[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Đạt Châu, Ninh Thành, Nhạc Sơn, Toại Ninh, Nội Giang, Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–393120.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share