Lưu trữ - tháng 1, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp làm trong hệ thống giáo dục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp làm trong hệ thống giáo dục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (31 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Thế nhân minh bạch chân tướng kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (31 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (30 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (39 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (30 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (30 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (29 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (26 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (28 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (29 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Lang Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
01-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video