[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Nam Sung, Ba Trung, Đạt Châu, Đức Dương, Nhạc Sơn, Lô Châu, Miên Dương, Nội Giang, Phàn Chi Hoa ở Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–393076.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share