[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Quảng Đông kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Sán Đầu; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nhạc Xương, Thiều Quan; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Vân Phù; một nhóm học Pháp tại thành phố Vân Phù; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nhạc Xương, Thiều Quan; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Triều Châu; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Châu Hải (09); một đệ tử Đại Pháp tại khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến; đệ tử Đại Pháp tại huyện Phong Thuận; một nhóm học Pháp tại khu Kim Bình, thành phố Sán Đầu; đệ tử Đại Pháp tại Thâm Quyến; đệ tử Đại Pháp tại Phổ Ninh, thành phố Yết Dương; tại Hưng Ninh, thành phố Mai Châu; một đệ tử Đại Pháp tại Thâm Quyến; đệ tử Đại Pháp tại Mai Châu; một nhóm học Pháp tại khu Long Hoa, thành phố Thâm Quyến; một nhóm học Pháp tại khu Mai Giang, thành phố Mai Châu; ba mẹ con khu Mai Huyền, thành phố Mai Châu; một đệ tử Đại Pháp tại khu Mai Giang, thành phố Mai Châu; đệ tử Đại Pháp tại La Đinh, thành phố Vân Phù; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Huệ Châu; toàn gia đình đệ tử Đại Pháp tại Huệ Châu; một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại Huệ Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360835.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.