[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn tết Trung thu vui vẻ.

Đệ tử Liêu Ninh (03); Đan Đông (02); Phủ Thuận (07); tiểu tổ học Pháp; Cái Châu, Doanh Khẩu; Ngư Quyển, Doanh Khẩu (03); huyện Thanh Nguyên; An Sơn (02); Phụ Tân; núi Thiết Lĩnh Điều Binh (02); Phượng Thành, Đan Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393227.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share