Lưu trữ - tháng 1, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Lang Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Duy Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bảo Định kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (32 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (33 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (27 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Kê Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (26 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp Thiên Tân thuộc Trung Quốc đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp Trương Gia Khẩu thuộc Trung Quốc đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp Thạch Gia Trang thuộc Trung Quốc đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Chiết Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
03-01-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video