[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Cổ Giao, thành phố Thái Nguyên; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Dương Tuyền, toàn thể đệ tử Đại Pháp tại hai huyện, ba khu tại thành phố Dương Tuyền; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại khu khai thác mỏ Dương Tuyền; một nhóm học Pháp tại khu khai thác mỏ Dương Tuyền; một nhóm học Pháp tại khu Ngũ Quáng, Dương Tuyền; nhóm học Pháp Nam Quan, huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền; vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Ngũ Quáng, Dương Tuyền; chị và em gái đệ tử Đại Pháp tại Ngũ Quáng, Dương Tuyền; đệ tử Đại Pháp tại ngoại thành Dương Tuyền; đệ tử Đại Pháp tại Hãn Châu (05); một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại Hãn Châu; điểm học Pháp tại Hãn Châu; một nhóm học Pháp tại Dương Tuyền.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360834.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.