[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Hành Thuỷ, Hàm Đan, Hình Thai, Thừa Đức, Xích Thành, Thương Châu, Yến Giao, Hùng An Tân, ở Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–393127.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share