Lưu trữ - tháng 2, năm 2018
Theo năm
Theo tháng
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Lô Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trịnh Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Sa kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (30 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ (24 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (33 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại An Huy kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (33 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (30 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Chiết Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
21-02-2018:  Đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video