Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016]

Các đệ tử Đại Pháp tại Nam Mỹ: Chào tất cả!

Trước hết chúc Pháp hội chư vị thành công, đồng thời mong chư vị có thể thông qua lần Pháp hội này mà đạt được đề cao về tu luyện. Vì Đại Pháp là tu luyện, đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, thế nên đệ tử Đại Pháp tu luyện là tất yếu. Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Cảm ơn mọi người! Một lần nữa chúc Pháp hội của chư vị thành công!

Thầy: Lý Hồng Chí
8 tháng Mười, 2016

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336193.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159537.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159517.html
Dịch ngày: 14-10-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share