Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]

致歐洲法會的賀詞

Trí Âu Châu Pháp hội đích hạ từ

Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]

歐洲法會全體大法弟子,大家好!

Âu Châu Pháp hội toàn thể Đại Pháp đệ tử, đại gia hảo!

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp [tham dự] Pháp hội Châu Âu, chào tất cả!

首先祝法會圓滿成功!

Thủ tiên chúc Pháp hội viên mãn thành công!

Trước hết chúc Pháp hội thành công viên mãn!

我們的法會是修煉。作為一個修煉者,修是修自己。來自大法弟子外部的壓力是考驗、是精進的機會;來自大法弟子內部的矛盾、壓力同樣是考驗、是精進的機會。除了師父外,你們每個人都是修煉者。做的好壞都是修煉狀態的表現,沒有特殊者。有漏、有人心、有執著都無法走好以後的路。修煉者永遠是修自己,人心小小的變化就是提高,眾神都看的見。修煉不是給大法修,救人也不是給大法救。修煉是生命走向圓滿的保障,救人是修煉者的慈悲體現,是眾生在危難時的責任。放下太多、太強的執著,走好自己的路,這過程就是你們的道。

Ngã môn đích Pháp hội thị tu luyện. Tác vi nhất cá tu luyện giả, tu thị tu tự kỷ. Lai tự Đại Pháp đệ tử ngoại bộ đích áp lực thị khảo nghiệm, thị tinh tấn đích cơ hội; lai tự Đại Pháp đệ tử nội bộ đích mâu thuẫn, áp lực đồng dạng thị khảo nghiệm, thị tinh tấn đích cơ hội. Trừ liễu Sư phụ ngoại, nhĩ môn mỗi cá nhân đô thị tu luyện giả. Tố đích hảo hoại đô thị tu luyện trạng thái đích biểu hiện, một hữu đặc thù giả. Hữu lậu, hữu nhân tâm, hữu chấp trước đô vô pháp tẩu hảo dĩ hậu đích lộ. Tu luyện giả vĩnh viễn thị tu tự kỷ, nhân tâm tiểu tiểu đích biến hoá tựu thị đề cao, chúng Thần đô khán đích kiến. Tu luyện bất thị cấp Đại Pháp tu, cứu nhân dã bất thị cấp Đại Pháp cứu. Tu luyện thị sinh mệnh tẩu hướng viên mãn đích bảo chướng, cứu nhân thị tu luyện giả đích từ bi thể hiện, thị chúng sinh tại nguy nan thời đích trách nhiệm. Phóng hạ thái đa, thái cường đích chấp trước, tẩu hảo tự kỷ đích lộ, giá quá trình tựu thị nhĩ môn đích Đạo.

Pháp hội của chúng ta là tu luyện. Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn. Trừ Sư phụ ra, mỗi từng cá nhân chư vị đều là người tu luyện. Làm tốt xấu [thế nào] đều là biểu hiện của trạng thái tu luyện, không ai là đặc thù cả. Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy. Tu luyện không phải tu cho Đại Pháp, cứu người cũng không phải cứu cho Đại Pháp. Tu luyện là sự bảo đảm cho sinh mệnh tiến về viên mãn, cứu người là thể hiện từ bi của người tu luyện, là trách nhiệm vào thời chúng sinh nguy nan. [Hãy] buông xuống những chấp trước quá nhiều quá mạnh, [hãy] bước đi cho tốt con đường của mình, quá trình ấy chính là cái Đạo của chư vị.

再一次預祝你們大會圓滿成功!

Tái nhất thứ dự chúc nhĩ môn đại hội viên mãn thành công!

Một lần nữa chúc chư vị đại hội thành công viên mãn!

師父聽你們的好消息,謝謝大家!

Sư phụ thính nhĩ môn đích hảo tiêu tức, tạ tạ đại gia!

Sư phụ [mong] nghe tin tốt từ chư vị, cảm ơn mọi người!

李洪志
二零一六年十一月五日

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất lục niên thập nhất nguyệt ngũ nhật

Lý Hồng Chí
5 tháng Mười Một, 2016


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/337295.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159855.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159856.html
Dịch ngày: 7-11-2016, chỉnh sửa ngày 1-12-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

đạo: cũng có thể hiểu là Đạo, cũng có thể hiểu là con đường.