[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Bộc Dương, Hứa Xương, Lạc Dương, Nam Dương, Tam Môn Hợp, Tiêu Tác ở tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–393111.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share