[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở An Huy kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Hợp Phì (3), nhóm học Pháp ở Hợp Phì (2), Nãng Sơn, Phụ Dương (3), Tuyên Thành (2), Hợp Phì, Hoàng Sơn (3), Lục An, nhóm học Pháp ở Vu Hồ, An Khánh (3), Hoài Bắc, Hoài Nam, Túc Châu và đệ tử Đại Pháp khác tại An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393030.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share