[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Thiên Tân kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân (10); cảng lớn tân khu Tân Hải; Bảo Trì (02); khu Hà Bắc (02); Hán Cô, Tân Hải; khu Tây Thanh; khu Bắc Thần (02); Đại Mạnh Trang, Vũ Thanh; Vũ Thanh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360784.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share