[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại khu Nam Cương (03); Cáp Nhĩ Tân (03); Ngũ Thường (11); huyện Diên Thọ; khu Hương Phường (02).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360770.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.