[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Lai Châu, Yên Đài; tại huyện Dương Cốc, thành phố Liêu Thành; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Sân, thành phố Liêu Thành (02); mẹ và con gái ở phía nam đường Triêu Thành, huyện Sân, thành phố Liêu Thành; nhóm học Pháp tại Triêu Thành; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tân Châu; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Đằng Châu, Tảo Trang; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Vinh Thành, Uy Hải; một nhóm học Pháp tại thành phố Tri Bác; chị em gái đệ tử Đại Pháp tại khu Văn Đăng, thành phố Uy Hải; một nhóm học Pháp tại khu Văn Đăng, Uy Hải; đệ tử Đại Pháp tại Thái An; đệ tử Đại Pháp tại Tri Bác (02); nhóm học Pháp gồm các đệ tử Đại Pháp cao niên tại Tri Bác; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Uy Hải; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại vùng đông nam Tê Hà, Yên Đài; đệ tử Đại Pháp tại Bồng Lai, Yên Đài; đệ tử Đại Pháp tại Yên Đài; đệ tử Đại Pháp tại khu phát triển Yên Đài; một đệ tử Đại Pháp tại kinh doanh buôn bán tại huyện Bác Hưng, thành phố Tân Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360832.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.