Bảo trì thanh tỉnh

Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả. Trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm qua, [nó] khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh; trong một thế kỷ, tà đảng này sát hại tổng cộng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. Con tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, [những ai] có thể nhận rõ ra nó, thì sẽ có hy vọng; [những ai] từ chối dứt bỏ nó, thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải. Các đệ tử Đại Pháp khi làm tốt ba việc cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh.

Trong suốt một thế kỷ, để tà đảng nguỵ trang và hại người, những lừa dối đã không ngừng thay đổi. Con người thế gian hiện nay đã nhìn rõ nó rồi. Khi bị bức hại thì các đệ tử Đại Pháp sâu sắc nhận rõ bản chất của nó. Chừng nào tà đảng còn tồn tại, thì bản chất của nó vĩnh viễn sẽ không cải biến.

Nguyên tắc của Chính Pháp sẽ không vì hình thế con người mà cải biến theo. Tu luyện và cứu người là sứ mệnh vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp. Mong rằng mọi người hãy làm tốt phần việc còn lại. Con đường của Thần sẽ không còn xa nữa đâu.

Lý Hồng Chí
6 tháng Mười Một, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/11/6/265159.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/11/7/136197.html .
Dịch ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share