Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp [tham dự] Pháp hội Châu Âu, chào tất cả!

Trước hết chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Pháp hội của chúng ta là tu luyện. Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn. Trừ Sư phụ ra, mỗi từng cá nhân chư vị đều là người tu luyện. Làm tốt xấu [thế nào] đều là biểu hiện của trạng thái tu luyện, không ai là đặc thù cả. Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy. Tu luyện không phải tu cho Đại Pháp, cứu người cũng không phải cứu cho Đại Pháp. Tu luyện là sự bảo đảm cho sinh mệnh tiến về viên mãn, cứu người là thể hiện từ bi của người tu luyện, là trách nhiệm vào thời chúng sinh nguy nan. [Hãy] buông xuống những chấp trước quá nhiều quá mạnh, [hãy] bước đi cho tốt con đường của mình, quá trình ấy chính là cái Đạo của chư vị.

Một lần nữa chúc chư vị đại hội thành công viên mãn!

Sư phụ [mong] nghe tin tốt từ chư vị, cảm ơn mọi người!

Lý Hồng Chí
5 tháng Mười Một, 2016


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/337295.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159855.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159856.html
Dịch ngày: 7-11-2016, chỉnh sửa ngày 1-12-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

đạo: cũng có thể hiểu là Đạo, cũng có thể hiểu là con đường.