[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại địa khu Phong Nhuận (05); Đường Sơn (09); thành phố Thiên An (04); huyện Loan Nam; huyện Nhạc Đình; khu Cổ Dã (02); khu Phong Nam (04); khu Khai Bình (02); khu Tào Phi Điện.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360772.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share