẫn bất đô thị phụ diện đích, na mâu thuẫn dã hữu chính diện đích. Xuất hiện vấn đề chẩm ma đối đãi, na bất thị tại tu nhĩ ma?

Sư phụ: Trong tu luyện xuất hiện bất kỳ việc gì thì đó đều là [để] chư vị tu. Chư vị nếu hỏi, một khi tôi nói ra làm thế nào, [thì] quan ấy là triệt bỏ rồi. Tuy rất khó, tôi cũng nhìn thấy [như vậy], nhưng đó chẳng phải vấn đề chư vị nên phải đối mặt sao? Mâu thuẫn kia không phải đều là phụ diện, mâu thuẫn cũng là có chính diện60. Xuất hiện vấn đề thì đối đãi thế nào, đó chẳng phải đang tu chư vị sao?

有的時候啊,我們地區負責人或項目負責人老想見我,我就老也不願見他。有的地區負責人要見我,本來是負責人嘛,師父應該見見。有的時候我就在想,不見吧,他是負責人,說不過去;見吧,我真的不想見!為甚麼不想見,你們知道嗎?因為我一見,你們提出的問題只要我一說,那關就全部撤掉。我見到你們閉口不說話,這又不太像話,是不是?你們畢竟是修煉人,你們不能老想把我──師父當成是上級來請示請示。可是師父只管修煉哪,師父不是老闆哪。你們做的那些事情,你們一定要想辦法自己走出來。自己做好,那就是你修煉的路、你的威德。

Hữu đích thời hậu a, ngã môn địa khu phụ trách nhân hoặc hạng mục phụ trách nhân lão tưởng kiến ngã, ngã tựu lão dã bất nguyện kiến tha. Hữu đích địa khu phụ trách nhân yếu kiến ngã, bản lai thị phụ trách nhân ma, Sư phụ ưng cai kiến kiến. Hữu đích thời hậu ngã tựu tại tưởng, bất kiến ba, tha thị phụ trách nhân, thuyết bất quá khứ; kiến ba, ngã chân đích bất tưởng kiến! Vi thậm ma bất tưởng kiến, nhĩ môn tri đạo ma? Nhân vi ngã nhất kiến, nhĩ môn đề xuất đích vấn đề chỉ yếu ngã nhất thuyết, na quan tựu toàn bộ triệt điệu. Ngã kiến đáo nhĩ môn bế khẩu bất thuyết thoại, giá hựu bất thái tượng thoại, thị bất thị? Nhĩ môn tất cánh thị tu luyện nhân, nhĩ môn bất năng lão tưởng bả ngã —— Sư phụ đương thành thị thượng cấp lai thỉnh thị thỉnh thị. Khả thị Sư phụ chỉ quản tu luyện nả, Sư phụ bất thị lão bản nả. Nhĩ môn tố đích na ta sự tình, nhĩ môn nhất định yếu tưởng biện pháp tự kỷ tẩu xuất lai. Tự kỷ tố hảo, na tựu thị nhĩ tu luyện đích lộ, nhĩ đích uy đức.

Có những lúc, người phụ trách địa phương hoặc người phụ trách hạng mục chúng ta vẫn cứ muốn gặp tôi, tôi chính là cứ không muốn gặp họ. Có người phụ trách địa phương đòi gặp tôi, [họ] vốn là người phụ trách mà, Sư phụ [hẳn] nên gặp một chút. Có khi tôi bèn nghĩ, [nếu] không gặp, họ là người phụ trách, [thì] không hợp tình hợp lý; [vậy thì] gặp, [nhưng] tôi thật sự không muốn gặp! Tại sao không muốn gặp, chư vị biết không? Vì một khi tôi gặp, các vấn đề chư vị nêu ra thì chỉ cần tôi hễ nói, thì quan ải ấy toàn bộ triệt bỏ đi. Tôi gặp chư vị và ngậm miệng không nói, thì cũng không thích đáng lắm, phải vậy không? Chư vị rốt ráo là người tu, chư vị không thể cứ coi tôi —Sư phụ— thành như thượng cấp để tới xin chỉ thị. Mà Sư phụ chỉ quản việc tu luyện, Sư phụ không phải ông bà chủ [doanh nghiệp]. Những việc chư vị làm, thì chư vị nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình đi ra. Tự mình làm cho tốt, ấy chính là con đường tu luyện của chư vị, uy đức của chư vị.

你做的事情本身不是修煉。你開的公司也好,你大法的項目也好,你做甚麼也好,這個本身不是修煉;但是你做事的態度,如何對待這些問題、解決這些問題,用大法弟子修煉人的標準對待它、把它處理好,這是修煉!可是你,你覺的挺難我得問問師父怎麼做,這個事做了對不對我得問問師父,就說你們老把那修煉的路給我。你們都不知道我見你們的時候,你們看著我很高興,我也得跟你們裝的高興,可是我心裏特難受。(師父笑)

Nhĩ tố đích sự tình bản thân bất thị tu luyện. Nhĩ khai đích công ty dã hảo, nhĩ Đại Pháp đích hạng mục dã hảo, nhĩ tố thậm ma dã hảo, giá cá bản thân bất thị tu luyện; đãn thị nhĩ tố sự đích thái độ, như hà đối đãi giá ta vấn đề, giải quyết giá ta vấn đề, dụng Đại Pháp đệ tử tu luyện nhân đích tiêu chuẩn đối đãi tha, bả tha xứ lý hảo, giá thị tu luyện! Khả thị nhĩ, nhĩ giác đích đỉnh nan ngã đắc vấn vấn Sư phụ chẩm ma tố, giá cá sự tố liễu đối bất đối ngã đắc vấn vấn Sư phụ, tựu thuyết nhĩ môn lão bả na tu luyện đích lộ cấp ngã. Nhĩ môn đô bất tri đạo ngã kiến nhĩ môn đích thời hậu, nhĩ môn khán trước ngã ngận cao hứng, ngã dã đắc cân nhĩ môn trang đích cao hứng, khả thị ngã tâm lý đặc nan thụ. (Sư phụ tiếu)

Những việc chư vị làm ấy bản thân [chúng] không phải tu luyện. Chư vị mở công ty cũng vậy, hạng mục Đại Pháp của chư vị cũng vậy, chư vị làm gì đó cũng vậy, bản thân những cái đó không phải tu luyện; nhưng thái độ chư vị làm việc, đối đãi vấn đề này và giải quyết vấn đề kia như thế nào, dùng tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp người tu luyện mà đối đãi chúng và xử lý chúng cho tốt, thì đó là tu luyện! Nhưng mà chư vị, chư vị cảm thấy rất khó và ‘Mình phải hỏi Sư phụ làm thế nào, việc này làm đúng hay không thì mình phải hỏi Sư phụ’, tức là chư vị cứ đem con đường tu luyện [của chư vị] đưa cho tôi. Chư vị đều không biết khi tôi gặp chư vị, chư vị gặp tôi [và] rất mừng, tôi cũng phải tỏ ra cao hứng theo chư vị, nhưng trong tâm tôi rất khó chịu. (Sư phụ cười)

因為呢,大家知道,人在無明中修煉,也不知道自己修煉的對不對,就得這樣做下去,最後圓滿了。因為對和不對,他自己判斷著自己做,那算他修煉。你們要問我了,那就不算了。你這不白做了嗎?有人說我不問,我就見見師父就高興。你只要一見著我,你心裏頭一踏實,那事也不算了。

Nhân vi ni, đại gia tri đạo, nhân tại vô minh trung tu luyện, dã bất tri đạo tự kỷ tu luyện đích đối bất đối, tựu đắc giá dạng tố hạ khứ, tối hậu viên mãn liễu. Nhân vi đối hòa bất đối, tha tự kỷ phán đoán trước tự kỷ tố, na toán tha tu luyện. Nhĩ môn yếu vấn ngã liễu, na tựu bất toán liễu. Nhĩ giá bất bạch tố liễu ma? Hữu nhân thuyết ngã bất vấn, ngã tựu kiến kiến Sư phụ tựu cao hứng. Nhĩ chỉ yếu nhất kiến trước ngã, nhĩ tâm lý đầu nhất đạp thực, na sự dã bất toán liễu.

Bởi vì, mọi người biết đó, người trong vô minh mà tu luyện, cũng không biết mình tu luyện được đúng hay không đúng; cứ phải tiếp tục làm [trong trạng thái] như thế, [cho đến] cuối cùng viên mãn rồi. Vì đúng và không đúng, họ vừa tự phán đoán vừa tự làm, thì mới tính là họ tu luyện. Chư vị nếu hỏi tôi rồi, thì không được tính nữa. Chư vị chẳng phải làm mà như không sao? Có người nói, ‘Ta không hỏi, ta chỉ gặp Sư phụ là vui rồi’. Chư vị chỉ cần gặp tôi, trong tâm chư vị liền vững vàng không lo, thì việc ấy cũng không được tính.

因為你是大法弟子,對你要求高啊。人在那面壁,對著牆,你說他問誰?他面壁的時候他思想可沒閒著,甚麼魔難都會反映出來。他怎麼去對待?他沒人問的。對你們本來比他要求的更高──他是自身圓滿,你們肩負著救度眾生的巨大責任。你們是大法弟子,層次要修的比他不知高多少,要求更高。舊勢力當年逼著我上北極你們知道嗎?讓我不見你們,讓你們找不到我。

Nhân vi nhĩ thị Đại Pháp đệ tử, đối nhĩ yêu cầu cao a. Nhân tại na diện bích, đối trước tường, nhĩ thuyết tha vấn thùy? Tha diện bích đích thời hậu tha tư tưởng khả một nhàn trước, thậm ma ma nạn đô hội phản ánh xuất lai. Tha chẩm ma khứ đối đãi? Tha một nhân vấn đích. Đối nhĩ môn bản lai tỷ tha yêu cầu đích cánh cao —— tha thị tự thân viên mãn, nhĩ môn kiên phụ trước cứu độ chúng sinh đích cự đại trách nhiệm. Nhĩ môn thị Đại Pháp đệ tử, tầng thứ yếu tu đích tỷ tha bất tri cao đa thiểu, yêu cầu cánh cao. Cựu thế lực đương niên bức trước ngã thượng Bắc Cực nhĩ môn tri đạo ma? Nhượng ngã bất kiến nhĩ môn, nhượng nhĩ môn trảo bất đáo ngã.

Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, yêu cầu đối với chư vị là cao. Người kia diện bích ở đó, đối [mặt] bức vách, chư vị nói đi vị ấy hỏi ai? Vị ấy khi quay mặt vào vách thì tư tưởng của vị ấy lại không [an] nhàn, ma nạn gì cũng sẽ phản ánh ra. Họ đối đãi thế nào? Họ không ai để hỏi. Mà nguyên yêu cầu đối với chư vị còn cao hơn họ —họ là viên mãn bản thân, chư vị là gánh trên vai trách nhiệm cực kỳ to lớn là cứu độ chúng sinh— Chư vị là đệ tử Đại Pháp, tầng thứ phải tu so với họ thì cao hơn không biết nhường nào, yêu cầu cao hơn. Cựu thế lực năm đó ép buộc tôi đi Bắc Cực chư vị biết không? [Là] để tôi không gặp chư vị, để chư vị tìm không được tôi.

問:我是媒體中的協調人。最近很多年輕人加入媒體,也有老弟子。他們努力工作,但技能提高有限。我們是否應該……

Vấn: Ngã thị môi thể trung đích hiệp điệu nhân. Tối cận ngận đa niên khinh nhân gia nhập môi thể, dã hữu lão đệ tử. Tha môn nỗ lực công tác, đãn kỹ năng đề cao hữu hạn. Ngã môn thị phủ ưng cai…

Hỏi: Con là người điều phối ở kênh truyền thông. Gần đây rất nhiều người trẻ gia nhập kênh truyền thông, cũng có đệ tử cũ. Họ nỗ lực công tác, nhưng kỹ năng đề cao [còn] hữu hạn. Chúng con phải chăng là nên…

師:工作上的事也問我,(師父笑)真把我當老闆。

Sư: Công tác thượng đích sự dã vấn ngã, (Sư phụ tiếu) chân bả ngã đương lão bản.

Sư phụ: Các việc công tác cũng hỏi tôi, (Sư phụ cười) thật sự coi tôi thành ông bà chủ rồi.

問:弟子怎麼做才能最大限度減輕您的負擔?

Vấn: Đệ tử chẩm ma tố tài năng tối đại hạn độ giảm khinh Nâm đích phụ đảm?

Hỏi: Đệ tử [chúng con] làm thế nào mới có thể giảm nhẹ gánh nặng cho Ngài được nhiều nhất?

師:(師父笑)這不用管,你們誰都沒有辦法。沒辦法,師父的事甚至於不能跟你們說。我說「高處不勝寒」,不是你們理解的那個當個高官,沒人傾訴了,他頂多是孤獨一點而已。我得承受著巨大的壓力、眾生的魔難哪。(眾弟子鼓掌感恩)

Sư: (Sư phụ tiếu) Giá bất dụng quản, nhĩ môn thùy đô một hữu biện pháp. Một biện pháp, Sư phụ đích sự thậm chí ư bất năng cân nhĩ môn thuyết. Ngã thuyết “cao xứ bất thắng hàn”, bất thị nhĩ môn lý giải đích na cá đương cá cao quan, một nhân khuynh tố liễu, tha đỉnh đa thị cô độc nhất điểm nhi dĩ. Ngã đắc thừa thụ trước cự đại đích áp lực, chúng sinh đích ma nạn nả. (chúng đệ tử cổ chưởng cảm ân)

Sư phụ: (Sư phụ cười) Không cần quản cái đó, chư vị không ai có cách nào. Không biện pháp, việc của Sư phụ thậm chí là không thể nói cho chư vị. Tôi nói “cao xứ bất thắng hàn”61, không phải [như] chư vị lý giải rằng làm quan chức địa vị cao, thì không ai giãi bày chia sẻ được; họ nhiều nhất là cô độc một chút mà thôi. Tôi phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn, ma nạn của chúng sinh. (các đệ tử vỗ tay cảm ơn)

問:在時局評論中如何把握現政權和美中貿易戰一些現象?

Vấn: Tại thời cục bình luận trung như hà bả ác hiện chính quyền hòa Mỹ Trung mậu dịch chiến nhất ta hiện tượng?

Hỏi: Trong bình luận thời cục làm thế nào nắm vững những hiện tượng như chính quyền hiện nay và chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung?

師:中共邪黨迫害法輪功,是不是?揭露它,把它的邪惡的糟糠事往出說唄。邪黨的流氓政權的一切做法都是不正當的,人類社會的一切矛盾都是因它而起。正常人絕不能和它站在同一立場上。

Sư: Trung Cộng tà đảng bách hại Pháp Luân Công, thị bất thị? Yết lộ tha, bả tha đích tà ác đích tao khang sự vãng xuất thuyết bái. Tà đảng đích lưu manh chính quyền đích nhất thiết tố pháp đô thị bất chính đương đích, nhân loại xã hội đích nhất thiết mâu thuẫn đô thị nhân tha nhi khởi. Chính thường nhân tuyệt bất năng hòa tha trạm tại đồng nhất lập trường thượng.

Sư phụ: Tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đúng không? Hãy vạch trần nó, đem những việc cặn bã của tà ác nói ra. Hết thảy cách làm của chính quyền lưu manh của tà đảng đều là không chính đáng, hết thảy mâu thuẫn xã hội nhân loại đều là vì nó mà dấy khởi lên. Con người chính thường tuyệt không thể đứng cùng lập trường với nó.

問:學員一有問題,比如身體上或者是有了其它魔難,別的同修總是說「一定是他出甚麼問題了」,使勁幫他向內找。

Vấn: Học viên nhất hữu vấn đề, tỷ như thân thể thượng hoặc giả thị hữu liễu kỳ tha ma nạn, biệt đích đồng tu tổng thị thuyết “Nhất định thị tha xuất thậm ma vấn đề liễu”, sử kình bang tha hướng nội trảo.

Hỏi: Học viên hễ có vấn đề, ví như trên thân thể hoặc là có ma nạn nào đó khác, đồng tu khác toàn là nói “Nhất định là họ có vấn đề rồi”, dùng hết sức giúp họ hướng nội tìm.

師:這麼說吧,如果大法弟子碰到甚麼魔難或者消業,他一定是有前因的,找找自己。是,找到了之後馬上做好,那個情況會馬上轉向好的方向、向正的方向轉化。有的人一說到他的不足之處就不願聽。尤其在魔難中的學員,他已經很難受了,你說「你一定有問題」,他就更難受了,他不願聽。不願聽,咱們就注意點方式方法。

Sư: Giá ma thuyết ba, như quả Đại Pháp đệ tử bính đáo thậm ma ma nạn hoặc giả tiêu nghiệp, tha nhất định thị hữu tiền nhân đích, trảo trảo tự kỷ. Thị, trảo đáo liễu chi hậu mã thượng tố hảo, na cá tình huống hội mã thượng chuyển hướng hảo đích phương hướng, hướng chính đích phương hướng chuyển hóa. Hữu đích nhân nhất thuyết đáo tha đích bất túc chi xứ tựu bất nguyện thính. Vưu kỳ tại ma nạn trung đích học viên, tha dĩ kinh ngận nan thụ liễu, nhĩ thuyết “Nhĩ nhất định hữu vấn đề”, tha tựu cánh nan thụ liễu, tha bất nguyện thính. Bất nguyện thính, cha môn tựu chú ý điểm phương thức phương pháp.

Sư phụ: Nói thế này nhé, nếu đệ tử Đại Pháp đụng phải ma nạn nào đó hoặc tiêu nghiệp, họ nhất định có nguyên nhân từ trước62, thử tìm ở bản thân. [Nếu] đúng [thế], sau khi tìm thấy thì lập tức làm cho tốt, tình huống ấy sẽ lập tức chuyển sang phương hướng tốt đẹp, chuyển hóa sang hướng ‘chính’. Một số người hễ [bị] nói đến chỗ thiếu sót của họ liền không thích nghe. Nhất là học viên đang trong ma nạn, họ đã rất khó chịu đựng rồi, chư vị bảo “Bạn nhất định là có vấn đề”, thì họ bèn khó chịu hơn, họ không muốn nghe. Không muốn nghe, [cho nên] chúng ta [hãy] chú ý hơn về phương thức phương pháp.

問:牽頭對器官活摘進行研究和面向主流社會講真相的團隊有好幾個。請問是否應該整合協調?

Vấn: Khiên đầu đối khí quan hoạt trích tiến hành nghiên cứu hòa diện hướng chủ lưu xã hội giảng chân tướng đích đoàn đội hữu hảo kỷ cá. Thỉnh vấn thị phủ ưng cai chỉnh hợp hiệp điệu?

Hỏi: [Đoàn đội] dẫn đầu tiến hành nghiên cứu về mổ cướp tạng sống và đoàn đội giảng chân tướng cho xã hội chủ lưu thì có đến hàng mấy cái. [Con] xin hỏi nên chăng chỉnh hợp điều phối?

師:還是應該你們自己商量解決的好,你們覺的怎麼有力怎麼做。合在一起大家協調好有力就做;如果分散,到處都在起作用,那也是另外一種局面。反正你們看吧,怎麼做都行。

Sư: Hài thị ưng cai nhĩ môn tự kỷ thương lượng giải quyết đích hảo, nhĩ môn giác đích chẩm ma hữu lực chẩm ma tố. Hợp tại nhất khởi đại gia hiệp điệu hảo hữu lực tựu tố; như quả phân tán, đáo xứ đô tại khởi tác dụng, na dã thị lánh ngoại nhất chủng cục diện. Phản chính nhĩ môn khán ba, chẩm ma tố đô hành.

Sư phụ: Vẫn là nên [để] tự chư vị thương lượng giải quyết thì mới tốt; chư vị cảm thấy làm sao có sức mạnh thì làm thế. Mọi người cùng nhau hợp lại phối hợp tốt có sức mạnh thì làm; nếu phân tán, các nơi cũng đều khởi tác dụng, đó cũng là cục diện khác. Dù sao thì chư vị hãy xem xem, làm sao cũng được.

問:最近國際形勢變化挺大,台灣看起來有些眼花繚亂。請師父對台灣弟子說幾句。

Vấn: Tối cận quốc tế hình thế biến hóa đĩnh đại, Đài Loan khán khởi lai hữu ta nhãn hoa liễu loạn. Thỉnh Sư phụ đối Đài Loan đệ tử thuyết kỷ cú.

Hỏi: Gần đây hình thế quốc tế biến hóa rất lớn, Đài Loan xem ra có phần hoa cả mắt63. Xin Sư phụ nói mấy câu cho đệ tử Đài Loan.

師:說幾句就說幾句。(眾笑、鼓掌)至於說台灣能不能被中共邪黨給統一了,你們最關心這事吧?我告訴大家,這福份沒給它。(眾鼓掌)至於說沒有了中共邪黨以後怎麼樣,神早有安排了。不是中共邪黨了,那誰也不會強制誰。大家願意合就合,不願意合就不合。

Sư: Thuyết kỷ cú tựu thuyết kỷ cú. (chúng tiếu, cổ chưởng) Chí ư thuyết Đài Loan năng bất năng bị Trung Cộng tà đảng cấp thống nhất liễu, nhĩ môn tối quan tâm giá sự ba? Ngã cáo tố đại gia, giá phúc phận một cấp tha. (chúng cổ chưởng) Chí ư thuyết một hữu liễu Trung Cộng tà đảng dĩ hậu chẩm ma dạng, Thần tảo hữu an bài liễu. Bất thị Trung Cộng tà đảng liễu, na thùy dã bất hội cường chế thùy. Đại gia nguyện ý hợp tựu hợp, bất nguyện ý hợp tựu bất hợp.

Sư phụ: Nói mấy câu thì nói mấy câu. (mọi người cười, vỗ tay) Đề cập đến Đài Loan có thể bị tà đảng Trung Cộng thống nhất hay không, là việc chư vị quan tâm nhất chứ gì? Tôi bảo chư vị này, phúc phận ấy là không cho nó đâu. (mọi người vỗ tay) Còn nói sau khi không còn tà đảng Trung Cộng nữa sẽ thế nào, [thì] Thần sớm đã có an bài rồi. Không là tà đảng Trung Cộng nữa, vậy thì không ai cưỡng chế ai. Mọi người nguyện ý hợp thì hợp lại, không nguyện ý hợp thì không hợp lại.

對於我來說,我不管這些事。我想的是全世界的人。不管你哪個民族的人,哪個地區的人,我都度,我都救。作為大法弟子來講也是一樣,不要看不上這個、看不上那個。不管是哪個民族的,這個人的表面這張皮不一樣,可是裏邊多數都是神,現在的人和過去的人是不一樣的。

Đối ư ngã lai thuyết, ngã bất quản giá ta sự. Ngã tưởng đích thị toàn thế giới đích nhân. Bất quản nhĩ nả cá dân tộc đích nhân, nả cá địa khu đích nhân, ngã đô độ, ngã đô cứu. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng dã thị nhất dạng, bất yếu khán bất thượng giá cá, khán bất thượng na cá. Bất quản thị nả cá dân tộc đích, giá cá nhân đích biểu diện giá trương bì bất nhất dạng, khả thị lý biên đa số đô thị Thần, hiện tại đích nhân hòa quá khứ đích nhân thị bất nhất dạng đích.

Đối với tôi mà nói, tôi không quản mấy việc này. [Điều] tôi nghĩ là người của toàn thế giới. Dù chư vị là người của dân tộc nào, người của địa phương nào, tôi thảy đều độ, tôi thảy đều cứu. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói thì cũng như vậy, không được chướng mắt cái này, coi thường cái kia. Dù là dân tộc nào, bộ da bề mặt người đó là khác, nhưng bên trong thì đa số đều là Thần, con người hiện tại là khác với con người quá khứ.

問:網絡的時代,假新聞充斥,真假難辨。二零二零年的台灣與美國總統大選,假新聞是否也會影響人們的判斷?

Vấn: Võng lạc đích thời đại, giả tân văn sung xích, chân giả nan biện. Nhị linh nhị linh niên đích Đài Loan dữ Mỹ quốc tổng thống đại tuyển, giả tân văn thị phủ dã hội ảnh hưởng nhân môn đích phán đoán?

Hỏi: Thời đại Internet, tràn ngập tin tức giả, khó phân biệt thật-giả64. Năm 2020 Đài Loan và Mỹ quốc bầu cử tổng thống, những tin tức giả phải chăng cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của người ta?

師:亂世就是亂象,人們想要得到甚麼好的都很難。這就是亂世的表現。美國在大選的時候,很多人沒有想到川普能夠當選,他就當選了。有的人覺的甚麼事情就應該是這樣,結果它沒這樣。我一直在講一個問題,我說人類是神在控制,神說了算。這個講多了、講具體了影響救度眾生,就不說那麼具體了。(眾鼓掌)

Sư: Loạn thế tựu thị loạn tượng, nhân môn tưởng yếu đắc đáo thậm ma hảo đích đô ngận nan. Giá tựu thị loạn thế đích biểu hiện. Mỹ quốc tại đại tuyển đích thời hậu, ngận đa nhân một hữu tưởng đáo Xuyên Phổ năng cú đương tuyển, tha tựu đương tuyển liễu. Hữu đích nhân giác đích thậm ma sự tình tựu ưng cai thị giá dạng, kết quả tha một giá dạng. Ngã nhất trực tại giảng nhất cá vấn đề, ngã thuyết nhân loại thị Thần tại khống chế, Thần thuyết liễu toán. Giá cá giảng đa liễu, giảng cụ thể liễu ảnh hưởng cứu độ chúng sinh, tựu bất thuyết na ma cụ thể liễu. (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: ‘Loạn thế’ thì là ‘loạn tượng’65, người ta muốn đạt được cái gì tốt thì đều khó lắm. Đây chính là biểu hiện của ‘loạn thế’. Khi Mỹ quốc tổng tuyển cử [lần trước], rất nhiều người không nghĩ tới rằng Trump có thể trúng tuyển, [nhưng] ông ta được tuyển rồi. Có những người cảm thấy việc nào đó nên phải là thế này, [nhưng] kết quả nó không thế. Tôi vẫn luôn giảng vấn đề rằng, tôi nói rằng nhân loại là do Thần đang khống chế, Thần quyết định. Những chuyện này mà giảng nhiều rồi, giảng cụ thể rồi thì ảnh hưởng việc cứu độ chúng sinh, nên không nói cụ thể thế nữa. (mọi người vỗ tay)

問:與國內親人十幾年沒有見面,請問下一步有機會回國嗎?

Vấn: Dữ quốc nội thân nhân thập kỷ niên một hữu kiến diện, thỉnh vấn hạ nhất bộ hữu cơ hội hồi quốc ma?

Hỏi: Mười mấy năm không gặp mặt người nhà ở trong nước, [con] xin hỏi bước tiếp theo có cơ hội về nước không?

師:對於大法弟子來講,為了救人給你們留下了一部份人心,能在常人中生活,有這些思想也不能算執著,誰都想見見自己的親人。你是想叫我肯定你能不能見到,這個事說出來好像不行吧?(師父笑)還得修煉呢。剛才我一上來就講這個形勢。看形勢發展很快,而且邪黨完結時會急轉直下,非常的快。(眾鼓掌)這個潮水呀,(師父做起潮手勢)在起潮了、湧起來的時候,「嘩」,時期長一些,起來了;落下去,(師父做落潮手勢)「唰」,落的卻很快。(師父笑、眾鼓掌)不管那些個幹壞事的人怎麼想逃跑都來不及。

Sư: Đối ư Đại Pháp đệ tử lai giảng, vi liễu cứu nhân cấp nhĩ môn lưu hạ liễu nhất bộ phận nhân tâm, năng tại thường nhân trung sinh hoạt, hữu giá ta tư tưởng dã bất năng toán chấp trước, thùy đô tưởng kiến kiến tự kỷ đích thân nhân. Nhĩ thị tưởng khiếu ngã khẳng định nhĩ năng bất năng kiến đáo, giá cá sự thuyết xuất lai hảo tượng bất hành ba? (Sư phụ tiếu) Hài đắc tu luyện ni. Cương tài ngã nhất thượng lai tựu giảng giá cá hình thế. Khán hình thế phát triển ngận khoái, nhi thả tà đảng hoàn kết thời hội cấp chuyển trực hạ, phi thường đích khoái. (chúng cổ chưởng) Giá cá triều thủy nha, (Sư phụ tố khởi triều thủ thế) tại khởi triều liễu, dũng khởi lai đích thời hậu, “Hoa”, thời kỳ trường nhất ta, khởi lai liễu; lạc hạ khứ, (Sư phụ tố lạc triều thủ thế) “Loát”, lạc đích khước ngận khoái. (Sư phụ tiếu, chúng cổ chưởng) Bất quản na ta cá cán hoại sự đích nhân chẩm ma tưởng đào bào đô lai bất cập.

Sư phụ: Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, vì để cứu người [mà] lưu lại cho chư vị một phần nhân tâm, có thể sinh sống nơi người thường; có mang tư tưởng đó cũng không tính là chấp trước, ai cũng mong gặp mặt thân nhân của mình một chút. [Còn như] chư vị muốn để tôi khẳng định chư vị có thể gặp mặt hay không, dường như không nói những việc này ra được? (Sư phụ cười) Vẫn cần phải tu luyện. Ban nãy tôi vừa lên liền giảng về hình thế này. Xem hình thế phát triển rất nhanh, hơn nữa tà đảng lúc kết thúc sẽ đột ngột biến chuyển, vô cùng nhanh. (mọi người vỗ tay) Thủy triều này, (Sư phụ làm động tác triều dâng) đang dâng trào rồi, khi mạnh mẽ dâng lên, “Ào”, thời gian lâu một chút, đã khởi lên rồi; rút xuống, (Sư phụ làm động tác triều hạ), “Xoẹt”, rút đi lại rất nhanh. (Sư phụ cười, mọi người vỗ tay) Dù những kẻ làm chuyện xấu kia nghĩ muốn chạy trốn thế nào thì đều không kịp.

問:來自世界各地參加法會的萬名大法弟子向慈悲偉大的師父問好!

Vấn: Lai tự thế giới các địa tham gia Pháp hội đích vạn danh Đại Pháp đệ tử hướng từ bi vĩ đại đích Sư phụ vấn hảo!

Hỏi: Một vạn đệ tử Đại Pháp từ các nơi trên thế giới đến tham dự Pháp hội xin chúc sức khỏe Sư phụ từ bi vĩ đại!

師:謝謝大家!(眾熱烈鼓掌)

Sư: Tạ tạ đại gia! (chúng nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Cảm tạ mọi người! (mọi người vỗ tay nhiệt liệt)

問:現在很多負責人都會說一句話:「這人有問題。」此話一出,這個學員的修煉環境可能馬上會變化。負責人可以因此剝奪這個學員參與項目的權利及機會。

Vấn: Hiện tại ngận đa phụ trách nhân đô hội thuyết nhất cú thoại: “Giá nhân hữu vấn đề.” Thử thoại nhất xuất, giá cá học viên đích tu luyện hoàn cảnh khả năng mã thượng hội biến hóa. Phụ trách nhân khả dĩ nhân thử bác đoạt giá cá học viên tham dự hạng mục đích quyền lợi cập cơ hội.

Hỏi: Giờ đây rất nhiều người phụ trách đều nói câu này: “Người này có vấn đề”. Lời ấy hễ xuất ra, hoàn cảnh tu luyện của học viên đó có thể lập tức sẽ biến hóa. Người phụ trách có thể vì vậy mà đoạt mất quyền lợi và cơ hội tham gia hạng mục của học viên.

師:我們的負責人輕易不要去說這樣的話。你即使發現有問題,也要默默的觀察,不到關鍵的時候不要去說。而有些人表現很怪,做事我行我素。其實呢,如果我們在修煉上、生活上,多看看自己的行為、看看自己修煉狀態,和別人對比一下,是不是太奇怪了?是不是太極端了?是不是太我行我素了?!你在國際社會上,在現在的這個特殊時期,你真的容易叫別人理解成你有點不對勁。所以這個事兩方面都得注意。

Sư: Ngã môn đích phụ trách nhân khinh dị bất yếu khứ thuyết giá dạng đích thoại. Nhĩ tức sử phát hiện hữu vấn đề, dã yếu mặc mặc đích quan sát, bất đáo quan kiện đích thời hậu bất yếu khứ thuyết. Nhi hữu ta nhân biểu hiện ngận quái, tố sự ngã hành ngã tố. Kỳ thực ni, như quả ngã môn tại tu luyện thượng, sinh hoạt thượng, đa khán khán tự kỷ đích hành vi, khán khán tự kỷ tu luyện trạng thái, hòa biệt nhân đối tỷ nhất hạ, thị bất thị thái kỳ quái liễu? Thị bất thị thái cực đoan liễu? Thị bất thị thái ngã hành ngã tố liễu?! Nhĩ tại quốc tế xã hội thượng, tại hiện tại đích giá cá đặc thù thời kỳ, nhĩ chân đích dung dị khiếu biệt nhân lý giải thành nhĩ hữu điểm bất đối kình. Sở dĩ giá cá sự lưỡng phương diện đô đắc chú ý.

Sư phụ: Người phụ trách chúng ta không được dễ dãi đi nói những lời như thế. Đành rằng chư vị phát hiện có vấn đề, cũng cần lặng lẽ quan sát, [nếu] không [phải] đến lúc then chốt thì không nên đi nói ra. Nhưng một số người có biểu hiện rất khác lạ, làm việc tự theo ý mình. Kỳ thực, nếu chúng ta trong tu luyện, trong cuộc sống, mà tự xét hành vi của mình nhiều một chút, tự xét trạng thái tu luyện của mình, so sánh với người khác một chút, phải chăng khác lạ quá không? Phải chăng quá cực đoan rồi? Phải chăng quá là tự mình muốn sao làm vậy?! Chư vị ở xã hội quốc tế, vào thời kỳ đặc thù hiện nay, chư vị thật sự dễ khiến người khác lý giải thành chư vị có gì đó không đúng. Cho nên việc này thì cả hai phương diện đều cần chú ý.

我一再強調,我說大陸出來的學員哪,千萬注意這些問題。那個奇奇怪怪的那些個行為、做法、極端的做法啊,真的不適用。中國社會裏連電視劇都是人整人,你在國外看不到這個。文藝作品表現的都是勾心鬥角,人整人、鬼整鬼。文藝作品、小說、電視劇、電影都是這個,好像沒別的事幹,就是人整人,把那人整的很解恨好像拍的就好。人心都變的那樣了,看問題都是扭曲的,要改過來還真得特別注意。

Ngã nhất tái cường điệu, ngã thuyết Đại Lục xuất lai đích học viên nả, thiên vạn chú ý giá ta vấn đề. Na cá kỳ kỳ quái quái đích na ta cá hành vi, tố pháp, cực đoan đích tố pháp a, chân đích bất thích dụng. Trung Quốc xã hội lý liên điện thị kịch đô thị nhân chỉnh nhân, nhĩ tại quốc ngoại khán bất đáo giá cá. Văn nghệ tác phẩm biểu hiện đích đô thị câu tâm đấu giác, nhân chỉnh nhân, quỷ chỉnh quỷ. Văn nghệ tác phẩm, tiểu thuyết, điện thị kịch, điện ảnh đô thị giá cá, hảo tượng một biệt đích sự cán, tựu thị nhân chỉnh nhân, bả na nhân chỉnh đích ngận giải hận hảo tượng phách đích tựu hảo. Nhân tâm đô biến đích na dạng liễu, khán vấn đề đô thị nữu khúc đích, yếu cải quá lai hài chân đắc đặc biệt chú ý.

Tôi nhấn mạnh nhiều lần rằng, tôi nói những học viên đến từ [Trung Quốc] Đại Lục, nhất định phải chú ý những vấn đề này. Những hành vi và lề lối rất là khác lạ, những cách làm cực đoan, thật sự không thích hợp dùng đâu. Nơi xã hội Trung Quốc phim truyền hình đều là chỉnh trị lẫn nhau, chư vị là không thấy những cái đó ở nước ngoài. Biểu hiện trong tác phẩm văn nghệ đều là đấu đá lẫn nhau, người chỉnh người, quỷ chỉnh quỷ66. Tác phẩm văn nghệ, tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh thảy đều là những thứ đó; hệt như không có việc khác để làm, chỉ là chỉnh trị lẫn nhau, chỉnh người kia đến mức thật là hả giận kiểu như đập rồi mới tốt. Ngay cả lòng người đã biến thành thế rồi, nhìn vấn đề đã cong queo cả, muốn cải biến trở lại thì vẫn phải thật sự đặc biệt chú ý.

我是經過中國文化大革命以前那時人的狀態過來的。這一步一步我是看到了中國人的變化,看的很清楚。我從來跟平常人都不一樣,我是不入流了,不隨邪黨的社會運動而動。我一直保持著清醒,我看的清邪黨那一套東西。世人都混在潮流裏頭去了,所以就看不清自己。冷靜下來瞅瞅自己,別太極端了、別太叫人家覺的你怪怪的,很多問題就不會搞的學員裏那麼複雜。

Ngã thị kinh quá Trung Quốc văn hóa đại cách mệnh dĩ tiền na thời nhân đích trạng thái quá lai đích. Giá nhất bộ nhất bộ ngã thị khán đáo liễu Trung Quốc nhân đích biến hóa, khán đích ngận thanh sở. Ngã tùng lai cân bình thường nhân đô bất nhất dạng, ngã thị bất nhập lưu liễu, bất tùy tà đảng đích xã hội vận động nhi động. Ngã nhất trực bảo trì trước thanh tỉnh, ngã khán đích thanh tà đảng na nhất sáo đông tây. Thế nhân đô hỗn tại triều lưu lý đầu khứ liễu, sở dĩ tựu khán bất thanh tự kỷ. Lãnh tĩnh hạ lai thiễu thiễu tự kỷ, biệt thái cực đoan liễu, biệt thái khiếu nhân gia giác đích nhĩ quái quái đích, ngận đa vấn đề tựu bất hội cảo đích học viên lý na ma phức tạp.

Tôi đã trải qua trạng thái con người Trung Quốc thời trước lúc ‘đại cách mạng văn hóa’ cho đến nay. Từng bước từng bước ấy tôi nhìn thấy thay đổi của người Trung Quốc, nhìn rất rõ ràng. Xưa nay tôi không hề như người bình thường, tôi là không nhập vào dòng chảy đó, không thuận theo vận động xã hội của tà đảng mà biến động. Tôi vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, tôi thấy rõ một bộ những thứ của tà đảng. Người thế gian đều lẫn vào trong trào lưu rồi, cho nên nhìn không rõ chính mình. Trầm tĩnh xuống mà nhìn coi bản thân mình, đừng quá cực đoan nữa, đừng quá để người ta cảm thấy chư vị khác lạ nữa, [thì] rất nhiều vấn đề sẽ không làm ra phức tạp đến thế trong học viên.

尤其在國外的那些個老學員,長期生活在國外,他們對你們剛從大陸出來的沒辦法合作。雖然早年他們也是從大陸出來的,可是他們那個年代出來的人沒那樣。現在的人都變的這樣了,他們也不理解怎麼回事。

Vưu kỳ tại quốc ngoại đích na ta cá lão học viên, trường kỳ sinh hoạt tại quốc ngoại, tha môn đối nhĩ môn cương tùng Đại Lục xuất lai đích một biện pháp hợp tác. Tuy nhiên tảo niên tha môn dã thị tùng Đại Lục xuất lai đích, khả thị tha môn na cá niên đại xuất lai đích nhân một na dạng. Hiện tại đích nhân đô biến đích giá dạng liễu, tha môn dã bất lý giải chẩm ma hồi sự.

Nhất là các học viên cũ ở nước ngoài, sinh sống thời gian lâu ở nước ngoài, họ đối với chư vị mới ra từ Đại Lục là không cách nào hợp tác. Tuy năm xưa họ cũng là từ Đại Lục ra đây, nhưng họ thế hệ người những năm đó ra đây là không như vậy. Người hiện nay đều biến thành như vậy rồi, họ cũng không hiểu được là chuyện gì.

師父不多講了。「大法弟子」是一個特殊的稱號,是開天闢地從來都沒有過的。宇宙正法也是從來都沒有過的。宇宙不行了就毀掉,從新再造一個,大家都知道,神的能力是一念即成的。可是新成的,唯一的就是那些原始的生命、在漫長的歲月中走過來的那些精華就都沒了。甚麼都沒了,從新再造,等一切再走向那樣一個過程還不一定是不是那樣的,失去了總覺的可惜。而且這些眾生畢竟都是神造的,神對他們有那種想留下的慈悲,做了這件事情。

Sư phụ bất đa giảng liễu. “Đại Pháp đệ tử” thị nhất cá đặc thù đích xưng hiệu, thị khai thiên tịch địa tùng lai đô một hữu quá đích. Vũ trụ Chính Pháp dã thị tùng lai đô một hữu quá đích. Vũ trụ bất hành liễu tựu hủy điệu, tùng tân tái tạo nhất cá, đại gia đô tri đạo, Thần đích năng lực thị nhất niệm tức thành đích. Khả thị tân thành đích, duy nhất đích tựu thị na ta nguyên thủy đích sinh mệnh, tại mạn trường đích tuế nguyệt trung tẩu quá lai đích na ta tinh hoa tựu đô một liễu. Thậm ma đô một liễu, tùng tân tái tạo, đẳng nhất thiết tái tẩu hướng na dạng nhất cá quá trình hài bất nhất định thị bất thị na dạng đích, thất khứ liễu tổng giác đích khả tích. Nhi thả giá ta chúng sinh tất cánh đô thị Thần tạo đích, Thần đối tha môn hữu na chủng tưởng lưu hạ đích từ bi, tố liễu giá kiện sự tình.

Sư phụ không giảng thêm nữa. “Đệ tử Đại Pháp” là một xưng hiệu đặc thù, là chưa từng có từ thuở khai thiên tịch địa67. Vũ trụ Chính Pháp cũng là xưa nay chưa từng có. Vũ trụ không đạt nữa thì hủy rớt đi, tùng tân tái tạo68 một cái mới; mọi người đều biết đó, năng lực của Thần là một niệm tức thành. Nhưng [tạo] thành mới ấy, duy nhất chỉ là những sinh mệnh nguyên thủy kia, [và] những tinh hoa vượt qua những năm tháng đằng đẵng ấy đều mất hết. Cái gì cũng đều mất hết, tùng tân tái tạo, đến khi hết thảy [dẫu] lại đi theo quá trình giống thế thì cũng không nhất định sẽ lại giống được thế hay không, [những gì] mất đi thì luôn cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa những chúng sinh ấy dù sao cũng đều là Thần tạo ra, Thần đối với họ có một loại từ bi muốn lưu lại, [nên] đã làm ra việc này.

那麼也就是說,這是從來沒有的事情。開天闢地沒有宇宙正法的洪大天象;開天闢地也沒有過大法弟子。師父開創了這個輝煌,給你們領入了這個歷史時刻。你們修好自己,盡情的在救度眾生中展現你們自己、做的更好吧!

Na ma dã tựu thị thuyết, giá thị tùng lai một hữu đích sự tình. Khai thiên tịch địa một hữu vũ trụ Chính Pháp đích hồng đại Thiên tượng; khai thiên tịch địa dã một hữu quá Đại Pháp đệ tử. Sư phụ khai sáng liễu giá cá huy hoàng, cấp nhĩ môn lĩnh nhập liễu giá cá lịch sử thời khắc. Nhĩ môn tu hảo tự kỷ, tận tình đích tại cứu độ chúng sinh trung triển hiện nhĩ môn tự kỷ, tố đích cánh hảo ba!

Vậy là nói cách khác, đây là việc xưa nay chưa từng có. [Từ] khai thiên tịch địa chưa từng có Thiên tượng hồng đại như vũ trụ Chính Pháp này; [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa từng có đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!

謝謝大家!(眾長時間熱烈鼓掌)

Tạ tạ đại gia! (chúng trường thời gian nhiệt liệt cổ chưởng)

Cảm ơn tất cả! (mọi người vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387870.html.
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177872.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177873.html.
Dịch ngày: 22-7-2019, hiệu chỉnh 24-7-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. cùng đồ mạt lộ: (thành ngữ) cùng đường hết lối; ý nói bế tắc khó giải, hoặc con đường (sự nghiệp, cuộc chiến, v.v.) đến đây là vào ngõ cụt và kết thúc. Tất cả chú thích và ghi chú là của người dịch và chỉ để tham khảo.

2. chính thường: bình thường như lẽ ra phải như thế; nhiều chỗ dịch thoáng là bình thường.

3. lý giải: hiểu, hiểu một cách lý tính, hiểu được lời nói hành vi kia là tại làm sao là có ý gì.

4. phổ thế giá trị: tạm dịch là giá trị phổ quát.

5. hại nhân lợi kỷ: hại người lợi mình.

6. dưỡng thành: nuôi dưỡng, dung dưỡng mà thành.

7. phô thiên cái địa: tạm dịch là rợp trời dậy đất.

8. công quan tiểu tổ: tạm dịch là các nhóm chuyên giải các vấn đề; tiểu tổ → nhóm, nhóm nhỏ; công quan → phá giải các quan ải, chỗ then chốt; quan → quan ải.

9. để tuyến: giới tuyến bên dưới (trong ngữ cảnh ngụ ý là tư tưởng hành vi là có nguyên tắc có giới hạn chứ không phải là không có hạn cuối để rồi thấp hèn thế nào cũng được), dịch thoáng là có chừng mực.

10. nhất côn tử xao đáo để: một gậy đánh đến đáy, đánh một gậy đến triệt để, ngụ ý là làm việc quá cực đoan; côn tử → gậy, đáo để → đến đáy, triệt để.

11. ức: 108, 1 ức tiếng Trung Quốc là bằng 1 vạn vạn.

12. cáp mô tinh: con cóc tinh, tạm dịch là yêu tinh cóc, ám chỉ Giang Trạch Dân.

13. đảng khôi: kẻ cầm đầu đảng.

14. thượng đài: tạm dịch là lên ngôi, trong ngữ cảnh tức là lên nắm vị trí chủ chốt hiện nay.

15. Giang quỷ: quỷ họ Giang, ám chỉ Giang Trạch Dân.

16. chính lệnh cũng không ra khỏi…: mệnh lệnh cũng không phát ra được cho đến đích, không đạt mục đích; hiểu là không còn làm chủ tình hình, mất khống chế, mất thực quyền, chứ không nhất định là theo nghĩa đen là mệnh lệnh chính phủ không phát ra được (cách nói của người Hoa).

17. ám đấu: đấu đá mà không phải là lộ trắng ra ngoài, miệng thì cười nhưng mà dao đâm sau lưng; ví dụ: minh tranh ám đấu → đấu tranh cả ở chỗ sáng (minh) và chỗ tối (ám), cả phần lộ trắng ra và cả phần ngầm ẩn giấu.

18. nhĩ tử ngã hoạt: ngươi chết ta sống, lấy việc đẩy người khác vào chỗ chết để mình có thể sinh tồn.

19. lý ngoại bất thị nhân: trong ngoài không người, không còn tâm phúc, mất người ủng hộ cả bên trong và bên ngoài.

20. Người ta dắt lừa đi rồi còn mình đến nhổ cọc và mình bị tóm, ấy là lối nói chịu tội thay cho người khác, kiểu người Việt nói “ăn ốc đổ vỏ”.

21. triệu: 1012, 1 triệu tiếng Trung Quốc là bằng 1 triệu triệu tiếng Việt. ức: 108, 1 ức là bằng 1 vạn vạn.

22. canh tân: đổi mới; tân → mới.

23. tân trần đại tạ: đổi cũ thay mới, các tế bào cũ bị đào thải bởi các tế bào mới thay thế vào chỗ đó; lấy hình thức cái mới liên tục tiếp sức cái cũ mà đảm bảo một thân thể có tuổi thọ lớn hơn rất rất nhiều so với tuổi thọ của từng tế bào riêng lẻ.

24. lạp tử: hạt.

25. Cùng một câu này, một bản dịch tiếng Anh diễn giải rằng đây là nói vũ trụ bại hoại rồi và cần hủy đi, một bản dịch tiếng Anh khác diễn giải rằng chúng thần đó bại hoại rồi và cần hủy đi.

26. bất tỷ nhĩ cường: nghĩa gốc là không mạnh bằng Ông, nhưng nhiều khi ý tứ chỉ là so sánh chung chung là không bằng Ông.

27. lý bạch, ngôn bạch: tạm dịch là lý nói trắng ra, lời cũng nói trắng ra.

28. tiền hậu nhị thập niên: trước sau 20 năm, từ đầu đến cuối là 20 năm, khoảng 20 năm.

29. động kiến: nhìn rõ ràng, thấu tỏ; có thể hiểu thoáng là nhìn thấy được. Một bản dịch tiếng Anh diễn giải động kiến ở đây là nói về cái nhìn của Thần, thấu tỏ đến cả chi tiết; một bản dịch tiếng Anh khác diễn động kiến ở đây là cái nhìn hữu hạn của nhân loại. Trong «Luận Ngữ», ở câu “Phương thức mà nhân loại tìm hiểu vũ trụ và sinh mệnh dù phát triển đến đâu, cũng chỉ thấy được một phần không gian nơi nhân loại tồn tại trong vũ trụ tầng thấp”, thì từ thấy được là dịch từ từ tiếng Hán động kiến này.

30. thổ tầng: tầng đất; lưu ý rằng chỗ này đất là dịch từ chữ thổ. Đại đa số là dịch từ chữ địa; ví dụ: địa thượng thần tiên → thần tiên trên mặt đất, Địa Cầu → Trái Đất. Chỗ nào mà đất là dịch từ thổ thì người dịch sẽ ghi chú rõ. Thông thường thổ là để chỉ chất liệu vật chất, ví như nói (i) Thần dùng bùn đất (nê thổ) để tạo ra con người, (ii) kim mộc thủy hỏa thổ.

31. thâm áo: sâu sắc lắm, khó hình dung lắm (diễn nghĩa đại khái).

32. diện bích: xoay mặt vào vách, là nói về thủ pháp tu luyện trong đó có phần tư thế thân thể là ngồi đả tọa xoay mặt vào vách; diện → mặt, đối mặt; bích → vách.

33. bệnh độc: virus; theo ngu ý của người dịch, khi Sư phụ nói bệnh độc là nói những thứ mà nghiệp lực phản ánh ra đến không gian bề mặt như virus, vi khuẩn, v.v. những tác nhân gây bệnh ở không gian bề mặt, chứ không phải chỉ có virus.

34. giảng cứu hoặc giảng: chú trọng.

35. phu diễn: làm bề mặt qua loa lấy lệ.

36. Đại Kỷ Nguyên: (Kỷ Nguyên Lớn) tên một kênh truyền thông; tiếng Trung: epochtimes.com, tiếng Anh: theepochtimes.com.

37. Tân Đường Nhân: (Người Nhà Đường Mới) tên một kênh truyền thông, chuyên về truyền hình; tiếng Trung: ntdtv.com, tiếng Anh: ntd.com, tiếng Việt: ntdvn.com.

38. Thần Vận: tên đầy đủ Thần Vận Nghệ thuật Đoàn (Đoàn Nghệ thuật Thần Vận); website đa ngữ (tiếng Trung, Anh, Việt, v.v.): shenyunperformingarts.org.

39. sự bán công bội: làm một nửa công gấp đôi, làm ít được nhiều, tạm dịch là làm ít công to.

40. Hiểu là giai đoạn những năm Sư phụ mở các khóa giảng Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ 5-1992 đến 12-1994.

41. phát diếu: lên men; chỗ này dịch thoáng là hữu xạ tự nhiên hương.

42. lưỡng: (i) hai, đôi; (ii) vài.

43. chính Pháp: (i) Pháp chân chính, thuộc về chính phái (nghĩa bề mặt); khi này sẽ viết ‘chính’ chữ thường; (ii) Chính Pháp, tiến trình Chính Pháp, Chỉnh lại Pháp vũ trụ; khi này sẽ viết ‘Chính’ chữ hoa.

44. trảo khẩn: nắm chắc, ý là toàn tâm toàn ý tận dụng thời gian [để làm]; ở đây dịch thoáng là tranh thủ thời gian.

45. hảo cao vụ viễn: (thành ngữ) tham vọng quá năng lực, theo đuổi những thứ xa vời quá tầm tay với.

46. thanh quân trắc: thanh trừ dọn dẹp gian thần bên cạnh nhà vua; thanh → dọn dẹp, thanh lý, quân → vua, trắc → bên cạnh.

47. nhân phù ư sự: (thành ngữ) người nhiều việc ít, lắm người thì rỗi việc.

48. 5G: đây hẳn là nói đến tình hình hiện nay hãng Trung Quốc cạnh tranh thị trường các sản phẩm truyền thông cho điện thoại cầm tay công nghệ truyền thông mới mang tên 5G.

49. hữu năng lực đích nhân: người có năng lực, hiểu là người có công năng (nghĩa theo ngữ cảnh); ý là có công năng, dị năng, magic, v.v.

50. đồng nhất chủng năng lực: cùng một chủng loại năng lực, công năng cùng theo một hệ thống, thường là cùng hệ phái tu luyện hoặc hệ phái tu luyện gần gũi với nhau.

51. hỷ hảo: chấp trước vào những gì làm mình thích, những gì đem lại cảm giác tốt; hỷ → vui thích.

52. y bát: quần áo (y) và cái bát; thiển ý của người dịch là chỉ cái mặc ngoài (y) và cái chứa đựng (bát), chứ không phải cái nội dung; đây là hiểu theo ngữ cảnh, hẳn là không liên quan gì với khái niệm y bát của môn phái khác.

53. thành thiên thượng vạn: hàng nghìn hàng vạn, ý nói rất nhiều (chứ không phải nhất định là mấy vạn).

54. tiêu tức nhân sỹ: tạm dịch là người thạo tin.

55. khả hỷ khả hạ: đáng vui đáng mừng, hài lòng.

56. lương tính tuần hoàn: tuần hoàn lành mạnh, kinh doanh quay vốn có lãi, có tích lũy mở rộng đầu tư.

57. Khán Trung Quốc: Nhìn Trung Quốc, tên một kênh thông tin tiếng Trung (secretchina.com), nhánh tiếng Anh là ‘All Eyes on China’ (visiontimes.com), nhánh tiếng Việt là ‘Trí Thức Việt Nam’ (trithucvn.net, trithucvn.org).

58. hôi đầu thổ kiểm: tro (hôi) và đất (thổ) vào đầu và mặt, làm khó dễ làm xấu mặt làm khốn đốn.

59. Sở hữu Đại Pháp đệ tử tu tri: bài «Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết»; bản dịch tiếng Việt: http://vn.minghui.org/news/101782-tat-ca-de-tu-dai-phap-can-biet.html

60. Có thể hiểu là: (i) trong một mâu thuẫn gồm cả hai phần phụ diện và chính diện, tốt xấu xuất tự một niệm, tùy theo đối đãi thế nào mà thu được kết quả tương ứng, cho nên nhìn vấn đề một cách chính diện thì mới tốt; (ii) các mâu thuẫn là có cái phụ diện có cái chính diện.

61. cao xứ bất thắng hàn: (thành ngữ) ở nơi cao không chịu được rét, khó tránh khỏi cái lạnh; ý tứ là người ở chỗ cao thì cô đơn không mấy ai có thể chia sẻ hay hiểu được (nghĩa thông thường của thành ngữ này).

62. tiền nhân: cái nhân từ trước (nhân trong từ nhân duyên, nguyên nhân); tạm dịch là nguyên nhân từ trước.

63. nhãn hoa liễu loạn: hoa cả mắt.

64. chân giả nan biện: khó phân biệt thật-giả.

65. loạn thế, loạn tượng: thế gian loạn, biểu hiện hiện tượng loạn; thế → thế gian, thế giới, tượng → ngụ ý biểu hiện ra, hình tượng, hiện tượng.

66. quỷ: (i) một loại sinh mệnh cõi âm, người chết thành quỷ; (ii) người lắm mưu ma chước quỷ, khôn lỏi, thạo về lừa gạt, ẩn nấp, gài bẫy người khác. Ví dụ: tiểu quỷ → (i) con quỷ nhỏ; (ii) kẻ khôn vặt khó chơi, thằng lỏi con. Trong ngữ cảnh ‘quỷ chỉnh quỷ’ thì có thể quỷ là nghĩa (ii).

67. khai thiên tịch địa: khai mở trời đất, thuở thiên địa mới được kiến lập.

68. tùng tân tái tạo: tạo lại từ mới; chỗ này người dịch theo sát cách dùng từ tùng tân của Sư phụ chứ không phải trùng tân như xã hội thường dùng. Về việc thay chữ trùng thành tùng là đã từng được Sư phụ giảng giải rồi.