Lưu trữ - tháng 12, năm 2017
Theo năm
Theo tháng
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô cung chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân cung chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (16 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (17 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại An Huy kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (19 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (20 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (25 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (21 lời chúc)
31-12-2017:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (18 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video