Gửi các học viên Việt Nam [2018]

Gửi các học viên Pháp Luân Công Việt Nam: Chào tất cả!

Tu luyện là quá trình thăng hoa của sinh mệnh, là bắt đầu từ từng bước từng bước làm người tốt, dần dần thành người tốt hơn nữa, [thành] sinh mệnh cao thượng vượt khỏi người thường, cho đến cao hơn nữa. Cho nên đối mặt với [việc] con người thế gian không hiểu [chúng ta], thậm chí áp lực của chính phủ, [thì] đều không được dùng biện pháp người thường để đối kháng, [mà là] dùng Thiện tâm đi giảng thanh chân tướng.

Nhất là Trung Cộng từ khi bức hại Pháp Luân Công tới nay, bất kể là áp lực [ở] nội bộ của họ hay ở xã hội quốc tế, thì đều khiến họ ‘cưỡi hổ khó xuống’1. Vì bức hại nhắm vào người tu luyện, cũng khiến chính quyền họ lọt vào hoàn cảnh sụp đổ2. Vì để chuyển dời áp lực, những đặc vụ mà Trung Cộng đưa vào chính phủ Việt Nam lợi dụng tiền bạc, ngoại giao, lợi ích thương mại, [mà] cổ động chính phủ Việt Nam [hãy] đàn áp3 học viên Pháp Luân Công, từ đó chuyển dời góc nhìn của xã hội quốc tế, giảm bớt áp lực mà Trung Cộng tự gây cho bản thân do bức hại Pháp Luân Công. Vì thế vào thời gian phi thường4 này các học viên phải trầm tĩnh5, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn. Bất kể các kênh thông tin vu khống thế nào, thì đều trầm tĩnh, đừng bị [chúng] kích động. Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ.

Giảng từ một góc độ khác, những năm đó Trung Cộng [phát động] bức hại Pháp Luân Công là vì những sinh mệnh tà ác và nghiệp lực cực lớn tích tồn ở không gian khác qua lịch sử rất lâu dài, những thứ xấu đó quá nhiều. Những thứ đó lợi dụng Trung Cộng để đàn áp học viên Pháp Luân Công, đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn trên hình thế. Từ góc độ chư Thần mà giảng, trong [khi] vũ trụ tịnh hóa thì những thứ đó tất nhiên sẽ chống lại vận mệnh bị thanh trừ, từ đó tạo ra cho xã hội nhân loại, nhất là xã hội Trung Quốc và chúng sinh cũng như người tu luyện những áp lực và hiện tượng xã hội rối loạn cực lớn. [Nếu] chỉ bằng tà linh Trung Cộng thì không làm được đến thế, hễ dấy động bức hại người tu luyện liền bị các chính Thần tiêu hủy. Gần 20 năm bức hại, hiện nay những thứ xấu tích tồn kia đã bị thanh trừ rồi. Bây giờ tà linh Trung Cộng cũng đang trong thanh trừ cuối cùng. [Dù có] thật sự muốn làm giống như Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công những năm đó, thì các nhân tố tà ác ở không gian khác cũng hết rồi. Không có thế lực to lớn tà ác kia chống lưng, thì [con] người làm không nổi đâu.

Người ta đều biết Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát6, đối với bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có chỗ tốt. Mà dù thật sự bị bức hại, thì cũng phải dùng Thiện của người tu luyện để đối đãi hết thảy. Người tu luyện kiên định, tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động.

Đại Pháp – Lý Hồng Chí
27 tháng Mười Một, 2018


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377761.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173429.html
Dịch ngày: 1-12-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. kỵ hổ nan hạ: cưỡi hổ khó xuống, tình huống mạo hiểm làm gì đó để rồi rất khó giải, rất khó thoát ra được. Tất cả các chú thích và ghi chú đều của người dịch, chỉ để tham khảo.

2. băng hội: tạm dịch là sụp đổ.

3. đả áp: tạm dịch là đàn áp.

4. phi thường thời gian: thời gian phi thường; khi nói ‘thời gian phi thường’ là thường nói là vào tình huống đặc biệt khác thường, thậm chí lối nhận thức và tư duy hay biện pháp thông thường vì thế mà không nhất định còn thích hợp nữa.

5. lãnh tĩnh: tạm dịch là trầm tĩnh; lãnh → lạnh, không nóng nảy.

6. phổ thế giá trị: giá trị phổ biến ở thế gian, tạm dịch là giá trị phổ quát.