[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên (11); khu Kim Châu (02); khu Cam Tỉnh Tử (02); Ngõa Phòng Điếm (04); thành phố Phổ Lan Điếm; địa khu Phao Nhai; khu phát triển Đại Liên; Trang Hà.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360776.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.