[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Trâu Bình (06); một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Châu, thành phố Yên Đài (02); một nhóm học Pháp tại thành phố Lai Châu, thành phố Yên Đài; một gia đình sáu đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Dương, Yên Đài; một gia đình bảy đệ tử Đại Pháp tại Lai Dương, Yên Đài; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Hà Lạc, Lai Dương, Yên Đài; mẹ và con gái đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Dương, Yên Đài; mẹ và con gái đệ tử Đại Pháp tại Lai Dương, Yên Đài; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Dương, Yên Đài; một nhóm học Pháp năm đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Dương, Yên Đài; ba nhóm học Pháp gồm 23 đệ tử Đại Pháp tại thành phố Uy Hải; đệ tử Đại Pháp tại Thái An; một nhóm học Pháp tại Vinh Thành, Uy Hải.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360833.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.