[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Đông Hồ (03); Đại Khánh (08); khu Long Phượng; địa khu Sang Nghiệp Thành; thôn Thừa Nhị; Bát Bách Thưởng (04); Vạn Bảo; khu Nhượng Hồ Lô; khu Thừa Phong.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360775.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share