Về vấn đề định nghĩa Pháp Luân Đại Pháp ở xã hội người thường

Không có tôn giáo nào mà thời đầu sư phụ của môn ấy truyền Đạo nói rằng mình là ‘tôn giáo’, nhưng về hình thức nơi xã hội người thường thì đều chung quy thành ‘tôn giáo’. Cho nên ở xã hội nhân loại vì để phù hợp luật pháp người thường, [chúng ta] có thể dùng [danh nghĩa] tôn giáo đăng ký, có thể thừa nhận là đoàn thể tôn giáo theo định nghĩa của người thường.

Lý Hồng Chí
23 tháng Tư, 2018

• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364525.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/24/169484.html
Dịch ngày: 25-4-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share