Gửi Pháp hội tại Pháp [2017]

致法国法会

Trí Pháp quốc Pháp hội

Gửi Pháp hội tại Pháp [2017]

法国大法弟子大家好:

Pháp quốc Đại Pháp đệ tử đại gia hảo:

Chào các đệ tử Đại Pháp tại Pháp:

在正法的最后时刻,踏踏实实的修好自己,完成好救人的使命,祝你们的法会圆满。

Tại Chính Pháp đích tối hậu thời khắc, đạp đạp thực thực đích tu hảo tự kỷ, hoàn thành hảo cứu nhân đích sứ mệnh, chúc nhĩ môn đích Pháp hội viên mãn.

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, [hãy] tu thật tốt thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người; chúc Pháp hội của chư vị [thành công] viên mãn.

李洪志
二零一七年八月二十六日

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất thất niên bát nguyệt nhị thập lục nhật

Lý Hồng Chí
26 tháng Tám, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/26/353020.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165180.html
Dịch ngày: 27-8-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.